Työmaa-info

Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan infraa sekä apu- ja tukirakennuksia 400–500 miljoonalla eurolla. Alla oleva video ja kuvagalleria tarjoavat nopean silmäyksen työmaan maisemiin.

Tällä hetkellä työmaalla työskentelee päivittäin keskimäärin 200 ihmistä. Työmaarekisteriin on kirjattu 579 yritystä, joista 535 on suomalaisia. Työmaan tulokoulutuksen on käynyt yli 2 700 henkilöä. Voimalaitoksen rakentaminen alkaa, kun Fennovoima on saanut ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan. Voimalaitokseen kuuluvat muun muassa reaktori-, turbiini-, valvomo- ja polttoainerakennukset. Enimmillään ydinvoimalaitosta rakentaa noin 4000 henkilöä.

Urakoitsija-alue

Kulkulupa

Tulokoulutus

Työmaavierailut


 

Työmaan ilmoitukset

13.03.2019

Hanhikivi 1 -voimalaitoksen voimajohtohanke etenee

Fennovoiman Hanhikivi 1 -voimajohtohankkeessa rakennetaan liittymäjohdot tulevan ydinvoimalaitoksen ja kantaverkon välille. Voimajohtohankkeen kesto kaikkine vaiheineen on noin 8–10 vuotta. Tulevan voimalaitoksen tuottama sähköenergia siirretään voimalinjojen kautta verkkoon.

Hanhikiven niemen ja Pyhäjoen kuntaan rakennettavan uuden Hanhelan muuntoaseman välille rakennetaan kaksi rinnakkaista 400 kilovoltin voimajohtoa. Hanhikiven niemen ja Pyhäjoen kuntaan rakennettavan uuden Valkeuden sähköaseman välille rakennetaan kaksi rinnakkaista 110 kilovoltin voimajohtoa. Rakennettavien 400 kilovoltin voimajohtojen pituus on noin 21 kilometriä ja 110 kilovoltin voimajohtojen pituus on noin 19 kilometriä. Voimajohtoreitti on valittu ympäristövaikutusten arviointiselostuksen perusteella.

Fennovoima on jättänyt lunastus- ja ennakkohaltuunottolupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) helmikuussa 2019. Yhtiö on tiedottanut maanomistajia lunastuslupahakemuksen jättämisestä kirjeitse. Luvan myöntää ministeriön esityksestä valtioneuvosto. Lunastusluvan käsittely kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen.

Fennovoiman ja maanomistajien väliset, etukäteen tehdyt maa-alueen käytön mahdollistavat sopimukset kattavat yli 90 prosenttia voimalinjojen alle jäävistä kiinteistöistä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot niiltä maanomistajilta, jotka eivät ole solmineet sopimusta.

Voimajohtojen alle jäävien kiinteistöjen käyttöoikeus supistuu. Fennovoima maksaa lunastettavasta omaisuudesta lunastustoimikunnan määrittämän korvauksen. Fennovoima saa johtoalueelle rajoitetun käyttöoikeuden voimajohtojen rakentamiseen, käyttöön, kunnossapitoon ja uusimiseen. Maa-alueen omistus säilyy kiinteistön omistajalla.

Voimajohtojen rakentamisen aikataulu noudattaa ydinvoimalaitoshankkeen aikataulua. Suunnitelman mukaan voimajohtojen rakentaminen ajoittuu vuosille 2020–2026 siten, että 110 kilovoltin voimajohdot otetaan käyttöön vuosina 2024–2025 ja 400 kilovoltin johdot vuosina 2025–2026.

Valmistuttuaan Hanhikivi 1 tuottaa päästötöntä ja vakaahintaista sähköä suomalaisille vähintään 60 vuotta.

06.11.2018

Tilaisuus Hanhikivi 1 -työmaan naapureille ja lähiasukkaille tiistaina 20.11.2018

Tervetuloa kuulemaan mitä rakennustöitä Hanhikiven niemen talvikausi tuo tullessaan, sekä keskustelemaan kanssamme. Hanhikivi 1 -työmaan naapureille ja lähiasukkaille suunnattu tilaisuus järjestetään Fennovoiman koulutusrakennuksella tiistaina 20.11. kello 18–20. Kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen.

Ilmoittautumiset 19.11. mennessä [email protected] tai Kati Mehtomaa p. 020 757 8581

Työmaan töistä, ympäristömittauksista sekä luontoarvojen ja -lajien tarkkailusta paikalla ovat alustamassa Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen ja ympäristöpäällikkö Heidi Karjalainen sekä
Kala- ja vesitutkimus Oy:n toimitusjohtaja Sauli Vatanen.

13.09.2018

Satama-alueen vesirakennustyöt jatkuvat Hanhikiven niemen eteläpuolella

BMGS Eesti filial jatkaa Terramare Oy:n vuonna 2016 aloittamia sataman sekä jäähdytysveden otto- ja varaottouoman ruoppaus- ja vesirakennustöitä. Viime vuonna Terramare sai urakasta valmiiksi yli 90 prosenttia. Työt käynnistyvät syyskuun aikana satama-alueen ruoppaus- ja louhintatöillä.

Ruoppaus- ja louhintatyöt aiheuttavat paikallista meluhaittaa ja veden samentumista työskentelyalueella ja sen läheisyydessä. Ruoppaus- ja louhintatöitä toteutetaan mereltä käsin. Ruoppausmassoja siirretään pääsääntöisesti mantereelle. Melua ja veden samentumista seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Rakentamisen aikana kalastus vesistötyökohteilla ja niiden välittömässä läheisyydessä estyy.

Ruoppaustöitä tehdään sulan veden aikana ympäri vuorokauden. Vedenalaisia räjäytyksiä voidaan tehdä kalojen kutuaika huomioiden 20.5. – 10.10. välisenä aikana. Vesialueen työt tehdään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämien kahden vesitalousluvan mukaisesti.

BMGS Eesti filial vastaa myös Hanhikiven niemen pohjoispuolen jäähdytysveden purkukanavan ruoppaus- ja louhintatöistä, jotka käynnistyivät heinäkuussa.

12.07.2018

Ruoppaus- ja louhintatyöt alkavat Hanhikiven niemen pohjoispuolella

Ruoppaus- ja vesirakennustyöt Hanhikiven niemen edustalla jatkuvat urakkakokonaisuudella, joka kattaa jäähdytysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentamisen. Heinäkuun aikana Hanhikiven niemen pohjoispuolella aloitetaan jäähdytysveden purkurakenteiden ruoppaus- ja louhintatyöt. Työt toteuttaa BMGS Eesti filial ja töiden tilaaja on Titan-2.

Ruoppaus- ja louhintatyöt aiheuttavat paikallista meluhaittaa ja veden samentumista työskentelyalueella ja sen läheisyydessä. Työsuunnitelmissa ja riskienarvioinneissa on kiinnitetty erityistä huomiota melusta aiheutuvan viihtyvyyshaitan pienentämiseen eteenkin yöaikaan. Työsuunnitelmien mukaisesti räjäytykset pyritään ajoittamaan kello 7:00–22:00 väliselle ajalle. Ruoppaus- ja louhintatyöt toteutetaan pääsääntöisesti mantereelta käsin. Melua ja veden samentumista seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Rakentamisen aikana kalastus vesistötyökohteilla ja niiden välittömässä läheisyydessä estyy.

Ruoppaustöitä tehdään sulan veden aikana ympäri vuorokauden. Vedenalaisia räjäytyksiä voidaan tehdä kalojen kutuaika huomioiden 20.5.–10.10. välisenä aikana. Vesialueen työt tehdään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vesitalous- ja ympäristölupien mukaisesti. Lupapäätökset sisältävät määräyksiä muun muassa vesirakentamistöiden suorittamisesta, kalatalousmaksuista, korvauksista kaupallisille kalastajille sekä ympäristötarkkailusta vesirakentamisen aikana.

Rakennettavan jäähdytysveden purku-uoman leveys on 70 metriä, pituus noin 300 metriä ja syvyys noin 3 metriä.

Työmaan ilmoitukset on mahdollista saada myös sähköpostitse. Voit liittyä postituslistalle lähettämällä pyynnön osoitteeseen [email protected].

Pysyvät ilmoitukset

Liikkumis- ja oleskelurajoitus

Hanhikiven niemen työmaa-alueella on sisäministeriön asettama liikkumis- ja oleskelurajoitus. Rajoitusalue kattaa sekä Fennovoiman omistamat maa-alueet että työmaa-alueeseen rajoittuvan vesialueen. Rajoituksen tarkoituksena on turvata työmaa-alueen toimintaa ja siellä olevaa omaisuutta sekä suojata ulkopuolisia ja kohteessa työskenteleviä ihmisiä. Rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon.

Ilmailukielto Hanhikiven niemellä

Ilmailu Hanhikiven niemen työmaa-alueella on kielletty valtioneuvoston asetuksella. Ilmailukieltoalue käsittää Hanhikiven niemen aidatun työmaa-alueen sekä ympäröivät maa- ja vesialueet työmaan välittömässä läheisyydessä. Ilmailu on sallittu ainoastaan tulevan Hanhikivi 1 -voimalaitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvänä.