Fennovoiman hallituksen toimintakertomus ja vastuullisuusraportti on julkaistu

Fennovoiman tänään julkaisema Vastuullisuusraportti 2018 osoittaa kehitystä useilla osa-alueilla.

Hallituksen toimintakertomus ja vastuullisuusraportti ovat saatavilla Fennovoiman nettisivuilla. Vastuullisuusraportti nostaa esiin muun muassa seuraavat onnistumiset ja kehityskohteet.

Ympäristö: Onnistuimme työmaan ympäristöasioiden hallinnassa hyvin. Toiminta on ollut lupaehtojen mukaista, eikä suojelualueilla, arvokkaissa luontokohteissa tai suojeltavissa lajeissa ole havaittu merkittäviä ihmisen aiheuttamia muutoksia.

Ydinturvallisuus: Kuluvan kevään aikana tavoitteenamme on ratkaista viimeiset turvallisuuden kannalta keskeiset tekniset suunnittelukysymykset, ja että turvallisuusarviointiin tarvittava laitoksen suunnitteluaineisto valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Avaamme raportissa tarkemmin edistymistämme STUKin esiin nostamissa keskeisissä kehityskohteissa.

Työturvallisuus: Työmaalla sattui alkuvuodesta kaksi poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Kehitämme toimintatapoja jatkuvasti ja puutumme havaittuihin epäkohtiin varhaisessa vaiheessa, ettei kenenkään turvallisuus vaarantuisi Hanhikivi 1 -hankkeessa. Fennovoiman työturvallisuusjärjestelmän auditoinneissa ei löytynyt poikkeamia.

Toimitusketjun hallinta: Vahvistimme otettamme toimitusketjun eettisten asioiden hallinnassa. Fennovoiman toimintaperiaatteet liitettiin osaksi uusia Fennovoiman suoraan toimitusketjuun liittyviä toimitussopimuksia, otimme käyttöön eettisten toimintatapojen esiarvioinnin ja toimme eettiset arvioinnit osaksi Fennovoiman auditointiohjelmaa.

Henkilöstö: Emme saavuttaneet vapaaehtoisen lähtövaihtuvuuden tavoitettamme. Edistämme henkilöstön sitoutumista muun muassa selkeyttämällä tekemisen tapoja ja sisäisiä vastuita sekä pitkäjänteisillä henkilöstön hyvinvointia tukevilla toimenpiteillä. Toimenpiteet ovat osa Fennovoiman vuoden 2019 alussa käynnistämää Fennovoiman organisaatiota ja Hanhikivi 1 -hanketta koskevaa kaksivuotista kehitysohjelmaa.

Fennovoima Reprogrammed -kehitysohjelma

Fennovoiman kehitysohjelman tavoitteena on parantaa Hanhikivi 1 -hankkeen etenemistä johtamalla omaa työtämme aiempaa ennakoivammin ja parantamalla yhteistyötä laitostoimittajan kanssa. Ohjelman neljä päätavoitetta ovat:

  1. turvallinen laitos ja tasokas turvallisuussuunnittelu
  2. rakentamisvalmius ja teknisen suunnittelun eheys
  3. laadukas toteutus ja toimitusketjun suorituskyky
  4. käyttövalmius ja vahva turvallisuuskulttuuri

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi olemme tunnistaneet neljä tavoitteiden saavuttamiselle keskeistä tekijää, jotka ovat laitostoimittaja ja toimitusketju, henkilöstö ja johtajuus, prosessit ja työkalut, sekä organisaatio ja johtaminen.

Fennovoiman vastuullisuusraportin on keskeisiltä osin varmentanut KPMG Oy AB.

Hallituksen toimintakertomus ja vastuullisuusraportti ovat saatavilla seuraavasti:

Lisätiedot