Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Fennovoima on toimittanut 13.2.2014 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa on selvitetty noin 1200 megawatin ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutuksia Pyhäjoen Hanhikiven niemellä.

Pyhäjoelle rakennettava ydinvoimalaitos on tyypiltään AES-2006 painevesilaitos, jonka toimittamisesta Fennovoima sopi venäläisen Rusatom Overseas -yhtiön kanssa viime joulukuussa.

YVA-selostus on laadittu YVA-lain ja -asetuksen vaatimusten mukaisesti ja sen laadinnassa on huomioitu yhteysviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön YVA-ohjelmasta joulukuussa antama lausunto.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tutkittu laitoksen rakentamisen ja käytön aikaisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Lisäksi YVA-selostuksessa on verrattu 1 200 megawatin ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutuksia vuonna 2008 arvioidun, sähköteholtaan noin 1 800 megawatin painevesilaitoksen vaikutuksiin.

Vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty sekä vuoden 2008 YVA-selostusta varten tehtyjä että tämän jälkeen valmistuneita selvityksiä. Menettelyn yhteydessä on toteutettu muun muassa asukaskysely ja sidosryhmähaastattelut sekä mallinnettu jäähdytysveden ja melun leviämistä ja vaikutuksia.

Nyt toteutetun YVA-selostuksen mukaan Pyhäjoen ydinvoimalaitos on toteuttamiskelpoinen. Verrattuna aiemmin arvioituun suurempaan laitokseen, noin 1200 megawatin laitoksen ympäristövaikutukset vesistöön, kalatalouteen ja niemen luonnonsuojelukohteisiin ovat lievempiä.

YVA-menettely päättyy, kun työ- ja elinkeinoministeriö antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta.

 


Tutustu myös TEMin tiedotteeseen.

Lisätietoja:
Fennovoiman EHS-johtaja Kristiina Honkanen, puh. 020 757 9222