Vaikutuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa maailmanlaajuista toimintaohjelmaa kohti planeetamme, sen luonnon ja ihmisten kestävämpää tulevaisuutta. Hanhikivi 1 -hanke vaikuttaa osaltaan usean tavoitteen saavuttamiseen.

Sustainable development goals logo

7 Edullista ja puhdasta energiaa, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria ja 13 Ilmastotekoja

Hanhikivi 1 -hanke edistää ilmastomuutoksen torjuntaa. Valmistuttuaan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos tuottaa noin 10 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta ilman haitallisia hiilidioksidipäästöjä.

Lisäksi uusi sähköntuotannon infrastruktuuri parantaa Suomen energiaomavaraisuutta vähentämällä riippuvuutta sähkön tuonnista. Suomen sähkön kulutuksesta lähes 20 prosenttia on viime vuosina katettu tuonnilla.

Suomalaiset omistajamme kuluttavat suuren osan kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Uusi ydinvoimalaitos tukee omistajien kilpailukykyä ja auttaa niitä toimimaan ja investoimaan Suomessa tukien siten myös suomalaisen yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Kestävän kehityksen tavoitteet 7,9ja 13

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Hanhikivi 1 -hankkeen myönteinen taloudellinen vaikutus on mittava. Hanhikivi 1 on suuruudeltaan 6,5–7 miljardin euron investointi, josta kotimaisten investointien osuus on noin 1,8–2,7 miljardia euroa. Investoinnit parantavat työllisyyttä, luovat uutta liiketoimintaa ja lisäävät verotuloja. Vaikutukset ulottuvat koko Suomen kansantalouteen.

Kannamme vastuuta siitä, että kaikki työmaalla toimivat yritykset noudattavat Suomen työlainsäädäntöä ja kunnioittavat toiminnassaan työ- ja ihmisoikeuksia ja että työympäristö on turvallinen ja varma kaikille työntekijöille.

Lisää aiheesta sivuilla Taloudellinen vastuu ja Vastuullisuus toimitusketjussa.

Kestävän kehityksen tavoite 8

12 Vastuullista kuluttamista, 14 Vedenalainen elämä ja 15 Maanpäällinen elämä

Ydinenergian tuotannon koko elinkaaren ympäristöjalanjälki on pieni. Suorat ympäristövaikutuksemme liittyvät enimmäkseen työmaalla suoritettaviin rakennustöihin ja käytönaikana reaktorin jäähdytysveden lämpövaikutuksiin ja polttoaineen valmistuksesta aiheutuviin vaikutuksiin. Hiilidioksidipäästöttömänä sähköntuotantomuotona ydinvoiman ilmastovaikutukset ovat pienet; ne vastaavat tuuli-, aurinko- ja vesivoiman ilmastovaikutuksia.

Hanhikivi 1:n ympäristövaikutusten hallinta perustuu ennakoivaan ympäristöriskien tunnistamiseen. Valvomme, että työmaalla noudatetaan ympäristölainsäädäntöä ja lupaehtoja ja että rakennustyöt suoritetaan ympäristön ja lähiseudun asukkaiden hyvinvointia kunnioittaen. Rakentamisen aikaisen jätekuorman ympäristövaikutuksien hallinnassa tehokkaalla lajittelulla, kierrätyksellä ja asianmukaisella käsittelyllä on suuri merkitys.

Lisää aiheesta sivulla Ympäristö.

Kestävän kehityksen tavoitteet 12, 14 ja 15

Vaikutusten arviointi toteutettiin osana olennaisuusanalyysiä vuonna 2019.

Lisäksi voit tutustua YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin tarkemmin esimerkiksi YK:n nettisivuilla (englanniksi).