Fennovoima hakee lupia vesistörakentamiseen

Fennovoima hakee Pyhäjoen Hanhikivenniemelle rakennettavan ydinvoimalaitoksensa vesistörakentamiseen liittyviä lupia. Vesilain mukaisia lupahakemuksia on kolme.

Yksi vesilupahakemuksista koskee meriväylän, sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentamista. Lisäksi lupaa haetaan ydinvoimalaitoksen jäähdytysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentamiselle. Kolmas vesilupahakemus koskee ydinvoimalaitoksen meriläjitysaluetta.

Lupia haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, jonne hakemukset toimitetaan 12.2.2013.

Meriväylää ja satamaa tarvitaan erityisesti rakennusaikaisissa kuljetuksissa ja myöhemmin vuosihuoltojen yhteydessä tarvittaviin kuljetuksiin. Satama-alue suojataan aallonmurtajilla.

Jäähdytysvesi otetaan laitoksen edustan merialueelta ja johdetaan voimalaitokselle tunnelissa. Jäähdytysveden ottorakenne on suunniteltu sijoitettavan satama-alueelle.

Jäähdytysvesi johdetaan laitokselta purkutunnelia pitkin takaisin mereen. Purkutunnelin edustalle rakennetaan purkurakenteet sekä poistovesiuoma suojapenkereineen.

Meriväylää, satama-aluetta sekä jäähdytysveden otto- ja purkurakenteita rakennettaessa syntyy ruoppausmassaa. Massat pyritään ensisijaisesti hyödyntämään voimalaitosalueella. Merialueella tehtävistä louhinnoista syntyvää kiviainesta sijoitetaan rakennettaviin aallonmurtajiin ja suojapenkereisiin.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto käynnistää hakemuksista vesilain mukaisen kuulemismenettelyn hankkiakseen tarvittavat viranomaislausunnot ja kansalaisten mielipiteet. Aluehallintovirasto ilmoittaa kuulemismenettelyn aloittamisesta erikseen, ja hakemukset liitteineen tulevat nähtäville Pyhäjoen kunnantalolle ja Fennovoiman Pyhäjoen-toimistolle. Hakemusten käsittelyn etenemistä voi seurata Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nettisivuilta.

Lisätietoja vesilupahakemuksista antaa rakentamisjohtaja Timo Kallio puh. 020 757 9207.