Fennovoimalle myönnettiin kaksi vesilupaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään myöntänyt Fennovoimalle kaksi vesilain mukaista lupaa.

Toinen luvista koskee ydinvoimalaitoksen sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentamista sekä meriväylän ruoppaamista ja toinen lupa ruoppausmassojen meriläjitystä. Lupapäätökset sisältävät töiden aloittamista koskevan valmisteluluvan.

Aluehallintovirasto antoi päätöksen myös ydinvoimalaitoksen jäähdytysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentamista koskevasta vesilupahakemuksesta. Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, ettei jäähdytysveden purkurakennetta käsitellä erillisenä vesitalousasiana vaan osana ympäristölupaa.

Fennovoima täydentää aluehallintovirastossa vireillä olevaa ydinvoimalaitoksen ja sen varaenergiatuotannon ympäristölupahakemusta jäähdytysveden purkurakenteiden osalta.

Meriväylää ja satamaa käytetään ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikana laitteiden ja komponenttien kuljetuksissa ja myöhemmin vuosihuoltojen yhteydessä vastaaviin kuljetuksiin. Jäähdytysvesi otetaan laitoksen edustan merialueelta ja johdetaan voimalaitokselle satama-alueella sijaitsevien ottorakenteiden kautta.

Vesialueen ruoppauksessa ja louhinnassa muodostuvaa kiviainesta hyödynnetään mahdollisimman paljon voimalaitosalueella. Kiviainesta sijoitetaan rakennettaviin aallonmurtajiin, suojapenkereisiin ja työpatoon sekä voimalaitosalueen täyttöihin. Loput ruoppausmassat sijoitetaan meriläjitysalueelle.

Päätökset sisältävät määräyksiä muun muassa vesirakentamistöiden suorittamisesta, kalatalousmaksuista, korvauksista kalastajille ja vesialueiden omistajille sekä tarkkailusta vesirakentamisen aikana. Vesirakentamisen aikana veden virtausta ja sameutta tullaan seuraamaan jatkuvatoimisella mittausjärjestelmällä.

Myönnetyt luvat mahdollistavat vesirakentamisen aloittamisen suunnitellusti.

Vesilupapäätökset ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnanvirastossa ja Raahen kaupungin teknisessä keskuksessa sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nettisivuilta.

Lue Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedote aiheesta täältä.

Lisätietoja: 
Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen, p. 020 757 8449