Olennaisuusarviointi

Ajoittain toteutettavien olennaisuusarviointien avulla varmistamme, että ohjaamme vastuullisuusponnistelumme yhtiön toiminnan ja kestävän kehityksen kannalta keskeisiin toimintoihin sidosryhmien odotukset ja tarpeet huomioiden.

Viimeisin olennaisuusarviomme on tehty vuonna 2019. Arvioinnissa tunnistettiin yhteensä 19 teemaa, jotka ovat sisäisen arviomme mukaan tärkeitä Fennovoiman toiminnalle kestävän kehityksen näkökulmasta. Ulkoiset sidosryhmät nostivat teemoista esiin yhteensä 16, ja niistä keskeisimpinä seuraavat:

  • Toimitusketjun hallinta ja työvoimakäytännöt
  • Ydin- ja säteilyturvallisuus sekä hätävalmius
  • Avoimuus ja läpinäkyvyys ja liiketoiminnan eettisyys
  • Työturvallisuus
  • Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristövaikutusten hallinta
  • Paikallinen yhteistyö ja aluetaloudelliset vaikutukset

Sisäisen arviomme mukaan hyvin olennaisia teemoja ovat lisäksi laitoksen käytettävyys ja taloudelliset hyödyt osakkaille, ydinpolttoaineen elinkaari sekä ydinvoiman hyväksyttävyys. Polttoaineen elinkaaren hallintaa lukuunottamatta kaikki edellä mainitut teemat olivat mukana myös edellisessä olennaisuusmäärittelyssämme, mutta painotuksissa on tapahtunut pieniä muutoksia aiempaan verrattuna.

Olennaisuusmatriisin oikeassa yläkulmassa olevat aiheet ovat toimintamme vastuullisuuden kannalta keskeisimpiä,mutta kaikki esitetyt aiheet ovat tärkeitä. Ulkoisille sidosryhmille tärkeät aiheeton ympyröity (vuoden 2019 raportissamme kohdan 10. ympäriltä ympyröinti puuttuu inhimillisen virheen takia). Viivan paksuus osoittaa aiheen merkityksen ulkoisille sidosryhmillemme.

Arvioinnin toteuttaminen

Osana arviota järjestimme kolme sisäistä työpajaa, joihin osallistui yhteensä 25 henkilöä organisaatiomme eri toiminnoista. Työpajojen tavoitteena oli tunnistaa toimintamme vastuullisuuden kannalta keskeiset osa-alueet ja arvioida niiden vaikutuksia kestävään kehitykseen.

Olennaisuusarvioinnin osana tarkastelimme niin ikään

  • Aiempaa olennaisuusarviointia
  • Uudistettua strategiaa ja visiota
  • Yrityksen sisäisiä toimintaa ohjaavia periaatteita
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG)

Lisäksi keräsimme näkemyksiä omien asiantuntijoidemme haastatteluilla ja tekemällä benchmark-katsauksen kuuden energiayhtiön vastuullisuuden painopisteisiin.

Työpajojen jälkeen kokosimme palautetta ja huomioita ulkoisilta sidosryhmiltämme. Haastatteluihin osallistui kolmetoista henkilöä tärkeistä sidosryhmistämme mukaan lukien omistajat, viranomaiset, paikalliset päättäjät ja asukaat Pyhäjoella, media, EU- ja kansainväliset suhteet sekä ympäristö- ja kestävän kehityksen asiantuntijoita.

Työpajojen ja haastatteluiden jälkeen aiheiden käsittelyä jatkettiin vastuullisuustiimin kesken. Fennovoiman johtoryhmä hyväksyi olennaisuusarvion lokakuussa 2019.