Ydinvoiman kansantaloudelliset vaikutukset

Fennovoiman ydinvoimalan rakentaminen on 1,8‒2,7 miljardin kotimainen investointi.

Ydinvoimalaitos on suuri investointi, jonka vaikutukset ulottuvat koko Suomeen ja kansantalouteen. Elokuussa 2014 valmistuneen VTT:n tutkimusraportin mukaan ydinvoiman lisärakentaminen synnyttää merkittäviä lisäinvestointeja paitsi energiatoimialalla myös rakentamiseen ja monille investointihyödykkeitä tuottaville toimialoille.

VTT:n tutkijoiden mukaan Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosinvestointi kasvattaa kotimaan investointeja 2020-luvulla lähes prosentin verran ja kansantuotetta yli 0,25 prosenttia. Kansantuotteen kasvusta lähes puolet liittyy investointien kasvuun koko 2020-luvun ajan.

Työllisyysvaikutukset

Nämä investoinnit parantavat työllisyyttä etenkin rakennusalalla. Työllisyyden kasvua lisäävä vaikutus on noin kolmannes kansantuotteen lisäkasvusta. Teollisuuden investointien kasvu kohdistuu investointihyödykkeitä valmistaviin aloihin 2020-luvulla. Muun vientiteollisuuden investoinnit alkavat taas kasvaa 2030-luvulle tultaessa.

Kotitalouksien ostovoima kasvaa

Investoinneista syntyvät lisätulot kasvattavat kotitalouksien ostovoimaa ja piristävät kulutuskysyntää. Kotitalouksien ostovoimaa parantaa myös se, että energian hinta nousee maltillisemmin kuin ilman, että uutta ydinvoimaa rakennetaan. Energian maltillinen hintakehitys on Suomelle hyvin tärkeä, koska se parantaa koko maan kilpailukykyä. Kotitalouksien ostovoiman kasvu lisää 2020-luvulla investointeja kaupan ja yksityisten palveluiden aloilla.

Euroissa mitattuna sähkön tuonnin vähenemisen, vaihtotaseen paranemisen ja kotitalouksien ostovoiman kasvun hyödyt kansantaloudelle olisivat noin puoli miljardia euroa vuosittain.

VTT:n tarkastelussa tehdyissä mallilaskelmissa sähkön kysynnän perusarvio muodostettiin lähtökohtanaan vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategian perusskenaario, jossa on huomioitu muun muassa uusimmat lyhyen aikavälin talousennusteet.

Fennovoiman hanke miljardi-investointi

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentaminen on 1,8‒2,7 miljardin kotimainen investointi. Pöyryn arvion mukaan voimalan rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset Suomessa ovat 24 000‒36 000 henkilötyövuotta, jos kotimaisuusaste on 45 prosenttia. Ydinvoimalaa rakentaa enimmillään noin 4000 ihmistä, ja käyttövaiheessa se työllistää suoraan 400‒500 ihmistä.

VTT:n tutkimusraportin voit lukea täältä.