Vastuulliset toimintatavat

Turvaamme kykymme toimia suomalaisessa yhteiskunnassa noudattamalla lakia, määräyksiä ja eettisiä toimintaohjeitamme. Vastuu lainsäädännön noudattamisesta, ihmisoikeuksien suojelemisesta ja oikeudenmukaisuudesta kuuluu kaikille Fennovoimassa työskenteleville. Noudatamme toiminnassamme ehdotonta lahjomattomuutta ja rehellisyyttä.

Fennovoiman vaatimustenmukaisuuden hallinnan Compliance & Ethics -ohjelmassa annettu erityinen painoarvo keskeisille liiketoiminnan etiikkaan liittyville tunnistetuille riskeille, joita ovat korruptio, asiattoman vaikuttamisen ja eturistiriitojen mahdollisuus, alihankintaketjuun liittyvät riskit ja lakien noudattamatta jättämiseen liittyvät riskit.

Compliance & Ethics -ohjelma on Fennovoiman hallituksen hyväksymä, ja sen toteutuminen on yhtiön toimitusjohtajan vastuulla. Käytännössä ohjelman kehityksestä ja seurannasta, huolien käsittelystä sekä henkilöstön ohjeistamisesta ja kouluttamisesta vastaa vaatimustenmukaisuusyksikkö. Tiimi myös käsittelee epäillyt rikkomukset ja poikkeamat ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Global Compact -vastuullisuusperiaatteet

Fennovoima on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteen kymmentä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevaa periaatetta. Periaatteet on sisällytetty Fennovoiman toimintatapaohjeeseen ja yhtiöpolitiikkaan, ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti, jotta hyvät hallintotavat, ympäristöasiat ja sosiaalinen vastuu otetaan mahdollisimman kattavasti huomioon kaikessa toiminnassamme.

Toimintatapakoulutukset

Ydinvoima-alalla menestyminen edellyttää, että koko henkilöstömme tuntee sovellettavat lait ja määräykset sekä on sitoutunut noudattamaan niitä ja organisaation toimintaa ohjaavia ydinturvallisuusperiaatteita, yhtiöpolitiikkaa ja eettisiä periaatteita.

Kaikki työntekijämme samoin kuin talossa toimivat konsultit käyvät pakollisen toimintatapakoulutuksen. Näin pyrimme varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on riittävät tiedot lainsäädännöstä ja asianmukaisista toimintatavoista. Vuonna 2021, 92 prosenttia omasta henkilöstöstämme ja 71 prosenttia talossa työskentelevistä konsulteista (yhteensä 89 %) oli suorittanut pakollisen toimintatapakoulutuksen.

Huolenaiheiden ilmoittaminen

Rohkaisemme työntekijöitämme raportoimaan epäillyt lain, toimintaperiaatteiden ja Fennovoiman sisäisten määräysten rikkomiset ensisijaisesti omalle esimiehelleen tai vaatimustenmukaisuustiimille. Fennovoimassa on lisäksi käytössä niin sanottu whistleblowing-raportointityökalu, joka mahdollistaa kaikkien vaatimustenmukaisuuteen liittyvien huomioiden raportoinnin nimettömänä. Työkalu on kaikkien Fennovoiman organisaatiossa työskentelevien käytettävissä. 

Ulkoisten sidosryhmien käytössä on kaksi kanavaa, joiden kautta Fennovoimalle voi jättää ilmoituksen toimintatapaohjeeseen, eettisiin epäkohtiin tai mahdollisiin rikkomuksiin liittyvistä havainnoista. Löydät lisää tietoa huolenaiheiden ja rikkomusepäilysten ilmoittamisesta Politiikat ja ohjeet -sivultamme

Kaikki huolten esittämiseen liittyvä viestintä on ehdottoman luottamuksellista emmekä hyväksy minkäänlaisia vastatoimia, häirintää tai syrjintää raportin tehnyttä henkilöä kohtaan. Jo vastatoimien yritykset johtavat kurinpitotoimiin ja tarvittaessa jopa työsuhteen päättämiseen.

Vastaanotimme vuonna 2021kolme ilmoitusta sisäisen kanavamme kautta ja yhden ilmoituksen ulkoisen kanavamme kautta, mutta ne eivät tutkinnan jälkeen johtaneet toimenpiteisiin.

Korruption torjunta 

Fennovoimassa korruptioon suhtaudutaan erittäin vakavasti emmekä hyväksy sitä missään muodossa. Korruptioriskiä on arvioitu kaikissa Fennovoiman omissa toiminnoissa. Korruptio on meillä tunnistettu keskeiseksi riskiksi etenkin Hanhikivi 1 -hankkeen kansainvälisessä toimitusketjussa. Suomessa rakennusala on lukuisissa tarkasteluissa määritetty yhdeksi keskeisistä korruptioriskialoista.

Fennovoimalla on käytössä monipuoliset välineet korruption torjumiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa kirjatut toimintaperiaatteet kuten korruption ja rahanpesun vastaiset ohjeet, jotka ovat aina henkilöstön saatavilla intranetissä, henkilöstön ja talossa toimivien konsulttien pakollinen korruptionvastainen koulutus (osana toimintatapakoulutusta) sekä menettelyt korruptioepäilysten ja -rikkomusten käsittelemiseksi. Kaikkien tarjousten, lupausten ja lahjojen tulee aina noudattaa sovellettavia lakeja ja Fennovoiman ohjeita.

Vuonna 2021 ei ollut yhtään tunnistettua korruptiotapausta eikä merkittäviä lainsäädännön tai sääntöjen rikkomuksia.

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi

Aloitimme vuonna 2021 Fennovoiman ja Hanhikivi 1 -hankkeen toimitusketjun ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin. toteutamme arvioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden mukaisesti (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Arvioinnin avulla tunnistamme merkittävät ihmisoikeusvaikutuksemme ja keskeiset kehityskohteemme sekä määritämme tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja monitorointikäytännöt.

Päivitetty viimeksi 22.3.2022.