Fennovoiman organisaatio

Fennovoiman hallintotapa perustuu avoimuuteen ja vastuun kantamiseen niin johdossa, hallinnossa, taloudessa kuin muussakin toiminnassa. Lopullinen vastuu yhtiöstä on osakkeenomistajien yhtiökokouksella. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Yhtiötä johtaa toimitusjohtaja, jota avustaa yhtiön johtamisessa johtoryhmä.

Fennovoiman organisaation rakenne, vastuut ja toiminta on rakennettu vastaamaan ydinenergialakia sekä muita yritystä sitovia lakeja ja asetuksia. Fennovoiman toiminnot on jaettu osastoihin, joista jokaista johtaa yksi johtoryhmän jäsen. Hän puolestaan raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle. Hallitus valvoo, että sen valitsema toimitusjohtaja hoitaa velvollisuutensa sovellettavien sääntöjen ja säädösten mukaisesti ja toimii yhtiön parhaaksi. Fennovoiman organisaatiorakenne on esitelty alla olevassa kuvassa.

Fennovoiman organisaatiorakenne 2014–2017

Tällä hetkellä Fennovoiman toiminnan keskeisiä painopisteitä ovat ydinvoimalaitoksen suunnittelun valvonta, laadun- ja projektinhallinta sekä tarvittavien lupien hakeminen. Fennovoiman organisaation suurin osasto nyt luvitusvaiheessa on projektiosasto, jonka työtä tukevat tiiviisti erityisesti ydinturvallisuus- ja laatuosastot. Projektijohdon tukena toimii Fennovoiman hallituksen nimeämä komitea, joka valvoo projektin edistymistä, tunnistaa kehityskohteita ja valvoo projektin tavoitteiden saavuttamista.

Luvitusvaiheen 2014–2017 projektiorganisaatio

Rakentamisvaiheessa Fennovoiman organisaation rakenteen on suunniteltu pysyvän pääpiirteittäin nykyisen organisaatiorakenteen kaltaisena. Rakentamisen ollessa käynnissä organisaatiossa korostuvat erityisesti rakentamisen valvontaan, laitteiden ja järjestelmien valmistuksen ja asennuksen valvontaan, laadunhallintaan sekä viranomaismenettelyihin liittyvä asiantuntemus.