Työmaa-info

Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan infraa sekä apu- ja tukirakennuksia 400–500 miljoonalla eurolla. Alla oleva video ja kuvagalleria tarjoavat nopean silmäyksen työmaan maisemiin.

Tällä hetkellä työmaalla työskentelee päivittäin keskimäärin 190 ihmistä. Työmaarekisteriin on kirjattu 650 yritystä, joista 590 on suomalaisia. Työmaan tulokoulutuksen on käynyt 3200 henkilöä. Voimalaitoksen rakentaminen alkaa, kun Fennovoima on saanut ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan. Voimalaitokseen kuuluvat muun muassa reaktori-, turbiini-, valvomo- ja polttoainerakennukset. Enimmillään ydinvoimalaitosta rakentaa noin 4000 henkilöä.

Urakoitsija-alue

Kulkulupa

Tulokoulutus

Työmaavierailut


 

Työmaan ilmoitukset

17.05.2019

Vesirakennustyöt jatkuvat Hanhikiven niemen etelä- ja pohjoispuolella

BMGS Eesti filial jatkaa Hanhikiven niemen eteläpuolella sataman sekä jäähdytysveden otto- ja varaottouoman ruoppaus- ja vesirakennustöitä. Myös niemen pohjoispuolella jäähdytysveden purkurakenteiden ruoppaus- ja louhintatyöt jatkuvat. Ruoppausmassoja siirretään sekä meriläjitysalueelle että mantereelle. Meriläjitysalue sijaitsee noin 10 kilometriä Hanhikiven niemestä länteen.

Ruoppaus- ja louhintatyöt aiheuttavat paikallista meluhaittaa ja veden samentumista työskentelyalueilla ja niiden läheisyydessä. Työsuunnitelmissa ja riskienarvioinneissa on kiinnitetty erityistä huomiota veden sameudesta ja melusta aiheutuvien viihtyvyyshaittojen pienentämiseen. Hanhikiven niemen pohjoispuolella samentuneen veden leviämistä ympäröivään vesistöön rajataan silttiverholla. Silttiverho ulottuu 500 metriä rannasta ja sen sijainti on merkattu poijuin. Työsuunnitelmien mukaisesti räjäytykset pyritään ajoittamaan kello 7:00–22:00 väliselle ajalle.

Ruoppaus- ja louhintatöitä toteutetaan sekä mantereelta että mereltä käsin. Melua ja veden samentumista seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Rakentamisen aikana kalastus vesistötyökohteilla ja niiden välittömässä läheisyydessä estyy.

Ruoppaustöitä tehdään sulan veden aikana ympäri vuorokauden. Vedenalaisia räjäytyksiä voidaan tehdä kalojen kutuaika huomioiden 20.5.–10.10. välisenä aikana. Vesialueen työt tehdään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vesitalous- ja ympäristölupien mukaisesti. Lupapäätökset sisältävät määräyksiä muun muassa vesirakentamistöiden suorittamisesta, kalatalousmaksuista, korvauksista kaupallisille kalastajille sekä ympäristötarkkailusta vesirakentamisen aikana.

03.05.2019

Tilaisuus Hanhikivi 1 -työmaan naapureille ja lähiasukkaille tiistaina 14.5.2019

Tervetuloa kuulemaan mitä rakennustöitä Hanhikiven niemen kesäkausi tuo tullessaan, sekä keskustelemaan kanssamme. Hanhikivi 1 -työmaan naapureille ja lähiasukkaille suunnattu tilaisuus järjestetään Fennovoiman koulutusrakennuksella tiistaina 14.5. kello 18–20. Kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen.

Ilmoittautumiset 13.5. mennessä [email protected] tai Kati Mehtomaa p. 020 757 8581

Työmaan töistä ja ympäristöasioista paikalla ovat alustamassa Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen ja ympäristöpäällikkö Heidi Karjalainen.

13.03.2019

Hanhikivi 1 -voimalaitoksen voimajohtohanke etenee

Fennovoiman Hanhikivi 1 -voimajohtohankkeessa rakennetaan liittymäjohdot tulevan ydinvoimalaitoksen ja kantaverkon välille. Voimajohtohankkeen kesto kaikkine vaiheineen on noin 8–10 vuotta. Tulevan voimalaitoksen tuottama sähköenergia siirretään voimalinjojen kautta verkkoon.

Hanhikiven niemen ja Pyhäjoen kuntaan rakennettavan uuden Hanhelan muuntoaseman välille rakennetaan kaksi rinnakkaista 400 kilovoltin voimajohtoa. Hanhikiven niemen ja Pyhäjoen kuntaan rakennettavan uuden Valkeuden sähköaseman välille rakennetaan kaksi rinnakkaista 110 kilovoltin voimajohtoa. Rakennettavien 400 kilovoltin voimajohtojen pituus on noin 21 kilometriä ja 110 kilovoltin voimajohtojen pituus on noin 19 kilometriä. Voimajohtoreitti on valittu ympäristövaikutusten arviointiselostuksen perusteella.

Fennovoima on jättänyt lunastus- ja ennakkohaltuunottolupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) helmikuussa 2019. Yhtiö on tiedottanut maanomistajia lunastuslupahakemuksen jättämisestä kirjeitse. Luvan myöntää ministeriön esityksestä valtioneuvosto. Lunastusluvan käsittely kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen.

Fennovoiman ja maanomistajien väliset, etukäteen tehdyt maa-alueen käytön mahdollistavat sopimukset kattavat yli 90 prosenttia voimalinjojen alle jäävistä kiinteistöistä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot niiltä maanomistajilta, jotka eivät ole solmineet sopimusta.

Voimajohtojen alle jäävien kiinteistöjen käyttöoikeus supistuu. Fennovoima maksaa lunastettavasta omaisuudesta lunastustoimikunnan määrittämän korvauksen. Fennovoima saa johtoalueelle rajoitetun käyttöoikeuden voimajohtojen rakentamiseen, käyttöön, kunnossapitoon ja uusimiseen. Maa-alueen omistus säilyy kiinteistön omistajalla.

Voimajohtojen rakentamisen aikataulu noudattaa ydinvoimalaitoshankkeen aikataulua. Suunnitelman mukaan voimajohtojen rakentaminen ajoittuu vuosille 2020–2026 siten, että 110 kilovoltin voimajohdot otetaan käyttöön vuosina 2024–2025 ja 400 kilovoltin johdot vuosina 2025–2026.

Valmistuttuaan Hanhikivi 1 tuottaa päästötöntä ja vakaahintaista sähköä suomalaisille vähintään 60 vuotta.

06.11.2018

Tilaisuus Hanhikivi 1 -työmaan naapureille ja lähiasukkaille tiistaina 20.11.2018

Tervetuloa kuulemaan mitä rakennustöitä Hanhikiven niemen talvikausi tuo tullessaan, sekä keskustelemaan kanssamme. Hanhikivi 1 -työmaan naapureille ja lähiasukkaille suunnattu tilaisuus järjestetään Fennovoiman koulutusrakennuksella tiistaina 20.11. kello 18–20. Kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen.

Ilmoittautumiset 19.11. mennessä [email protected] tai Kati Mehtomaa p. 020 757 8581

Työmaan töistä, ympäristömittauksista sekä luontoarvojen ja -lajien tarkkailusta paikalla ovat alustamassa Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen ja ympäristöpäällikkö Heidi Karjalainen sekä
Kala- ja vesitutkimus Oy:n toimitusjohtaja Sauli Vatanen.

Pysyvät ilmoitukset

Liikkumis- ja oleskelurajoitus

Hanhikiven niemen työmaa-alueella on sisäministeriön asettama liikkumis- ja oleskelurajoitus. Rajoitusalue kattaa sekä Fennovoiman omistamat maa-alueet että työmaa-alueeseen rajoittuvan vesialueen. Rajoituksen tarkoituksena on turvata työmaa-alueen toimintaa ja siellä olevaa omaisuutta sekä suojata ulkopuolisia ja kohteessa työskenteleviä ihmisiä. Rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon.

Ilmailukielto Hanhikiven niemellä

Ilmailu Hanhikiven niemen työmaa-alueella on kielletty valtioneuvoston asetuksella. Ilmailukieltoalue käsittää Hanhikiven niemen aidatun työmaa-alueen sekä ympäröivät maa- ja vesialueet työmaan välittömässä läheisyydessä. Ilmailu on sallittu ainoastaan tulevan Hanhikivi 1 -voimalaitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvänä.