Satama-alueen vesirakennustyöt jatkuvat

Ruoppaus- ja vesirakennustyöt Hanhikiven niemen edustalla käynnistyvät jälleen. Työt toteuttaa Terramare Oy ja töiden tilaaja on laitostoimittaja RAOS Projectin pääurakoitsija Titan-2.

Terramare jatkaa vuonna 2016 aloitettujen sataman sekä jäähdytysveden otto- ja varaottouoman ruoppaus- ja vesirakennustöitä. Ruopattavaa massaa on jäljellä noin 690 000 m3 ja vedenalaista louhintaa tehdään noin 200 000 m3. Ruoppausmassoja siirretään meriläjitysalueelle noin 10 kilometrin päähän Hanhikiven niemestä länteen.

Ruoppaustöitä tehdään sulan veden aikana ympäri vuorokauden. Vedenalaisia räjäytyksiä voidaan tehdä kalojen kutuaika huomioiden 20.5. – 10.10. välisenä aikana.

Vesialueen työt tehdään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämien kahden vesitalousluvan mukaisesti. Vesilupapäätökset sisältävät määräyksiä muun muassa vesirakentamistöiden suorittamisesta, kalatalousmaksuista, korvauksista kaupallisille kalastajille sekä tarkkailusta vesirakentamisen aikana.

Ruoppaus- ja louhintatyöt aiheuttavat paikallista meluhaittaa ja veden samentumista työskentelyalueella. Melua ja veden samentumista seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Rakentamisen aikana kalastus vesistötyökohteilla ja niiden välittömässä läheisyydessä estyy. Vesirakennustyöt, etenkin räjäytysten aiheuttama melu, voivat karkottaa kaloja myös laajemmalta alueelta.

Hanhikivi 1 -työmaalla jatketaan infratöitä ja rakennetaan tukirakennuksia. Tällä hetkellä alueella on käynnissä mm. pääporttirakennuksen rakentaminen, varavesisäiliöiden asentaminen sekä laitosalueen kiertävän tien viimeistelytyöt. Majoituskylän työmaalla pystytetään ensimmäisiä asuinrakennuksia. Destia Oy on aloittanut voimalaitosalueen injektointityöt ja laitosmontun louhinta jatkuu kesän aikana.

 
Lisätietoja:
Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen, [email protected], p. 020 757 8449
Titan-2:n suunnitteluosaston johtaja Timo Kallio, [email protected], p. 0500 723 650