Ydinvoimalan jätehuolto

Suomessa suunnitelmat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta ovat pitkällä. Ydinjäteyhtiö Posiva sai vuonna 2001 eduskunnalta periaatepäätöksen Suomessa tuotetun ydinjätteen loppusijoittamisesta peruskallioon alkaen vuonna 2020. Tällä hetkellä missään maailmassa, Suomi mukaan lukien, ei ole loppusijoitettu käytettyä polttoainetta lainkaan, vaan kaikki polttoaine sijaitsee välivarastoissa.

Käytetty ydinpolttoaine

Ydinvoimalassa syntyy sen käytön aikana jätettä, jossa on enemmän radioaktiivisuutta kuin ympäröivässä luonnossa. Radioaktiivinen jäte on eristettävä niin pitkäksi aikaa, että sen radioaktiivisuus on vähentynyt merkityksettömälle tasolle.

Käytetty ydinpolttoaine on voimalaitoksella syntyvästä jätteestä eniten säteilevää. Tuoreen ja käytetyn polttoaineen elementit ovat ulkoa samannäköisiä, mutta käytetyssä polttoaineessa muutama prosentti uraanista on muuttunut voimakkaasti säteileviksi aineiksi. Reaktorista poistamisen jälkeen polttoaineen radioaktiivisuus laskee alussa hyvin nopeasti: yhdessä vuodessa radioaktiivisuus putoaa noin sadasosaan ja neljässäkymmenessä vuodessa noin tuhannesosaan.

Käytetty ydinpolttoaine siirretään reaktorista välivarastoon, jossa polttoainetta jäähdytetään vesi- tai ilmakierrolla. Polttoainetta välivarastoidaan noin 40 vuotta, jotta sen radioaktiivisuus ja lämmöntuotto pienenevät ja loppusijoittaminen helpottuu.

Fennovoiman käytetyn polttoaineen loppusijoitus aloitetaan aikaisintaan 2090-luvulla. Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen käytetyn polttoaineen loppusijoitus saadaan päätökseen noin vuonna 2105, minkä jälkeen loppusijoitustilat suljetaan.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen 60 vuoden toiminta-aikana syntyy 1 200−1 800 uraanitonnia käytettyä polttoainetta.

Matala- ja keskiaktiivinen jäte

Suurin osa voimalaitoksella syntyvästä radioaktiivisesta jätteestä on matala- ja keskiaktiivista jätettä, jota syntyy voimalaitoksen käytössä ja kunnossapidossa. Tähän jätteeseen kuuluvat esimerkiksi vedenpuhdistuksessa käytetyt massat sekä työntekijöiden kunnossapitotöissä käyttämät varusteet, kuten haalarit ja työkäsineet.

Kuten Suomen muissa ydinvoimaloissa, myös Fennovoiman laitoksessa matala- ja keskiaktiivinen jäte loppusijoitetaan voimalaitosalueelle louhittavaan maanalaiseen varastoon. Voimalaitoksen tullessa käyttöikänsä loppuun se puretaan ja sen radioaktiiviset osat sijoitetaan voimalaitosalueella sijaitsevaan varastoon.

Ydinvoimalaitoksen toiminnassa huolehditaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Voimalaitosjätettä syntyy koko voimalaitoksen käyttöiän aikana noin 5000 kuutiometriä.

Ydinjätehuollon ja laitoksen käytöstäpoiston edellyttämät varat kerätään Suomessa ydinjätehuoltovelvolliselta vuosittain jo voimalaitoksen toiminta-aikana, ja ne rahastoidaan Valtion ydinjätehuoltorahastoon.