Fennovoima hakee ympäristölupaa ydinvoimalaitokselle

Fennovoima hakee ympäristösuojelulain mukaista lupaa Pyhäjoen ydinvoimalaitokselle. Lupahakemus koskee ydinvoimalaitoksen käytönaikaisia toimintoja ja päästöjä. Samanaikaisesti lupahakemuksella haetaan vesilain mukaista lupaa meriveden ottoon ja käyttämiseen laitoksen jäähdytysvetenä. Lisäksi erillisellä lupahakemuksella haetaan ympäristölupaa ydinvoimalaitoksen varaenergiantuotannolle.

Ydinvoimalaitoksen ympäristölupahakemuksessa on kuvattu laitoksen toimintaa sisältäen muun muassa jäähdytysveden ottamisen ja johtamisen mereen, makean veden hankinnan, jätevesien puhdistuksen ja johtamisen, tavanomaisten jätteiden käsittelyn ja varastoinnin, kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn sekä voimalaitoksen liikenteen ja kuljetukset. Hakemuksessa on huomioitu työ- ja elinkeinoministeriön ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamassa lausunnossa esitetyt lisäselvityspyynnöt koskien muun muassa lämpimien jäähdytysvesien vaikutuksia vesistöön ja kalatalouteen.

Varaenergiantuotannon ympäristölupahakemus kattaa voimalaitosalueelle tulevat dieselgeneraattorit ja apuhöyrykattilat ja niihin liittyvät toiminnot, kuten kevyen polttoöljyn varastoinnin. Dieselgeneraattoreita ja apuhöyrykattiloita käytetään ydinvoimalaitoksen häiriö- ja onnettomuustilanteissa sähkön ja höyryn tuotantoon. 

Lupia haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, jonne hakemukset on tänään toimitettu.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto käynnistää hakemuksista ympäristösuojelulain mukaisen kuulemismenettelyn hankkiakseen tarvittavat viranomaislausunnot ja kansalaisten mielipiteet. Aluehallintovirasto ilmoittaa kuulemismenettelyn aloittamisesta erikseen, ja hakemukset liitteineen tulevat nähtäville Pyhäjoen kunnantalolle ja Fennovoiman Pyhäjoen-toimistolle.

Lisätietoja:
Fennovoiman EHS-johtaja Kristiina Honkanen, puh. 020 757 9222