Politiikat

Fennovoiman vastuullista toimintaa määrittelevät Fennovoiman eettiset ohjeet ja yhtiön politiikka. Fennovoiman koko henkilöstö on velvollinen noudattamaan säännöissä ja politiikassa määriteltyjä periaatteita kaikessa toiminnassaan. Fennovoiman periaatteet ja politiikka on päivitetty vuonna 2016 yhtiön eri osastojen ja ylimmän johdon yhteistyönä. Fennovoiman politiikka, eli Company Policy määrittää tärkeimmät periaatteet laatuun, ydinturvallisuuteen, viestintään, työturvallisuuteen ja hyvinvointiin, ympäristöön ja yritysturvallisuuteen liittyen. 

Laatu

Ydin- ja säteilyturvallisuus on ensisijaista Fennovoiman kaikessa toiminnassa. Varmistaakseen turvallisuuden Fennovoima asettaa korkeat laatutavoitteet kaikelle toiminnalleen. Fennovoiman politiikka määrittää periaatteet, joiden mukaan Fennovoima varmistaa kaiken toimintansa ja tuotteidensa laadun ja pitää huolta siitä, että sidosryhmien odotukset täyttyvät. Laatukriteerejä asetettaessa huomioidaan toiminnan ja tuotteiden merkitys turvallisuudelle.

Työturvallisuus- ja hyvinvointi

Fennovoiman politiikka määrittää periaatteet, joita noudattamalla Fennovoiman johto ja työntekijät voivat varmistaa turvallisen ja terveellisen työympäristön itselleen ja kollegoilleen. Fennovoiman tiloissa työskenneltäessä Fennovoima vaatii myös yhteistyökumppaneiltaan työturvallisuus- ja hyvinvointiperiaatteiden noudattamista.

Fennovoiman tavoite työturvallisuudessa on nolla tapaturmaa. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla työhön liittyviä onnettomuuksia ja tauteja voidaan ehkäistä. Fennovoiman sitoutuminen työturvallisuus- ja työhyvinvointiperiaatteiden noudattamiseen ilmenee muun muassa riittävien resurssien varmistamisena, selkeiden ja mitattavien tavoitteiden asettamisena sekä toimintojen jatkuvana johtamisena.

Viestintä

Fennovoima haluaa olla uskottava ja luotettava yhtiö. Näitä tavoitteita tuetaan viestimällä yhtiön ja hankkeen asioista monipuolisesti ja selkeästi. Viestinnän tavoite on vahvistaa yhtiön mainetta sekä kertoa Fennovoiman sidosryhmille hankkeen tarkoituksesta ja edistää hanketta yhdessä heidän kanssaan. Hanke on saanut oikeutuksensa Suomen hallitukselta ja eduskunnalta, joten jo senkin vuoksi on tärkeää, että Fennovoima hoitaa hyvin vastuunsa ja velvollisuutensa yrityskansalaisena.

Ydinturvallisuus

Fennovoiman politiikka määrittää periaatteet Fennovoiman tavalle huolehtia ydin- ja säteilyturvallisuudesta hankinnoissa, laitoksen suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä kuin käytöstä poistossa ja myös muissa ydinvoimalaitoksen toiminnoissa.

Ympäristö

Fennovoiman johdon ja henkilökunnan tulee noudattaa yhtiön politiikan ympäristöön liittyviä periaatteita päivittäisessä työssään. Koko henkilöstön edellytetään toimivan politiikan pohjalta laadittujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi kaikkien Fennovoimassa työskentelevien tulee olla tietoisia oman työn ympäristövaikutuksista ja kantaa vastuuta vaikutusten vähentämisestä. Fennovoima odottaa myös yhteistyökumppaneidensa tukevan yhtiön politiikan ympäristöperiaatteiden toteuttamista.

Yritysturvallisuus

Fennovoiman politiikan tavoitteena on tukea yhtiön tavoitteita varmistamalla työympäristön turvallisuus. Politiikan noudattamisella Fennovoima haluaa varmistaa myös, että yhtiö toipuu mahdollisista ei-toivotuista tilanteista mahdollisimman nopeasti. Fennovoiman yritysturvallisuus on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen, jotka ovat toiminnan turvallisuus, tietoturvallisuus, henkilöstön turvallisuus, rikosten ehkäiseminen, paloturvallisuus ja valmiuden ylläpitäminen.