Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan YVA-lain mukaista menettelyä, jossa kartoitetaan suunnitellun toiminnan välittömät tai välilliset vaikutukset muun muassa luontoon, vesistöön, ilmaan, maaperään, ihmisten elinolosuhteisiin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.

YVA-menettelyn tavoitteena on varmistaa, että ympäristövaikutukset arvioidaan ja ne otetaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä loppusijoitushanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.

YVA-menettely sisältää ohjelma- ja selostusvaiheen. Yhteysviranomaisena ydinvoimalaitoshankkeissa toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Myös muilla valtioilla on oikeus osallistua Suomessa tehtävään ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Menettelystä vastaa Suomessa ympäristöministeriö. Ympäristöministeriö ilmoittaa Fennovoiman loppusijoitushankkeen YVA-menettelyn aloittamisesta lähivaltioiden ympäristöviranomaisille ja tiedustelee näiden halukkuutta osallistua YVA-menettelyyn.

YVA-ohjelman on toteuttanut Fennovoiman toimeksiannosta Pöyry Finland Oy.

YVA-ohjelma

YVA-ohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta, arvioitavat vaihtoehdot, tiedot hankkeen tarvitsemista luvista, kuvaus ympäristön nykytilasta sijaintialueilla ja suunnitelma hankkeessa tarvittavista tutkimuksista ja selvityksistä. Lisäksi esitetään suunnitelma arviointimenettelyn ja osallistumisen järjestämisestä sekä hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu.

TEM pyytää YVA-ohjelmasta lausunnot vaikutusalueen kunnilta sekä useilta viranomaisilta, ministeriöiltä ja yhteisöiltä. Lisäksi kansalaisilla ja kansainväliseen kuulemiseen osallistuvilla valtioilla on mahdollisuus esittää YVA-ohjelmasta mielipiteensä. Ministeriö kokoaa YVA-ohjelmasta annetut kansalliset ja kansainväliset lausunnot yhteen. Ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmavaihe päättyy siihen, että TEM antaa ohjelmasta lausuntonsa joulukuussa 2016.

YVA-selostus

YVA-menettelyn aikana tehtyjen tutkimusten, asukaskyselyiden, mielipiteiden ja lausuntojen perusteella laaditaan raportti hankkeen ympäristövaikutuksista, eli YVA-selostus. YVA-selostuksessa kuvataan ja arvioidaan hankkeen vaikutuksia muun muassa ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, ilmaan, vesistöön, kasvillisuuteen ja eläimiin sekä maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Käytännössä hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan selvittämällä ympäristön nykytila ja arvioimalla hankkeen siihen aiheuttamia muutoksia ja niiden merkittävyyttä. Asukaskyselyllä selvitetään loppusijoituslaitoksen vaikutuspiirin asukkaiden suhtautumista hankkeeseen.

YVA-selostuksen laadinnassa huomioidaan työ- ja elinkeinoministeriön YVA-ohjelmasta antama lausunto. Kansallinen ja kansainvälinen kuuleminen toistetaan selostusvaiheessa.