Kallioperätutkimukset Hanhikivenniemellä käynnistyvät

Fennovoima jatkaa elokuussa kallioperätutkimuksia Pyhäjoen Hanhikiven niemellä. Nyt aloitettavien tutkimusten tavoitteena on hankkia alustavia kallioperätietoja matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoitusluolan vaihtoehtoisilla paikoilla.

Insinööritoimisto Saanio&Riekkola teettää tutkimukset ja raportoi tutkimustulokset Fennovoimalle. Porakonekairauksen tekee Geobotnia Oy, Geologian tutkimuskeskus GTK suorittaa seismiset refraktioluotaukset ja Geo-Work Oy maatutkaluotaukset. Yritykset ovat olleet mukana laitospaikan aiemmissakin tutkimuksissa.

Tutkimukset suoritetaan Fennovoiman hallinnassa olevilla maa-alueilla. Tutkimukset aloitetaan elokuun ensimmäisellä viikolla luotauksilla ja porakonekairauksilla. Kallionäytekairaukset käynnistyvät syyskuun alkupuolella luotausten ja porokonekairausten valmistuttua. Tutkimukset valmistuvat arviolta lokakuun lopulla.

Kuten Suomen nykyisissäkin ydinvoimaloissa, myös Fennovoiman laitoksessa matala- ja keskiaktiivinen jäte loppusijoitetaan voimalaitosalueelle kallioperään noin 100 metrin syvyyteen louhittavaan maanalaiseen varastoon. Voimalaitosjäteluolaan sijoitetaan voimalaitoksen käytön aikana syntyviä matala- ja keskiaktiivisia jätteitä kuten suojavaatteita, pakkaus- ja eristemateriaaleja, metallijätteitä, ilmastointisuodattimia, sähkökaapeleita ja puhdistusvälineitä. Voimalaitosjäteluolan tulee olla käytössä noin kymmenen vuotta voimalaitoksen käynnistymisen jälkeen.

 

Lisätietoja:

Fennovoiman ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella puh. 020 757 8406