Hanhikivi 1 -voimalaitoksen pienoismalli

Kemikaalilupa myönnetty Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitokselle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt kemikaaliluvan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksella tarvittavien vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen käsittelyyn ja varastointiin. Kemikaaliluvan muutoksenhakuaika on käynnistynyt.

Lupa koskee Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen käytönaikaista kemikaalien laajamittaista varastointia ja käyttöä. Ydinvoimalaitoksella varastoidaan ja käytetään vaarallisia kemikaaleja muun muassa vesikemian hallinnassa, puhdistusprosesseissa, generaattorin jäähdytyksessä sekä varageneraattorien polttoaineena. Radioaktiiviset aineet rajautuvat kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle, joten luvituksessa ei huomioida säteilyturvallisuutta. Säteilyturvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus (STUK).

Lupapäätös sisältää yhteensä 12 määräystä ja ehtoa, jotka koskevat:

 • yhtiön tiloissa säilytettävien vaarallisten kemikaalien määriä,
 • kemikaalien säilytystä ja säiliöiden suunnittelua, testausta ja valmistusta,
 • polttoöljyn ja dieselin varastointia,
 • palavien nesteiden varastojen, siirto-, käsittely- ja käyttölaitteistojen palontorjuntaa,
 • vaarallisten kemikaalien putkistojen suunnittelua, riskienarviointia ja rakentamista,
 • ydinvoimalaitokselle laadittujen kemikaalionnettomuuksien palomallinnuksien tuloksien huomiointia laitoksen pysyvien rakenteiden sijoituksessa ja suunnittelussa,
 • turvallista poistumista kemikaalien varastosäiliöiden huonetiloista onnettomuustilanteessa,
 • räjähdyssuojausasiakirjan päivittämistä yksityiskohtaisempien suunnitelmien valmistuessa,
 • laitokselle nimitettävää vähintään yhtä käytönvalvojaa, 
 • työntekijöille annettavaa koulutusta ydinvoimalaitoksella käytettävien vaarallisten kemikaalien ominaisuuksista, turvallisesta käsittelystä ja toiminnasta onnettomuuksien sattuessa,
 • säännöllistä harjoittelua toiminnasta mahdollisessa kemikaalionnettomuustilanteessa ja
 • ennen laitoksen käyttöönottoa laadittavaa turvallisuustiedotetta yleisölle.

Kemikaalilupaa koskeva muutoksenhakuaika on käynnissä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin päätös on nähtävillä 14.2.2021 saakka Tukesin Tampereen toimipisteessä (Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä Tukesin verkkosivuilla >>.

Fennovoima jätti kemikaalilupahakemuksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston käsiteltäväksi helmikuussa 2020 ja täydensi hakemusta heinäkuussa. Kuulemisaikana heinä-elokuussa kansalaisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä hakemuksesta Tukesille.

Lisätietoja

Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416
Fennovoiman EHS-päällikkö Paula Saavalainen, p. 020 757 8447
Tukesin teollisuusyksikön ylitarkastaja Matti Peippo, matti.peippo(at)tukes.fi
Tukesin teollisuusyksikön johtaja Kirsi Levä, kirsi.leva(at)tukes.fi