Vastuulliset toimintatavat

Lakien, määräysten ja eettisten periaatteidemme noudattamisella turvaamme kykymme toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Vastuu lainsäädännön noudattamisesta, ihmisoikeuksien suojelemisesta ja oikeudenmukaisuudesta kuuluu kaikille Fennovoimassa työskenteleville. Noudatamme toiminnassamme ehdotonta lahjomattomuutta ja rehellisyyttä.

Fennovoiman vaatimustenmukaisuuden hallinnan Compliance & Ethics -ohjelmassa annettu erityinen painoarvo keskeisille liiketoiminnan etiikkaan liittyville tunnistetuille riskeille, joita ovat korruptio, asiattoman vaikuttamisen ja eturistiriitojen mahdollisuus, alihankintaketjuun liittyvät riskit ja lakien noudattamatta jättämiseen liittyvät riskit.

Compliance & Ethics -ohjelma on Fennovoiman hallituksen hyväksymä, ja sen toteutuminen on yhtiön toimitusjohtajan vastuulla. Käytännössä ohjelman kehityksestä ja seurannasta, huolien käsittelystä sekä henkilöstön ohjeistamisesta ja kouluttamisesta vastaa vaatimustenmukaisuusyksikkö. Tiimi myös käsittelee epäillyt rikkomukset ja poikkeamat ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Vuonna 2018 sisäisessä auditoinnissa vaatimustenmukaisuuden hallintaprosessien on todettu olevan kunnossa.

Toimintatapakoulutukset

Kaikki työntekijämme samoin kuin talossa toimivat konsultit käyvät pakollisen toimintatapakoulutuksen. Näin pyrimme varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on riittävät tiedot lainsäädännöstä ja asianmukaisista toimintatavoista.

Vuonna 2018 omasta henkilöstöstämme 97 % ja sisäisistä konsulteista 52 % (yhteenlaskettuna 89 %) oli suorittanut toimintatapakoulutuksen neljän kuukauden määräajassa. Vuoden 2017 yhteenlaskettu suoritusprosentti oli 88.

Korruption torjunta 

Fennovoimassa korruptioon suhtaudutaan erittäin vakavasti emmekä hyväksy sitä missään muodossa. Korruptioriskiä on arvioitu kaikissa Fennovoiman omissa toiminnoissa. Korruptio on meillä tunnistettu keskeiseksi riskiksi etenkin Hanhikivi 1 -hankkeen kansainvälisessä toimitusketjussa. Suomessa rakennusala on lukuisissa tarkasteluissa määritetty yhdeksi keskeisistä korruptioriskialoista.

Vuonna 2018 tietoomme tuli yksi tapaus, jossa avoimuuden vaatimukset eivät täyttyneet. Yhtiön eri yksikköjen toimintatapoja tarkasteltiin myös laajemmin. Tarkastelussa havaittiin, että yhtiön sisäisiä hankintaohjeita ja menetelmiä ei kaikilta osin ole noudatettu. Tämän seurauksena sisäisiä hankintavastuita muutettiin.

Vuonna 2018 Fennovoiman omassa organisaatiossa tai toimitusketjussa ei ollut vahvistettuja korruptiotapauksia.