Vastuullisuus toimitusketjussa

Kaikilla Hanhikivi 1 -hankkeen toimituskumppaneilla on oltava edellytykset toimittaa niiltä tilatut palvelut tai tuotteet ydinturvallisuusvaatimusten ja sopimusehtojen mukaisesti. Edellytämme kaikilta alihankkijoilta myös sitoutumista eettisiin toimintatapoihin.

Ydinvoimahankkeessa toimitusketjun hallinnassa tärkeintä on turvallisuuden varmistaminen. Turvallisuuden kannalta merkittäviin toimituksiin kohdistuu enemmän ja tiukempia vaatimuksia ja valvontaa kuin sellaisiin toimituksiin, joilla ei ole merkitystä ydinturvallisuuden kannalta. Näihin toimituksiin hyväksytään vain toimittajia, joilla on edellytykset lakisääteisten turvallisuusvaatimusten mukaiseen toimintaan, ja joilla on käytössä auditoidut laadunhallintaa ja -varmistusta koskevat menettelytavat.

Auditoimme kaikki ydinturvallisuuden kannalta merkittävät Hanhikivi 1 -hankkeen alihankkijat. Lisäksi osallistumme tarkkailijana lähes kaikkiin laitostoimittajan alihankkijoilleen suorittamiin auditointeihin.

Eettiset vaatimukset kohdistuvat kaikkiin Hanhikivi 1 -hankkeen toimittajiin

Sosiaalisesti merkittäviä toimitusketjuun liittyviä eettisiä kysymyksiä kuten korruption hallintaa, ihmisoikeusvelvoitteita ja ympäristöasioiden hallintaa ohjataan sopimusehdoin ja ne huomioidaan hankesuunnittelussa.

Edellytämme toimitusketjun noudattavan Fennovoiman toimintaperiaatteita tai vastaavia yleisesti tunnustettuja eettisiä periaatteita ja tukevan Fennovoiman toimintaperiaatteiden mukaista toimintaa sidosryhmien ja etenkin alihankkijoiden keskuudessa.

Toimintaperiaatteemme edellyttävät alihankkijoiden:
• Noudattavan kaikkia soveltuvia lakeja
• Kieltävän kaiken korruptiivisen toiminnan
• Turvaavan työturvallisuuden kaikessa toiminnassaan
• Kunnioittavan ihmisoikeuksia
• Noudattavan ympäristövaatimuksia ja edistävän toimenpiteitä, joilla pyritään kestävään kehitykseen.

Hankkeen keskeisten toimijoiden tulee niin ikään noudattaa toiminnassaan ISO 14001- standardin mukaista ympäristöjärjestelmää ja ISO 45001 tai OHSAS 18001 -standardin kriteerit täyttävää työturvallisuusjärjestelmää. Olemme vuonna 2021 käynnistäneet Fennovoiman ja Hanhikivi 1 -hankkeen ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin, jonka avulla tunnistamme hankkeen keskeiset ihmisoikeusvaikutukset ja kehitämme tapojamme hallita ja seurata niitä etenkin toimitusketjun osalta.

Työmaalla toimitaan harmaan talouden torjumiseksi

Olemme sitoutuneet torjumaan tehokkaasti harmaata taloutta Hanhikivi 1 -työmaalla ja varmistamaan, että kaikki työmaan toimijat noudattavat suomalaista työlainsäädäntöä ja kunnioittavat toiminnassaan ihmisoikeuksia. Yhteistyö työmarkkinajärjestöjen, viranomaisten ja laitostoimittajan kanssa on tässä keskeistä.

Kaikki Hanhikivi 1 -työmaalla toimivat yritykset ja työntekijät kirjataan työmaarekisteriin. Valvomme siten että lakisääteiset vaatimukset täyttyvät sekä yritysten että työntekijöiden osalta. Samalla turvaamme kaikkien työmaalla työskentelevien työntekijöiden oikeuden suomalaisen työehtosopimuksen mukaisiin työehtoihin. Järjestelmän avulla voimme tehdä myös reaaliaikaisia tarkastuksia työmaalla. Työmaarekisteriin rekisteröimättömille yrityksille tai työntekijöille ei myönnetä kulkulupia työmaalle.

Päivitetty viimeksi 15.3.2022.