Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille pitkän aikavälin arvontuottoa osakkaille sekä hankkeen myönteisiä taloudellisia vaikutuksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Hanhikivi 1 -hankkeeseen liittyvät investoinnit parantavat työllisyyttä, synnyttävät uutta liikevaihtoa ja kerryttävät verotuloja.

Fennovoiman suomalaiset omistajat ovat teollisuusyhtiöitä ja kunnallisia energiayhtiöitä, jotka tulevat käyttämään laitoksesta saamansa energian omiin tarpeisiinsa. Hanhikivi 1 -hanke hyödyttää koko Suomea lisääntyneen hiilidioksipäästöttömän sähköntuotannon myötä.

Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ollessa kaupallisessa käytössä, tulee yhtiö toimimaan mankala-periaatteen mukaisesti, eli osakkaat saavat osansa ydinvoimalaitoksen tuottamasta sähköstä omakustannushintaan omistusosuuksien mukaisesti. Tämän takia Fennovoima ei tuota voittoa tai maksa osinkoa perinteisen liiketoimintamallin mukaisesti.

Hanhikivi 1 -hanke tuo työtä ja kiihdyttää kasvua

Hanhikivi 1 -hanke on merkittävä taloudellinen investointi, jonka vaikutukset ulottuvat koko Suomeen ja kansantalouteen. Jo laitospaikkaa valmistelevien töiden, kuten sataman ja tukirakennusten rakentamisen, taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat.

Valmistelevan infra- ja tukirakentamisen Suomeen kohdistuva työllisyysvaikutus on kokonaisuudessaan noin 3 000 henkilötyövuotta. Tästä reilu kolmannes (noin 1300htv) kohdistuu Pohjois-Pohjanmaalle. Valmistelevasta rakentamisesta syntyy yhteensä yli 70 miljoonan euron verotuotto, josta yli 30 miljoonaa kertyy Pohjois-Pohjanmaalle.

Valmistelevan rakentamisen vaikutukset näkyvät myös maakunnan bruttokansantuotteessa. Kerrannaisvaikutuksineen Hanhikivi 1 -hankkeen BKT-osuus koko Pohjois-Pohjanmaan bruttokansantuotteesta on noin 0,6 prosenttia. Laitosrakentamisen aikana hankkeen BKT-vaikutus kohoaa kerrannaisvaikutuksineen noin 3,0–4,9 prosenttiin koko Pohjois-Pohjanmaan bruttokansantuotteesta.

Laitoksen rakentamisen käynnistyttyä myönteiset kansantaloudelliset vaikutukset moninkertaistuvat. Koko rakentamisen aikana Hanhikivi 1 -hanke lisää kertaluontoisesti yritysten liikevaihtoa yhteensä noin 2,5–3,9 miljardia euroa koko maassa synnyttäen arvonlisäystä noin 1,1–1,7 miljardia.

Esitetyt Hanhikivi 1 -hankkeen epäsuorat kansantaloudelliset vaikutukset perustuvat Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Raahen seudun yrityspalveluiden vuonna 2018 toteuttamaan tutkimukseen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan resurssivirroista. Tutkimuksen osaselvityksenä kartoitettiin myös Hanhikivi 1 -hankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia. Selvityksen laativat Ramboll Finland Oy ja Luonnonvarakeskus. Arvioinnissa käytetty kotimaisuusasteen vaihteluväli on 25–40 prosenttia.