Viranomainen valvoo ydinvoima-alaa tiiviisti

Fennovoima vastaa laitoksensa turvallisuudesta kaikissa vaiheissa, mutta viranomainen valvoo asiaa tiiviisti. Suomessa viranomainen valvoo ydinvoimalaitosten suunnittelua, rakentamista ja käyttöä jatkuvasti ja monipuolisin keinoin.

Viranomaisilla on käytössään lakiin perustuvat keinot varmistaa ydinenergian käytön turvallisuus kaikissa toiminnan vaiheissa ja puuttua toimintaan, mikäli on syytä epäillä toiminnan olevan ristiriidassa asetettujen vaatimusten kanssa. 

Säteilyturvakeskus eli STUK on valvonut tiiviisti Fennovoiman hankkeen kaikkia vaiheita. STUK on tehnyt alustavan turvallisuusarvion hankkeesta jo ennen kuin Fennovoima sai periaatepäätöksen vuonna 2010. STUK on arvioinut esimerkiksi Fennovoiman laitospaikan valintaa ja reaktorivaihtoehtojen tekniikkaa. Lokakuussa 2013 Fennovoima toimitti Säteilyturvakeskukselle selvitykset Rosatomin ydinvoimalaitoksen turvallisuuden arvioimista varten. STUK antoi Fennovoiman toimittamista selvityksistä alustavan turvallisuusarvion työ- ja elinkeinoministeriölle toukokuussa 2014.

Valtioneuvosto myöntää ydinvoimalaitokselle rakentamisluvan, jota varten STUK tarkastaa erityisesti laitoksen tekniset ratkaisut ja muun muassa laitoksen sopivuuden sijoituspaikan olosuhteisiin. STUK valvoo voimalaitoksen rakentamista laitospaikalla ja osia valmistavilla tehtailla, ja sen hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Niin ikään valtioneuvoston myöntämää käyttölupaa varten STUK tarkastaa, että laitos on rakennettu suunnitelmien mukaisesti ja että Fennovoiman henkilökunta on koulutettu laitoksen käyttämistä varten.

Voimalaitoksen käytön ja kunnossapidon viranomaisvalvonta jatkuu koko sen käyttöiän ajan. Koko laitoksen kattava turvallisuusarvio uusitaan kymmenen vuoden välein.