Fennovoiman yhtiöpolitiikka

Yhtiöpolitiikka tukee Fennovoiman missiota, visiota ja strategiaa sekä esittää, miten Fennovoima edistää perusarvoaan, ydinturvallisuutta, toimimalla neljän perusperiaatteensa mukaisesti. Nämä perusperiaatteet ovat tietoisuus, läpinäkyvyys, sitoutuminen ja jatkuva kehittyminen.

Fennovoiman tavoitteena on olla maailmanluokan ydinvoimayhtiö, jolla on erinomainen turvallisuuskulttuuri ja joka on sitoutunut

 • tunnistamaan vastuunsa koko ydinlaitoksen käyttöiän ajan aina käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen saakka
 • noudattamaan toimintaansa sovellettavia lakeja ja säädöksiä
 • huolehtimaan yhteiskuntavastuustaan ja -periaatteistaan toimintatapaohjeensa mukaisesti
 • estämään toimintaa, joka voisi vahingoittaa ihmisiä, ympäristöä, omaisuutta tai mainetta
 • tunnistamaan toimintaansa liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä määrittämään niiden hallintaan tarvittavat menetelmät
 • rakentamaan motivoivan ja kannustavan työympäristön, joka perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja luottamukseen
 • tarkkailemaan ja analysoimaan toimintaansa ja suorittamaan tarvittavat parannustoimet
 • ottamaan oppia toisten ydinvoimalaitosten ja turvallisuudelle tärkeiden sähköntuotantoyhtiöiden kokemuksista
 • vaatimaan toimittajiaan, näiden toimitusketjuja ja muita sidosryhmiä sitoutumaan politiikkaansa ja periaatteisiinsa.

Fennovoiman johto on sitoutunut johtamaan Fennovoimaa sen johtamisjärjestelmän mukaisesti. Johtamisjärjestelmää kehitetään ja parannetaan jatkuvasti säännöllisten katselmointien ja arviointien tulosten perusteella.

Vuosisuunnittelu takaa sen, että suunniteltujen johtamisjärjestelmän mukaisten toimintojen suorittamiseen on käytettävissä tarvittavat työntekijät ja muut resurssit sekä tarvittavat rakenteet ja teknologiat. Johdonmukainen johtamistoiminta ja osallistujien välinen jatkuva viestintä helpottavat henkilökunnan ja muiden sidosryhmien sitoutumista.

 1. Ydinturvallisuus ja laatu

Fennovoima on yksin vastuussa ydinvoimalaitoksensa ja siihen liittyvien toimintojen turvallisuudesta. Tämä vastuu tarkoittaa systemaattista toimintojen ja ydinvoimalaitoksen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden toiminnan arviointia, ohjausta ja parantamista. Fennovoima valitsee tuotteet, palvelut ja toimittajat sen perusteella, että ne pystyvät täyttämään ennalta määritellyt vaatimukset.

Käytettävät prosessit ja menettelytavat määritetään niin, että ne tukevat tietoisuutta Fennovoiman toimintojen ja päätösten vaikutuksesta ydin- ja säteilyturvallisuuteen. Tietoa vaikutuksista kerätään turvallisuusarviointien avulla. Niiden aikana laitoksen ja työtapojen ominaisuuksia ja suorituskykyä verrataan niille asetettuihin vaatimuksiin. Fennovoima järjestää työntekijöilleen ja muille toiminnassa mukana oleville tahoille koulutusta Fennovoiman periaatteiden, politiikan ja johtamisjärjestelmän toteuttamisesta.

Jokainen henkilö on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista turvallisuutta, laatua tai muita toimintoja koskevista huolenaiheistaan tai havainnoistaan sekä osoittamaan mahdollisia kehityskohteita. Fennovoima on sitoutunut

 • etsimään mahdollisuuksia oppia ja parantaa toimintaansa syyttämättä ketään
 • arvioimaan ja käsittelemään havainnot oikea-aikaisesti niiden turvallisuusmerkityksen perusteella
 • korjaamaan puutteet ja poistamaan niiden aiheuttajat
 • viestimään parannuksista asianmukaisesti. 

Arviointien ja parannustoimien tuloksia analysoidaan ja tarkastellaan säännöllisesti jatkuvan kehityksen varmistamiseksi.

2. Henkilöstöresurssit

Fennovoima varmistaa, että ydinvoimalaitoksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa käytössä on tarvittava osaaminen. Tarvittavien kelpoistusten hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi henkilöstön tietotaitoa ja asenteita kehitetään ja ylläpidetään järjestelmällisen koulutuksen avulla. Resursseja varattaessa ja organisaatiota määritettäessä pääpaino on turvallisuusmerkityksessä. Fennovoima toimii ammattimaisesti ja on valmis haastamaan vallalla olevia käytäntöjä turvallisuuden ja laadun parantamiseksi.

Kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Sekä Fennovoiman työntekijöiden että muiden Fennovoimalle työskentelevien henkilöiden odotetaan sitoutuvan näihin periaatteisiin. Tämä sitoutuminen osoitetaan

 • järjestelmällisellä henkilöstön kouluttamisella
 • varmistamalla, että kukin työntekijä ottaa vastuun oman työnsä tuloksista
 • kannustamalla työntekijöitä tekemään työn oikein ensimmäisellä kerralla
 • varmistamalla, että kaikki arvostavat toisten tekemää työtä
 • kehittämällä työntekijöiden osaamista.

3. Työsuojelu

Fennovoiman tavoite on nolla tapaturmaa. Työtapaturmia ja ammattitauteja estetään riittävillä resursseilla ja ammattimaisella toiminnalla. Työntekijöille, alihankintaketjun toimijoille ja yhteistyökumppaneille annetaan yleisiä turvallisuusperiaatteita ja -ohjeita koskevaa koulutusta. Fennovoima on sitoutunut

 • varmistamaan, että ihmisillä on riittävät turvallisia työtapoja koskevat tiedot ja taidot
 • takaamaan henkilösuojainten käytön sekä normaaleissa käyttötilanteissa että hätätilanteissa
 • hankkimaan parhaita turvallisuuskäytäntöjä koskevaa tietoa ja ammattitaitoa
 • takaamaan, että työntekijöitä ja työntekijöiden edustajia kuunnellaan ja että he pystyvät osallistumaan työturvallisuutta ja -periaatteita koskevaan jatkuvan parantamisen toimintaan.

Työtä ei koskaan tehdä ilman tarvittavia taitoja tai varusteita. Jokainen on vastuussa omasta työturvallisuudestaan ja velvollinen auttamaan kollegoita työskentelemään turvallisesti. 

Onnettomuudet ja terveysvaarat estetään arvioimalla toimintaan ja työympäristöön liittyviä riskejä järjestelmällisesti. Kaikki ovat velvollisia puuttumaan vääränlaiseen toimintaan ja raportoimaan viipymättä läheltä piti -tilanteet, onnettomuudet ja muut työturvallisuuteen liittyvät huolenaiheet. Fennovoima ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin havaittujen riskien minimoimiseksi tai poistamiseksi.

4. Viestintä

Fennovoima tukee tavoitteidensa saavuttamista viestintätoiminnalla, joka takaa, että työntekijöiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien tietotarpeet ja -odotukset otetaan huomioon.

Viestintä on ennakoivaa ja virheetöntä. Fennovoima pysyy koko ajan yhteydessä tärkeimpiin sidosryhmiinsä. Kaikissa yritystä ja Hanhikivi 1 -projektia koskevissa asioissa Fennovoima on sitoutunut

 • viestimään monimuotoisesti ja avoimesti
 • varmistamaan, että koko organisaatio pystyy viestimään tehokkaasti ja joustavasti
 • tukemaan korkeatasoisen turvallisuuskulttuurin turvallisuusperiaatteita varmistamalla, että ydinturvallisuus on tärkein prioriteetti.

5. Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuuden tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus lieventämällä riskejä, jotka voisivat vaarantaa ydinturvallisuuden tai vaikuttaa haitallisesti Fennovoiman toimintaan tai omaisuuteen. Tämä tarkoittaa ydinvoimalan ydinturvallisuuden, yritysturvallisuuden, luottamuksellisuuden, tietojen eheyden ja saatavuuden, mukaan lukien henkilötiedot, sekä Fennovoiman liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamista.

Turvallisen ympäristön varmistamiseksi Fennovoima kehittää turvallisuutta osana turvallisuuskulttuuriaan. Turvallisuuteen liittyvän toiminnan tavoitteena on sellaisen laittoman tai luvattoman toiminnan estäminen, joka voisi vaarantaa tai vahingoittaa Fennovoiman toimintaa tai omaisuutta. Kehitämme ydinmateriaalivalvontajärjestelmää, joka auttaa estämään ydinaseiden leviämisen ja täyttää Fennovoiman velvoitteet ydinmateriaalivalvonta- ja vientivalvonta-alueella.

Yritysturvallisuusprosessi on kehitetty suojaamaan Fennovoiman omaisuutta sisäisiltä ja ulkoisilta, tahallisilta ja tahattomilta uhilta. Turvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti, ja turvallisuuden valvontamenettelyiden soveltamisessa huomioidaan sekä yrityksen että ydinvoimalan toimintojen tärkeys ja niihin liittyvät riskit.

Fennovoiman ja ydinvoimalan turvallisuuden varmistamiseksi Fennovoima on sitoutunut

 • asettamaan tavoitteet yritysturvallisuudelle,
 • määrittämään uhkien tunnistamiseen ja riskien vähentämiseen tarvittavat turvajärjestelyt,
 • suojaamaan omaisuutta laittomilta toimilta ja luvattomalta käytöltä,
 • noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä ja
 • jatkuvasti kehittämään turvallisuustietoisuutta.

6. Ympäristö

Fennovoima ottaa huomioon luontoarvot ja minimoi haitalliset ympäristövaikutukset rakennusprojektin aikana käyttämällä parhaita mahdollisia käytäntöjä ja teknologioita. Fennovoiman tavoitteena on kestävä luonnonvarojen hoitaminen. Fennovoima toimii kaikissa tilanteissa vastuullisten käytäntöjen mukaisella tavalla.

Fennovoima on sitoutunut

 • suorittamaan järjestelmällisen ympäristöriskien arvioinnin riskien ja niiden seuraamusten vähentämiseksi
 • asettamaan toiminnalleen tavoitteet ja arvioimaan säännöllisesti edistymistään ympäristöasioiden hoidossa
 • tarkkailemaan ympäristövaikutuksia ja ympäristön tilaa Hanhikivi-laitospaikalla 
 • viestimään aktiivisesti ympäristöasioista ja edistämään eri osapuolten välistä keskustelua ja yhteistyötä.

Fennovoima kannustaa työntekijöitään vastuullisuuteen ja ympäristöasioiden huomioon ottamiseen jatkuvan koulutuksen ja ohjauksen avulla. Kaikki ovat velvollisia edistämään luonnonvarojen tehokasta ja ympäristöystävällistä käyttöä.

 

Fennovoiman yhtiöpolitiikka on päivitetty viimeksi keväällä 2021, ja sen sisältö tarkistetaan säännöllisesti Fennovoiman johtamisjärjestelmän prosessien mukaisesti.