Työmaa-info

Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan infraa sekä apu- ja tukirakennuksia 400–500 miljoonalla eurolla. Alla oleva video ja kuvagalleria tarjoavat nopean silmäyksen työmaan maisemiin.

Tällä hetkellä työmaalla työskentelee päivittäin keskimäärin 210 ihmistä. Työmaarekisteriin on kirjattu 680 yritystä, joista 620 on suomalaisia. Työmaan tulokoulutuksen on käynyt 3300 henkilöä. Voimalaitoksen rakentaminen alkaa, kun Fennovoima on saanut ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan. Voimalaitokseen kuuluvat muun muassa reaktori-, turbiini-, valvomo- ja polttoainerakennukset. Enimmillään ydinvoimalaitosta rakentaa noin 4000 henkilöä.

Urakoitsija-alue

Kulkulupa

Tulokoulutus

Työmaavierailut

  • FV_Hanhikiven niemi_01092020
  • FV_Hanhikiven niemi_01092020
  • FV_Hanhikiven niemi_01092020
  • FV_Hanhikiven niemi_01092020
  • FV_Hanhikiven niemi_01092020
  • FV_Hanhikiven niemi_01092020
  • FV_Hanhikiven niemi_01092020
  • FV_Hanhikiven niemi_01092020
  • FV_Hanhikiven niemi_01092020
  • FV_Hanhikiven niemi_01092020

Työmaan ilmoitukset

15.10.2020

Murskaustoiminta työmaalla

Hanhikivi 1 -työmaalla jatkui toukokuussa työvaihe, jossa murskataan Hanhikiven niemeltä louhittua kiviainesta. Työvaihe jatkuu arviolta vuoden loppuun saakka. Urakoitsijana toimii Titan-2:n aliurakoitsija Treivan Company Oy.

08.05.2020

Ruoppaus- ja vesirakennustyöt jatkuvat Hanhikiven niemen edustalla

Tulevana kesänä Hanhikiven niemen eteläpuolella tehdään sataman sekä jäähdytysveden ottorakenteen ruoppaus- ja vesirakennustöitä. Myös niemen pohjoispuolella jäähdytysveden purkurakenteiden ruoppaus- ja louhintatyöt jatkuvat.

Kevään ja kesän aikana ruoppaus- ja louhintatöitä toteutetaan sekä mantereelta että mereltä käsin. Jäähdytysveden ottorakenteen kaivutyöt rannalta käsin ovat alkaneet huhtikuun lopussa. Mereltä käsin tehtävät työt alkavat toukokuussa satama-altaan ruoppaus- ja louhintatöillä. Ruoppausmassoja siirretään pääsääntöisesti mantereelle. 

Ruoppaus- ja louhintatyöt aiheuttavat paikallista meluhaittaa ja veden samentumista työskentelyalueilla ja niiden läheisyydessä. Melua ja veden samentumista seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Rakentamisen aikana kalastus vesistötyökohteilla ja niiden välittömässä läheisyydessä estyy.

Työsuunnitelmissa ja riskienarvioinneissa on kiinnitetty erityistä huomiota veden sameudesta ja melusta aiheutuvien viihtyvyyshaittojen pienentämiseen. Hanhikiven niemen pohjoispuolella samentuneen veden leviämistä ympäröivään vesistöön rajataan silttiverholla. Silttiverho ulottuu 500 metriä rannasta ja sen sijainti on merkattu poijuin. Työsuunnitelmien mukaisesti räjäytykset pyritään ajoittamaan kello 7:00–22:00 väliselle ajalle.

Ruoppaustöitä tehdään sulan veden aikana ympäri vuorokauden. Vedenalaisia räjäytyksiä voidaan tehdä kalojen kutuaika huomioiden 20.5.–10.10. välisenä aikana. Vesialueen työt tehdään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vesitalous- ja ympäristölupien mukaisesti. Lupapäätökset sisältävät määräyksiä muun muassa vesirakentamistöiden suorittamisesta, kalatalousmaksuista, korvauksista kaupallisille kalastajille sekä ympäristötarkkailusta vesirakentamisen aikana.

Työt toteuttaa BMGS Eesti filial ja töiden tilaaja on Titan-2.

07.05.2020

Kala- ja vesitutkimus Oy:n tiedote kalastotutkimuksista Pyhäjoen edustan merialueella 2020

Kala- ja vesitutkimus Oy tekee koekalastuksia Pyhäjoen edustan merialueella toukokuun ja elokuun välisenä aikana 2020 Fennovoiman rakentamisen aikaiseen kalataloustarkkailuun liittyen.

 Alustavan aikataulun mukaan tutkimuspyynnit aloitetaan Pyhäjoen edustan merialueella viikolla 20 ja lopetetaan elokuun puolenvälin jälkeen. Tutkimusten tarkempaan ajoittumiseen vaikuttavat ympäristöolosuhteet, kuten veden lämpötila ja tuulet. Koekalastuksissa pyydetyt kalamäärät ovat vähäisiä, ja tutkimukset koskevat pääosin pieniä vastakuoriutuneita kaloja. Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.

Tutkimuksista vastaa ja antaa tarvittaessa lisätietoja tutkimusjohtaja Ari Haikonen,
040 558 07 63, [email protected]

30.04.2020

Murskaustoiminta työmaalla

Hanhikivi 1 -työmaalla jatkuu toukokuussa työvaihe, jossa murskataan Hanhikiven niemeltä aiemmin louhittua kiviainesta. Urakoitsijana toimii Titan-2:n aliurakoitsija Treivan Company Oy.

Murskattavaa kiviainesta on jäljellä noin 200 000 tonnia, ja sen murskaaminen kestää arviolta kolme kuukautta. Murskausaseman työt sisältyvät kalliokiviaineksen kivenlouhintaan ja kiviaineksen murskaukseen myönnettyyn ympäristölupaan (15.1.2016/PY-YL1/2016). Ympäristöluvan mukaisesti murskausta voi tehdä ympärivuorokauden.

Kiviaineksen murskaamisesta aiheutuvaa pölyä, melua ja tärinää seurataan viranomaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Ympäristövaikutusten hallitsemiseksi murskauslaitteen ympärillä on louhevallit, jotka estävät melun kulkeutumisen merialueelle, lähimmille asutusalueille ja vapaa-ajan asunnoille. Murskaustyö ei sisällä räjäytyksiä. Jatkuvasta tarkkailusta ja raja-arvojen vertailusta vastaa laitostoimittaja RAOS Project. Kaukaisimmat mittauspisteet sijoittuvat lähimpien asutusalueiden läheisyyteen.

Murskattua kiviainesta hyödynnetään esimerkiksi Hanhikiven niemen alueen tienpohjissa ja maankorotuksissa.

Lähialueen asukkaita on tiedotettu murskaustoiminnasta kirjeitse. Työmaan ilmoitukset on mahdollista saada myös sähköpostitse. Voit liittyä postituslistalle lähettämällä pyynnön osoitteeseen [email protected].

Pysyvät ilmoitukset

Liikkumis- ja oleskelurajoitus

Hanhikiven niemen työmaa-alueella on sisäministeriön asettama liikkumis- ja oleskelurajoitus. Rajoitusalue kattaa sekä Fennovoiman omistamat maa-alueet että työmaa-alueeseen rajoittuvan vesialueen. Rajoituksen tarkoituksena on turvata työmaa-alueen toimintaa ja siellä olevaa omaisuutta sekä suojata ulkopuolisia ja kohteessa työskenteleviä ihmisiä. Rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon.

Ilmailukielto Hanhikiven niemellä

Ilmailu Hanhikiven niemen työmaa-alueella on kielletty valtioneuvoston asetuksella. Ilmailukieltoalue käsittää Hanhikiven niemen aidatun työmaa-alueen sekä ympäröivät maa- ja vesialueet työmaan välittömässä läheisyydessä. Ilmailu on sallittu ainoastaan tulevan Hanhikivi 1 -voimalaitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvänä.