Vastuullisuus toimitusketjussa

Hanhikivi 1 -hankkeen toimitusketjuun kuuluu ainoastaan Fennovoiman hyväksymiä alihankkijoita. Kaikilla hankkeen toimituskumppaneilla on oltava edellytykset toimittaa niiltä tilatut palvelut tai tuotteet ydinturvallisuusvaatimusten ja sopimusehtojen mukaisesti. Edellytämme kaikilta alihankkijoilta myös sitoutumista eettisiin toimintatapoihin.

Fennovoiman auditointiohjelma kattaa kaikki ydinturvallisuuden kannalta merkittävät Hanhikivi 1 -hankkeen alihankkijat. Vuonna 2018 suoritimme yhteensä 25 auditointia omassa ja laitostoimittajan toimitusketjussa. Lisäksi osallistuimme tarkkailijana lähes kaikkiin laitostoimittajan ja sen alihankkijoiden suorittamiin auditointeihin.

Laitostoimittaja auditoi kaikki omaan Hanhikivi 1 -hankkeen toimitusketjuunsa kuuluvat alihankkijat. Fennovoiman ja RAOS Projectin suorittamien auditointien lisäksi alihankkijat, ulkoiset auditoijat ja STUK suorittavat auditointeja ja tarkastuksia hankkeen eri vaiheissa. STUKilla on oikeus osallistua kaikkiin suoritettuihin auditointeihin.

Eettiset vaatimukset kohdistuvat kaikkiin Hanhikivi 1 -hankkeen toimittajiin

Sosiaalisesti merkittäviä toimitusketjuun liittyviä eettisiä kysymyksiä kuten korruption hallintaa, ihmisoikeusvelvoitteita ja ympäristöasioiden hallintaa ohjataan sopimusehdoin ja ne huomioidaan hankesuunnittelussa.

Edellytämme toimitusketjun noudattavan Fennovoiman toimintaperiaatteita tai vastaavia yleisesti tunnustettuja eettisiä periaatteita ja tukevan Fennovoiman toimintaperiaatteiden mukaista toimintaa sidosryhmien ja etenkin alihankkijoiden keskuudessa.

Toimintaperiaatteemme edellyttävät alihankkijoiden:
• Noudattavan kaikkia soveltuvia lakeja
• Kieltävän kaiken korruptiivisen toiminnan
• Turvaavan työturvallisuuden kaikessa toiminnassaan
• Kunnioittavan ihmisoikeuksia
• Noudattavan ympäristövaatimuksia ja edistävän toimenpiteitä, joilla pyritään kestävään kehitykseen.

Hankkeen keskeisten toimijoiden tulee niin ikään noudattaa toiminnassaan ISO 14001- standardin mukaista ympäristöjärjestelmää ja OHSAS 18001 -standardin kriteerit täyttävää työturvallisuusjärjestelmää.

Otimme vuonna 2018 käyttöön myös eettisten toimintatapojen esiarvioinnin, joka toteutetaan osana alihankkijoiden esivalintakyselyä Fennovoiman suoraan toimitusketjuun pyrkiville yhtiöille ja toteutimme ensimmäisen vaatimustenmukaisuuteen ja eettisiin toimintatapoihin keskittyvän tarkastuksen osana laajempaa auditointia.

Vuonna 2019 tarkastus tehdään ainakin kymmenelle Fennovoiman omaan toimitusketjuun kuuluvalle yhtiölle.

Työmaalla toimitaan harmaan talouden torjumiseksi

Olemme sitoutuneet torjumaan tehokkaasti harmaata taloutta Hanhikivi 1 -työmaalla ja varmistamaan, että kaikki työmaan toimijat noudattavat suomalaista työlainsäädäntöä ja kunnioittavat toiminnassaan ihmisoikeuksia. Yhteistyö työmarkkinajärjestöjen, viranomaisten ja laitostoimittajan kanssa on tässä keskeistä.

Kaikki Hanhikivi 1 -työmaalla toimivat yritykset ja työntekijät kirjataan työmaarekisteriin. Valvomme siten että lakisääteiset vaatimukset täyttyvät sekä yritysten että työntekijöiden osalta. Samalla turvaamme kaikkien työmaalla työskentelevien työntekijöiden oikeuden suomalaisen työehtosopimuksen mukaisiin työehtoihin. Järjestelmän avulla voimme tehdä myös reaaliaikaisia tarkastuksia työmaalla.

Vuonna 2018 kaikkien työmaalla toimivien yritysten ja siellä työskentelevien henkilöiden työmaarekisteriin kirjatut tiedot olivat vaadituilta osin kunnossa. Työmaarekisteriin rekisteröimättömille yrityksille tai työntekijöille ei ole myönnetty kulkulupia työmaalle.