Hanhikiven niemellä tutkimukset käynnissä

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalan sijoituspaikalla Hanhikiven niemellä tehdään kesän aikana useita tutkimuksia. Tutkimuksista saadaan tarvittavaa tietoa tulevien lupien hakemista sekä rakentamisen ja rakenteiden suunnittelua varten.

Kesäkuussa GTK jatkaa vuonna 2012 aloitettuja merenpohjan luotauksia Hanhikiven edustan pohjoisella merialueella. Tutkimukset toteutetaan kahdella veneellä noin 25 kilometrin säteellä Hanhikiven niemestä. Luotauksista saadaan tietoa merenpohjan maalajeista ja pohjasedimenttien sijainnista.

Hanhikiven niemellä ja Kultalanlahdella sijaitsevien mereen rajautuvien luonnonsuojelualueiden tilaa ja kasveja kartoitetaan kesäkuussa. Tutkimuksen tekee SITO Oy.

Juhannuksen jälkeen niemen ympäristössä ja sen länsipuolella sukelletaan pohjaeläinnäytteitä ja heinä-elokuussa tehdään vesikasvillisuustutkimusta. Tutkimukset toteuttaa Alleco Oy.

Kala- ja Vesitutkimus Oy:n kalastotutkimus jatkuu touko–lokakuun välisenä aikana. Tutkimuksessa selvitetään kalaston rakennetta koeverkkopyynneillä ja kalanpoikastuotantoa muun muassa nuottaamalla. Vertailualueeksi on valittu Yppärin alue, jossa tehdään vastaavanlaisia selvityksiä.

Meriveden laadun mittaukset sekä säämonitorointi on käynnissä koko vuoden ajan. Tutkimukset toteuttaa Nab Labs Oy ja Luode Consulting Oy.

Vuonna 2011 aloitettu seisminen monitorointi jatkuu tänä vuonna. Aikaisemmin rakennettujen viiden monitorointiaseman verkkoa täydennetään viidellä uudella asemalla. Monitorointiasemat sijoittuvat 50 kilometrin säteelle ydinvoimalaitosalueesta. Monitorointiasemat ovat osa seismologian laitoksen ylläpitämää kansallista mittausverkostoa.

Kesän aikana Hanhikiven alueelle tehdään 3–4 geodeettista kiintopistettä. Kiintopisteet toteutetaan matalana mastoina ja niille mitataan ja lasketaan tarkat valtakunnalliset koordinaatit. Työstä vastaa Geodeettinen laitos. Mastoja voidaan käyttää kiintopisteinä alueella tehtävissä mittauksissa alueen suunnittelun ja rakentamisen aikana.

Luonnossa esiintyvän säteilyn perustilaselvitys on käynnissä Hanhikiven niemellä. Viime vuoden tapaan vesialueella otetaan näytteitä merivedestä, pohjaeläimistä sekä vesikasveista. Lisäksi syksyllä kerätään näytteitä merenpohjan pintamateriaaleista. Tutkimuksen toteuttaa Säteilyturvakeskuksen Ympäristön säteilyvalvonta -osasto.

Lisäksi Hanhikiven niemen alueella tullaan tekemään tarkentavia maaperä- ja kalliotutkimuksia.

Tutkimusten aikatauluja tarkennetaan suunnittelun edistyessä. Tutkimukset tehdään pääosin arkipäivinä. Ne eivät aiheuta haittaa ympäristön asukkaille.

Tutkimusten lisäksi ydinvoimalaitoksen sijoituspaikalla on aloitettu työmaasähkön rakentaminen. Sähköliittymä valmistuu syksyllä 2014.

Uuden yhdystien, Hanhikiventien, suunnittelu etenee ja käynnissä on kilpailutus tien rakentamisesta. Tie rakennetaan aluksi yksityistienä ja myöhemmin se muuttuu yleiseksi tieksi. Noin neljä kilometriä pitkä tie on kaksikaistainen ja asfaltoitu ja sen sivussa kulkee kevyenliikenteen väylä. Noin kahdeksan metrin levyisellä tiellä on valaistus, linja-autopysäkit ja kääntöpaikka rekkaliikenteelle. Liitynnästä 8-tielle ja risteysalueesta vastaa ELY-keskus.

Lisätietoja Fennovoiman tiedottaja Anna Tainiolta (puh. 020 757 8416)