Ydinvoimalaitoksen rakentaminen

Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakennuspaikalla tehtävä työ on samantyyppistä rakennus- ja asennustyötä kuin suurilla teollisuus- ja voimalaitosrakennustyömailla yleensäkin. Erityispiirteitä ovat pitkä rakennusaika ja rakennuskohteen laajuus.

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa laitosrakentamista valmistelevaan infra- ja tukirakentamisen vaiheeseen ja itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen. Mittava rakennushanke on jaettu kahteen toimituslaajuuteen, jotka ovat Fennovoiman oma toimituslaajuus sekä laitostoimittajan osuus.
    
Valmistelevat työt pitävät sisällään sekä Fennovoiman että laitostoimittaja RAOS Projectin toimituslaajuuteen kuuluvia töitä, kuten apurakennusten ja teiden rakentamista, ruoppausta, vesirakentamista, kaivuuta ja louhintaa. Tämän jälkeen alkaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen, johon vaaditaan ydinenergialain mukainen ydinvoimalaitoksen rakentamislupa. Voimalaitokseen kuuluvat muun muassa reaktori-, turbiini-, valvomo- ja polttoainerakennukset. Enimmillään ydinvoimalaitosta rakentaa noin 4000 henkilöä.

Rakentamisen vaiheet kestävät pitkään. Jokaisen vaiheen aikana Fennovoima tekee kattavia selvityksiä yhteistyössä laitostoimittaja RAOS Projectin ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tärkeässä roolissa on myös läpi hankkeen jatkuva, tiivis ja ennakoiva vuoropuhelu viranomaisten kanssa.

Fennovoiman toimituslaajuus

Fennovoiman rakentamisvastuuseen kuuluvat laitosalueen peruspalvelut, tukitoiminnot ja apurakennukset. Lisäksi Fennovoiman toimitusvastuulla ovat laitosalueen sähköistäminen ja muut kunnallistekniset järjestelmät. Seuraavia rakennettavia kohteita ovat muun muassa hallintorakennus ja laitostoimisto sekä paloasema.

Rakentamisen mittasuhteet ovat suuria jo valmistelevien töiden vaiheessa, sillä infra- ja tukirakentamisen arvo on 400-500 miljoonaa euroa.

Laitostoimittajan toimituslaajuus

Laitostoimittaja RAOS Project rakentaa voimalaitoksen. RAOS Projectin vastuulle kuuluvat siten kaikki voimalaitoksen suunnitteluun, luvitukseen, rakentamiseen, käyttöönottoon ja projektinhallintaan liittyvät toiminnot. Lisäksi RAOS Projectin toimituslaajuuteen sisältyy merkittäviä maa- ja vesirakentamisen kokonaisuuksia kuten jäähdytysvesitunnelien louhintaa, meriveden otto- ja purkurakenteiden rakentamista, satamalaiturin ja muiden vesirakenteiden rakentamista, ruoppaamista sekä perustusten louhintaa.

Laitostoimittaja on valinnut pääurakoitsijakseen venäläisen Titan-2:n, joka kilpailuttaa suurimman osan työmaan urakoista. Voimalaitoksen ydinteknisten osien rakentaminen ja pääbetonivalut alkavat ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan myöntämisen jälkeen.

Työmaasopimus

Työmaasopimus on Fennovoiman, RAOS Projectin ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen välinen sopimus, jossa määritetään Hanhikivi 1 -työmaan yhteiset säännöt.

Työmaasopimuksella varmistetaan, että ydinvoimalan rakentamisessa noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja yhteistyökäytäntöjä. Siinä sovitaan muun muassa tietojen vaihdosta, ongelmatilanteiden ratkaisusta, ammattiliittojen edustuksesta työmaalla sekä käytännön keinoista harmaan talouden estämiseksi. Lisäksi työmaalle valmistellaan viranomaispistettä, josta työntekijät ja yritykset saavat kaipaamiaan neuvoja eri tilanteisiin.

Huolellinen dokumentointi

Hanhikivi 1 -hankkeen erityispiirteitä ovat tarkka ennakkosuunnittelu, viranomaistarkastukset ja työvaiheiden huolellinen dokumentointi. Kaikki työvaiheiden on oltava jäljitettävissä ja tarkistettavissa koko voimalaitoksen elinkaaren ajan, jotta tuotteiden turvallisuus ja laatutaso voidaan taata kaikissa tilanteissa.