Fennovoiman hanke etenee periaatepäätöshakemuksen käsittelyyn

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään 20. helmikuuta antanut loppulausuntonsa Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Yhteysviranomaisen lausunto päättää Fennovoiman 30. tammikuuta 2008 alkaneen YVA-menettelyn. Fennovoima teki ympäristövaikutusten arvioinnin kolmella vaihtoehtoisella sijoituspaikkakunnalla, Pyhäjoella, Ruotsinpyhtäällä ja Simossa. Fennovoiman konsulttina YVA-menettelyssä toimi Pöyry Energy Oy.

Antamassaan lausunnossa ministeriö toteaa, että Fennovoiman YVA-selostus kattaa lainsäädännön sisältövaatimukset ja se on laadittu säädösten vaatimalla tavalla. Ministeriö antoi loppulausuntonsa esitettyjen lausuntojen pohjalta. Useat noin 80 ulkopuolisesta lausunnonantajasta pitävät Fennovoiman YVA-selostusta mittavana ja asiantuntevana. Ministeriö toteaa lausunnossaan saman pyytämistään lisäselvityksistä huolimatta.

Loppulausunnossa pyydetyt lisäselvitykset ja tarkennukset ympäristövaikutusten arvioinnissa ja sen taustaselvityksissä esitettyihin tietoihin Fennovoima toimittaa ministeriölle sovitusti vaiheistetun aikataulun mukaan. Suurin osa lisäselvityksistä on pyydetty toimittamaan 9.4.2009 mennessä. Lisäselvitykset liitetään mukaan periaatepäätöshakemuksen käsittelyyn.

Fennovoiman hanke etenee seuraavaksi periaatepäätöshakemuksen lausuntovaiheeseen. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot vaihtoehtoisten sijoituspaikkakuntien kunnanvaltuustoilta, Säteilyturvakeskukselta, useilta eri ministeriöiltä sekä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Yhteysviranomainen järjestää julkiset kuulemiset Fennovoiman hankkeesta kolmella vaihtoehtoisella sijoituspaikkakunnalla keväällä 2009.

Lisätietoja: Rakentamisjohtaja Timo Kallio, p. 020 757 9207.