Hankkeen ympäristövaikutukset

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen on suuri projekti, joka aiheuttaa muutoksia Hanhikiven niemen ympäristölle. Kaavoitettu voimalaitosalue niemen keskiosassa muuttuu rakennetuksi teollisuusalueeksi, mutta arvokkaat ranta-alueet sen sijaan säilyvät koskemattomina lukuun ottamatta satama-aluetta ja jäähdytysveden purun rakenteita.

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen rajoittaa maankäyttöä laitoksen suojavyöhykkeellä, mutta mahdollistaa uutta rakentamista taajamissa, kylissä ja tieyhteyksien varrella. Niemen alueen luontokohteita ja lajeja on kartoitettu kattavissa selvityksissä, joiden tuloksia hyödynnetään maankäytön suunnittelussa. Toteutetun ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan hanke on toteuttamiskelpoinen.

Rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset

Rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia ovat rakentamistöistä ja liikenteestä aiheutuva melu ja pöly, muutokset maisemassa sekä laitosalueen kasvillisuudessa ja eläimistössä. Melumallinnuksen mukaan rakentamisen ja liikenteen aiheuttama melu alittaa asuin- ja loma-asuinalueille annetut ohjearvot. Pölyn vaikutus ilmanlaatuun rajoittuu lähinnä työmaa-alueelle. Vesirakentamiseen liittyvät louhinta- ja ruoppaustyöt aiheuttavat tilapäistä veden samentumista ja kalastus vesistötöiden läheisyydessä estyy.

Käytönaikaiset ympäristövaikutukset

Ydinvoimalaitoksen käytön aikaiset ympäristövaikutukset ovat arvioinnin perusteella vähäisiä ja paikallisia. Ydinvoimalaitoksen merkittävin käytön aikainen ympäristövaikutus kohdistuu merialueelle, jonne lämmennyt jäähdytysvesi leviää. Jäähdytys­veden purkamisen ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan alusveden hapetto­muutta tai lisäävän sinileväkukintojen määrää ja rehevöitymisen on arvioitu jäävän vähäiseksi. Jäähdytysvedellä on arvioitu olevan paikallisia vaikutuksia kalastukseen ja kalakantoihin ja se voi aiheuttaa välillisesti merenrantaniittyjen umpeenkasvua.

Laitoksen toiminnan aikainen melu alittaa asuin- ja loma-asuinalueille annetut ohjearvot. Ydinvoimalaitoksen käytöstä ei aiheudu säteilyyn liittyviä vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Ydinvoimalaitoksen ympäristön radioaktiivisten aineiden määriä ja säteilytilannetta seurataan tarkasti. Lisäksi Fennovoima seuraa niemen luonnon, meriveden ja kalaston tilaa säännöllisesti ja ryhtyy tarvittaessa ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin haittojen vähentämiseksi.

Ydinvoimalaitoksen laitosalueella liikkuminen ja virkistystoiminta on kielletty. Jäähdytysvedestä johtuva sulan ja heikenneen jään alue rajoittaa talvella jäällä ulkoilua ja pilkkimistä. Toisaalta avovesikalastuskausi pitenee.