Ympäristövaikutusten arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi kesäkuussa 2014 lausuntonsa Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. TEMin lausunto päätti hankkeen YVA-menettelyn.

Lausunnossaan TEM toteaa, että Fennovoiman toimittama arviointiselostus ydinvoimahankkeen ympäristövaikutuksista on asiantunteva raportti, ja se täyttää YVA-lainsäädännön edellytykset. TEMin mukaan Fennovoiman YVA-selostus kuvaa riittävästi sekä hankkeen ympäristövaikutuksia että niiden lieventämismahdollisuuksia. TEM edellyttää Fennovoimalta  lisäselvityksiä lämpimien jäähdytysvesien vaikutuksista kasvillisuuteen ja eläimistöön.

YVA-menettelyssä on tutkittu Rosatomin laitosvaihtoehdon rakentamisen ja käytön aikaisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Lisäksi 1200 megawatin laitoksen ympäristövaikutuksia on verrattu vuonna 2008 arvioidun noin 1800 megawatin ydinvoimalaitoksen vaikutuksiin. Vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty sekä vuoden 2008 YVA-selostusta varten tehtyjä että tämän jälkeen valmistuneita selvityksiä.

Verrattuna aiemmin arvioituun 1800 megawatin laitokseen, nykyisen laitosvaihtoehdon ympäristövaikutukset vesistöön, kalatalouteen ja niemen luonnonsuojelukohteisiin ovat hieman lievempiä. Tämä johtuu siitä, että jäähdytysvesien merivettä lämmittävä vaikutus ulottuu jonkin verran pienemmälle alueelle. Muut ympäristövaikutukset ovat samankaltaisia ja -suuruisia.

YVA-selostus ja YVA-selostuksen yhteenveto ovat saatavilla myös painettuna ruotsiksi ja englanniksi. Julkaisuja voit tilata maksutta osoitteesta viestinta@fennovoima.fi.

Lue TEMin lausunto YVA-selostuksesta täältä.

YVA-materiaalit

Fennovoiman YVA-selostus

Fennovoiman YVA-selostuksen yhteenveto

Fennovoiman YVA-ohjelma

Fennovoiman YVA-ohjelman yhteenveto