Politiikat ja ohjeet

Fennovoiman vastuullista toimintaa määrittelevät Fennovoiman toimintatapaohje (Code of Conduct) ja yhtiöpolitiikka. Fennovoiman koko henkilöstö on velvollinen noudattamaan ohjeissa ja politiikassa määriteltyjä periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Fennovoiman yhtiöpolitiikka (Company Policy) tukee Fennovoimaa tehtävässään, tavoitteissaan ja strategiassaan. Politiikka määrittää tärkeimmät periaatteet laatuun, ydinturvallisuuteen, viestintään, työturvallisuuteen ja työympäristöön ja yritysturvallisuuteen liittyen. Yhtiöpolitiikka päivitettiin viimeksi vuonna 2016, ja sen sisältö tarkistetaan säännöllisesti Fennovoiman johtamisjärjestelmän prosessien mukaisesti.

Code of Conduct määrittää periaatteet, joita Fennovoimassa noudatetaan kaikessa toiminnassa. Ohje on YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteen periaatteiden mukainen. Fennovoima edellyttää myös alihankkijoidensa toimivan politiikkojensa ja lain vaatimusten mukaisesti.


Compliance and Ethics -ohjelma

Fennovoiman Compliance and Ethics -ohjelma koostuu seuraavista osista:

  • Strateginen kehitys ja organisation kehittäminen: Fennovoiman Compliance and Ethics -ohjelma liittää compliance-asiat osaksi Fennovoiman strategiaprosessia, johtamisjärjestelmää ja siihen kuuluvaa riskirekisteriä. Compliance-ohjelma on Fennovoiman hallituksen hyväksymä, ja sen toteutuminen on toimitusjohtajan vastuulla. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti ohjelman periaatteiden noudattamisesta.
  • Compliance-yksikkö: Yksikkö tarjoaa complaince-neuvontaa ja koulutusta Fennovoiman organisaatiolle.
  • Politiikat ja ohjeet: Ohjelma sisältää Fennovoiman toimintatapaohjeen (Code of Conduct) sekä ohjeet koskien rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä lahjonnan ja korruption ehkäisyä.
  • Compliance-työkalu: Fennovoimassa otettiin käyttöön uusi, riippumaton raportointityökalu, joka mahdollistaa compliance-huomioiden raportoinnin myös anonyymisti. Työkalu on kaikkien fennovoimalaisten käytettävissä. Compliance-yksikkö arvioi kaikki raportoidut rikkomusepäilyt ja varmistaa, että asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhdytään.
  • Ensisijaisesti compliance-huomiot raportoidaan edelleen omalle esimiehelle tai Compliance-yksikölle. Yksikkö kannustaa työntekijöitä lähestymään heitä kysymyksin, tuomaan esiin huomioitaan ja puhumaan epäilyksistä.
  • Koulutus: Compliance-koulutus on pakollinen koko Fennovoiman henkilöstölle.

Lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet

Fennovoima toimii oikeudenmukaisesti, ei tarjoa asiattomia etuisuuksia muille eikä vastaanota niitä muilta. Yksikään työntekijä ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, luvata, myöntää tai valtuuttaa ketään rahan tai minkään muun arvokkaan antamiseksi toiselle osapuolelle tarkoituksenaan vaikuttaa päätöksentekoon tai saavuttaa sopimatonta etua.

Kaikkien tarjousten, lupausten, tuen ja lahjojen tulee olla lakien ja Fennovoiman sääntöjen mukaisia. Liiketoimintakumppanien arviointi on osa sisäistä riskienhallintaa. Fennovoima suhtautuu korruptioon vakavasti ja käsittelee mahdolliset korruptioepäilyt huolella. Tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

Rahanpesun vastaiset periaatteet

Fennovoima on sitoutunut rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeviin kansainvälisiin standardeihin ja noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Fennovoimassa on käytössä asianmukaiset riskiarviointiin perustuvat tunnistamiskäytännöt ja due diligence -prosessit alihankkijoiden ja muiden sopimuskumppaneiden arvioimiseksi. Toimenpiteillä minimoidaan riski joutua osalliseksi järjestelyihin, jotka sisältävät laittomista lähteistä tulevaa rahoitusta.