Työmaa-info

Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan infraa sekä apu- ja tukirakennuksia 400–500 miljoonalla eurolla. Alla oleva video ja kuvagalleria tarjoavat nopean silmäyksen työmaan maisemiin.

Tällä hetkellä työmaalla työskentelee päivittäin keskimäärin 210 ihmistä. Työmaarekisteriin on kirjattu 588 yritystä, joista 543 on suomalaisia. Työmaan tulokoulutuksen on käynyt yli 2 700 henkilöä. Voimalaitoksen rakentaminen alkaa, kun Fennovoima on saanut ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan. Voimalaitokseen kuuluvat muun muassa reaktori-, turbiini-, valvomo- ja polttoainerakennukset. Enimmillään ydinvoimalaitosta rakentaa noin 4000 henkilöä.

Urakoitsija-alue

Kulkulupa

Tulokoulutus

Työmaavierailut


 

Työmaan ilmoitukset

13.09.2018

Satama-alueen vesirakennustyöt jatkuvat Hanhikiven niemen eteläpuolella

BMGS Eesti filial jatkaa Terramare Oy:n vuonna 2016 aloittamia sataman sekä jäähdytysveden otto- ja varaottouoman ruoppaus- ja vesirakennustöitä. Viime vuonna Terramare sai urakasta valmiiksi yli 90 prosenttia. Työt käynnistyvät syyskuun aikana satama-alueen ruoppaus- ja louhintatöillä.

Ruoppaus- ja louhintatyöt aiheuttavat paikallista meluhaittaa ja veden samentumista työskentelyalueella ja sen läheisyydessä. Ruoppaus- ja louhintatöitä toteutetaan mereltä käsin. Ruoppausmassoja siirretään pääsääntöisesti mantereelle. Melua ja veden samentumista seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Rakentamisen aikana kalastus vesistötyökohteilla ja niiden välittömässä läheisyydessä estyy.

Ruoppaustöitä tehdään sulan veden aikana ympäri vuorokauden. Vedenalaisia räjäytyksiä voidaan tehdä kalojen kutuaika huomioiden 20.5. – 10.10. välisenä aikana. Vesialueen työt tehdään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämien kahden vesitalousluvan mukaisesti.

BMGS Eesti filial vastaa myös Hanhikiven niemen pohjoispuolen jäähdytysveden purkukanavan ruoppaus- ja louhintatöistä, jotka käynnistyivät heinäkuussa.

12.07.2018

Ruoppaus- ja louhintatyöt alkavat Hanhikiven niemen pohjoispuolella

Ruoppaus- ja vesirakennustyöt Hanhikiven niemen edustalla jatkuvat urakkakokonaisuudella, joka kattaa jäähdytysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentamisen. Heinäkuun aikana Hanhikiven niemen pohjoispuolella aloitetaan jäähdytysveden purkurakenteiden ruoppaus- ja louhintatyöt. Työt toteuttaa BMGS Eesti filial ja töiden tilaaja on Titan-2.

Ruoppaus- ja louhintatyöt aiheuttavat paikallista meluhaittaa ja veden samentumista työskentelyalueella ja sen läheisyydessä. Työsuunnitelmissa ja riskienarvioinneissa on kiinnitetty erityistä huomiota melusta aiheutuvan viihtyvyyshaitan pienentämiseen eteenkin yöaikaan. Työsuunnitelmien mukaisesti räjäytykset pyritään ajoittamaan kello 7:00–22:00 väliselle ajalle. Ruoppaus- ja louhintatyöt toteutetaan pääsääntöisesti mantereelta käsin. Melua ja veden samentumista seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Rakentamisen aikana kalastus vesistötyökohteilla ja niiden välittömässä läheisyydessä estyy.

Ruoppaustöitä tehdään sulan veden aikana ympäri vuorokauden. Vedenalaisia räjäytyksiä voidaan tehdä kalojen kutuaika huomioiden 20.5.–10.10. välisenä aikana. Vesialueen työt tehdään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vesitalous- ja ympäristölupien mukaisesti. Lupapäätökset sisältävät määräyksiä muun muassa vesirakentamistöiden suorittamisesta, kalatalousmaksuista, korvauksista kaupallisille kalastajille sekä ympäristötarkkailusta vesirakentamisen aikana.

Rakennettavan jäähdytysveden purku-uoman leveys on 70 metriä, pituus noin 300 metriä ja syvyys noin 3 metriä.

Työmaan ilmoitukset on mahdollista saada myös sähköpostitse. Voit liittyä postituslistalle lähettämällä pyynnön osoitteeseen [email protected].

09.05.2018

Tilaisuus Hanhikivi 1 -työmaan naapureille ja lähiasukkaille tiistaina 15.5.2018

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Hanhikivi 1 -työmaan kesästä Fennovoiman koulutusrakennukselle tiistaina 15.5. kello 18.00–20.00. Kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen. Tilaisuus on suunnattu Hanhikivi 1 -työmaan naapureille ja lähiasukkaille.

Ilmoittautumiset 14.5. mennessä [email protected] tai Kati Mehtomaa p. 020 757 8581.

Työmaan töistä, ympäristömittauksista sekä luontoarvojen ja -lajien tarkkailusta paikalla ovat alustamassa Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen, Raos Project Oy:n ympäristöpäällikkö Johanna Koskenranta, Kala- ja vesitutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Ari Haikonen sekä Sitowise Oy:n johtava konsultti Lauri Erävuori.

28.11.2017

Murskaustoiminta työmaalla, Ympäristölupapäätös (27.11.2017)

Hanhikivi 1 -työmaalla murskataan Hanhikiven niemeltä louhittua kiviainesta. Urakoitsijana toimii Titan-2:n aliurakoitsija Tallqvist Infra Oy. Lähialueen asukkaita on tiedotettu elokuussa kirjeitse töiden alkamisesta.

Murskausaseman työt sisältyvät kalliokiviaineksen kivenlouhintaan ja kiviaineksen murskaukseen myönnettyyn ympäristölupaan (15.1.2016/PY-YL1/2016). Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehty ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka on kattanut ympäristöluvasta poikkeavat työskentelyajat. 23.8.–17.11.2017 on toteutunut yksi meluilmoituksen alainen murskauskausi. Murskauskauden alkamisesta tiedotettiin kirjeitse sekä näillä verkkosivuilla.

RAOS Project Oy on hakenut ja saanut 27.11.2017 ympäristölupaan muutoksen koskien murskaustyön työskentelyaikoja. Muutosluvan mukaisesti murskausta voi tehdä ympärivuorokauden. Murskaustoiminta keskitetään päiväaikaan aina, kun se on työteknisistä syistä mahdollista.

Kiviaineksen murskaamisesta aiheutuvaa pölyä, melua ja tärinää seurataan viranomaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Ympäristövaikutusten hallitsemiseksi murskauslaitteen ympärillä on louhevallit, jotka estävät melun kulkeutumisen merialueelle ja lähimmille asutusalueille. Murskaustyö ei sisällä räjäytyksiä. Jatkuvasta tarkkailusta ja raja-arvojen vertailusta vastaa laitostoimittaja RAOS Project. Kaukaisimmat mittauspisteet sijoittuvat lähimpien asutusalueiden läheisyyteen.

Murskattua kiviainesta hyödynnetään esimerkiksi Hanhikiven niemen alueen tienpohjissa ja maankorotuksissa. Murskattua kivimateriaalia ei kuljeteta pois työmaa-alueelta, eikä toiminta kasvata Hanhikiventien liikennemääriä.

Työmaan ilmoitukset on mahdollista saada myös sähköpostitse. Voit liittyä postituslistalle lähettämällä pyynnön osoitteeseen [email protected].

Pysyvät ilmoitukset

Liikkumis- ja oleskelurajoitus

Hanhikiven niemen työmaa-alueella on sisäministeriön asettama liikkumis- ja oleskelurajoitus. Rajoitusalue kattaa sekä Fennovoiman omistamat maa-alueet että työmaa-alueeseen rajoittuvan vesialueen. Rajoituksen tarkoituksena on turvata työmaa-alueen toimintaa ja siellä olevaa omaisuutta sekä suojata ulkopuolisia ja kohteessa työskenteleviä ihmisiä. Rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon.

Ilmailukielto Hanhikiven niemellä

Ilmailu Hanhikiven niemen työmaa-alueella on kielletty valtioneuvoston asetuksella. Ilmailukieltoalue käsittää Hanhikiven niemen aidatun työmaa-alueen sekä ympäröivät maa- ja vesialueet työmaan välittömässä läheisyydessä. Ilmailu on sallittu ainoastaan tulevan Hanhikivi 1 -voimalaitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvänä.