Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa

Sitoutunut ja osaava henkilöstö on Hanhikivi 1 -hankkeen onnistumisen edellytys. Fennovoiman organisaation ja sen osaamisen on vastattava kullekin projektivaiheelle asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia.

Kehitämme Fennovoiman organisaatiota rakentamisvaiheen tarpeiden mukaiseksi. Organisaatiosuunnittelussa valmistaudumme jo myös aikaan jolloin Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos on käynnissä. Vahvuutenamme globaalissa kilpailussa ydinvoima-alan osaajista ovat mielenkiintoiset ja haastavat työtehtävät, mahdollisuus päästä mukaan kehittämään uuden ydinvoimayhtiön toimintaa ja omaa osaamista osana välittävää ja kannustavaa työyhteisöä.

Panostamalla työhyvinvointiin ja hyvään työskentelyilmapiiriin vaikutamme samalla työn tuottavuuteen, henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon. Muun muassa organisaatiorakenteen toimivuudella, johtamisen laadulla ja mahdollisuuksilla ammatilliseen kehittymiseen on iso merkitys työyhteisön hyvinvoinnille.

Henkilöstötietoja

2018

2017

2016

Henkilöstömäärä

313

303

270

Uusia vakituisia työntekijöitä

52

64

73

Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus

13,52 %

9,57 %

7,04 %

Hyvinvoinnin arvosana Työvire-tutkimuksessa (tavoite 3,2 asteikolla 1-5)

3,8

4,59 (Käytössä eri tutkimus, Pulse-hyvinvointi-indeksi asteikolla 1-6)

4,76 ja 4,63 (Käytössä eri tutkimus, Pulse-hyvinvointi-indeksi asteikolla 1-6)

Raportoidut syrjintätapaukset

Ei tapauksia

Ei tapauksia

Ei tapauksia

Henkilöstön sairaspoissaolot
(tavoite alle 2,5 %)

1,61 %

1,63 %

2,07 %

Laadukas johtaminen

Tuemme esimiehiä heidän jokapäiväisessä työssään ja tarjoamme heille eväät Fennowayn-mukaiseen johtamiseen. Fennoway -kulmakivet ovat henkilöstön ja johdon yhteisesti määrittämiä asioita, jotka tukevat turvallisuuskulttuurin toteutumista organisaatiossamme. Ne ovat asioita, joita haluamme jokaisen fennovoimalaisen ilmentävän omassa työssään ja suhtautumisessa muihin.

Johtamisen koulutusohjelmamme FennoWay Leadership Program on suunnattu kaikille esimiestehtävissä toimiville fennovoimalaisille. Koulutuksessa perehdytään esimerkiksi vuorovaikutustaitoihin, tavoitteelliseen johtamiseen ja siihen millainen johtajan rooli on Fennovoimassa. FV Leader -ohjelma on jatkokoulutus, jossa syvennytään tarkemmin aiemmin opittuun osallistujien tarpeet huomioiden.

Vuonna 2018 tehdyn Työyhteisöviretutkimuksen perusteella johtamisen laatu on Fennovoimassa hyvällä tasolla. Johtamisen laatua kuvaavien mittareiden keskiarvo oli 3,7 asteikolla 1–5.

Kehitämme osaamista koulutuksin

Henkilöstön jatkuvaa oppimista tuetaan meillä kattavan koulutusohjelman mukaisesti. Kaikille työntekijöille pakollisia koulutuksia on lukuisia kaksiviikkoisesta perehdytyskoulutuksesta sisäisiä toimintaohjeita ja eettisiä toimintatapoja käsitteleviin koulutuksiin. Lisäksi tarjolla on paljon vapaaehtoisia koulutuksia työntekijän ammatillisen osaamisen tukemiseksi. Myös tutustumiskäynnit Hanhikiven niemen laitosalueella ovat tärkeä osa hankkeeseen perehtymistä.

Vuonna 2018 henkilöstölle kertyi keskimäärin 50 koulutustuntia.