Vesirakennustyöt jatkuvat Hanhikiven niemen etelä- ja pohjoispuolella

17.05.2019

BMGS Eesti filial jatkaa Hanhikiven niemen eteläpuolella sataman sekä jäähdytysveden otto- ja varaottouoman ruoppaus- ja vesirakennustöitä. Myös niemen pohjoispuolella jäähdytysveden purkurakenteiden ruoppaus- ja louhintatyöt jatkuvat. Ruoppausmassoja siirretään sekä meriläjitysalueelle että mantereelle. Meriläjitysalue sijaitsee noin 10 kilometriä Hanhikiven niemestä länteen.

Ruoppaus- ja louhintatyöt aiheuttavat paikallista meluhaittaa ja veden samentumista työskentelyalueilla ja niiden läheisyydessä. Työsuunnitelmissa ja riskienarvioinneissa on kiinnitetty erityistä huomiota veden sameudesta ja melusta aiheutuvien viihtyvyyshaittojen pienentämiseen. Hanhikiven niemen pohjoispuolella samentuneen veden leviämistä ympäröivään vesistöön rajataan silttiverholla. Silttiverho ulottuu 500 metriä rannasta ja sen sijainti on merkattu poijuin. Työsuunnitelmien mukaisesti räjäytykset pyritään ajoittamaan kello 7:00–22:00 väliselle ajalle.

Ruoppaus- ja louhintatöitä toteutetaan sekä mantereelta että mereltä käsin. Melua ja veden samentumista seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Rakentamisen aikana kalastus vesistötyökohteilla ja niiden välittömässä läheisyydessä estyy.

Ruoppaustöitä tehdään sulan veden aikana ympäri vuorokauden. Vedenalaisia räjäytyksiä voidaan tehdä kalojen kutuaika huomioiden 20.5.–10.10. välisenä aikana. Vesialueen työt tehdään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vesitalous- ja ympäristölupien mukaisesti. Lupapäätökset sisältävät määräyksiä muun muassa vesirakentamistöiden suorittamisesta, kalatalousmaksuista, korvauksista kaupallisille kalastajille sekä ympäristötarkkailusta vesirakentamisen aikana.