Osallistuminen ja vuorovaikutus

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti arviointimenettelyn ohjelma- ja -selostusvaiheessa kaikille avoimet keskustelutilaisuudet syyskuussa 2016. Muita vuorovaikutusmahdollisuuksia tässä hankkeessa ovat muun muassa asukaskyselyt, pienryhmähaastattelut sekä erikseen perustettavien seurantaryhmien tapaamiset. Lisäksi Fennovoima järjestää paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti YVA-ohjelmasta yleisölle avoimet tiedotus- ja keskustelutilaisuutta Pyhäjoella ja Eurajoella syyskuussa 2016. Näissä tilaisuuksissa yleisöllä oli mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arviointityöstä, saada tietoa sekä keskustella YVA-menettelystä Fennovoiman, työ- ja elinkeinoministeriön ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden kanssa.

Seurantaryhmät

YVA-menettelyä seuraamaan perustetaan keskeisistä sidosryhmistä koostuva seurantaryhmä, yksi kutakin vaihtoehtoista sijaintipaikkakuntaa kohti. Seurantaryhmien tarkoituksena on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa Fennovoiman, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Seurantaryhmän kokoonpanon tavoitteena on, että sen jäsenet edustavat niitä kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa.

Asukaskyselyt

YVA-menettelyn aikana sijaintipaikkakunnilla tehdään asukaskyselyt. Asukaskyselyjen tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta antamalla Fennovoimalle tietoa asukkaiden suhtautumisesta hankkeeseen ja toisaalta antamalla asukkaille tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista heidän elinympäristöönsä.

Pienryhmätilaisuudet

YVA-menettelyn aikana paikallisia asukkaita voidaan kutsua pienryhmätilaisuuksiin. Pienryhmätilaisuuksien tehtävänä on kerätä tarkentavaa lisätietoa asukaskyselyn tuloksista ja syventää käsitystä kohdealueiden asukkaiden suhtautumisesta hankkeeseen ja sen vaikutuksiin heidän elinympäristössään. Tilaisuuksien tavoitteena on osaltaan varmistaa, että kaikki hankkeen vaikutusten kannalta olennaiset asiat tulevat huomioitua ympäristövaikutusten arvioinnissa ja hankkeen jatkosuunnittelussa.

Vuorovaikutus ja osallistuminen YVA-menettelyssä.