Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan YVA-lain mukaista menettelyä, jossa kartoitetaan suunnitellun toiminnan välittömät tai välilliset vaikutukset muun muassa luontoon, vesistöön, ilmaan, maaperään, ihmisten elinolosuhteisiin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Menettelyn tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu kahteen vaiheeseen: ensin hankkeesta vastaava yhtiö tekee ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja seuraavassa vaiheessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Yhteysviranomaisena ydinvoimalaitoshankkeissa toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Myös muilla valtioilla on oikeus osallistua Suomessa tehtävään ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Kansainvälisestä kuulemisesta vastaa ympäristöministeriö. Yhteysviranomainen kokoaa YVA-menettelystä annetut kansalliset ja kansainväliset lausunnot yhteen.

YVA-menettelyn on toteuttanut Fennovoiman toimeksiannosta Pöyry Finland Oy.

YVA-ohjelma

YVA-ohjelma on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. TEM pyytää YVA-ohjelmasta lausunnot vaikutusalueen kunnilta sekä useilta viranomaisilta, ministeriöiltä ja yhteisöiltä. Lisäksi kansalaisilla ja kansainväliseen kuulemiseen osallistuvilla valtioilla on mahdollisuus esittää YVA-ohjelmasta mielipiteensä.

Fennovoima toimitti YVA-ohjelman TEMille syyskuussa 2013. TEM antoi lausuntonsa siitä joulukuussa 2013.

YVA-selostus

YVA-ohjelman jälkeen hankkeesta vastaava taho käynnistää varsinaisen ympäristövaikutusten arvioinnin ja toteuttaa tarvittavat selvitykset ja tutkimukset.  Laadittavassa YVA-selostuksessa esitetään hankkeen ominaisuudet sekä tekniset ratkaisut ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. YVA-selostuksen laadinnassa on huomioitu yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antama lausunto. Kansallinen ja kansainvälinen kuuleminen toistetaan selostusvaiheessa.

Fennovoima on toimittanut YVA-selostuksen TEMille helmikuussa 2014. TEM on antanut lausuntonsa YVA-selostuksesta kesäkuussa 2014. TEMin lausunto päättää YVA-menettelyn.