Työterveys ja -turvallisuus

Työturvallisuus on yhteispeliä, jossa jokainen työntekijä kantaa vastuunsa omasta ja muiden turvallisuudesta. Työturvallisuusriskien tunnistamisella, ennalta ehkäisevillä menettelyillä ja koulutuksilla on tärkeä merkitys turvallisen työskentely-ympäristön luomisessa.

Kaikki Fennovoiman työntekijät, yhtiön toimitiloissa työskentelevät konsultit ja kaikki Hanhikivi 1 -projektialueella työskentelevät kuuluvat työturvallisuuden johtamisjärjestelmän piiriin: 

 • Fennovoiman työturvallisuuden johtamisjärjestelmä kattaa Fennovoiman toiminnot Helsingissä ja Pyhäjoella sekä kaikki Fennovoiman toiminnot Hanhikivi 1-projektialueella, ja se noudattaa ISO 45001 -standardia. 
 • RAOS Projectin Hanhikivi1 -projektialueen työturvallisuusjärjestelmä kattaa kaikki RAOS Projectin projektialueella työskentelevät henkilöt. Järjestelmä on ISO 45001 -sertifioitu. 
 • Titan-2:n työturvallisuusjärjestelmä kattaa kaikki Titan-2:n toimitusketjussa työskentelevät henkilöt. Järjestelmä on sertifoitu ISO 45001 -sertifioitu. 
   

Tehokas riskienhallinta ehkäisee tapaturmia 

Kattavat riskien tunnistamis- ja hallintamenettelyt sekä turvallisuushavaintojen raportointi ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevää työturvallisuutta. Arvioimme työturvallisuusriskejä työntekijöihin, toimitiloihin ja Hanhikivi 1 -projektialueeseen kohdistuvien riskien näkökulmista neljästi vuodessa. Lisäksi kannustamme henkilöstöämme tekemään ja raportoimaan huomioita työturvallisuuskulttuurin parantamiseksi. 

Projektialueella kaikki Fennovoiman toimituslaajuudessa työskentelevät urakoitsijat noudattavat Fennovoiman riskirekisteriin perustuvaa kattavaa riskiarviointi- ja hallintamenettelyä. Näin varmistetaan, että riskiarvioinnit ovat yhdenmukaisia ja noudattavat vaatimuksiamme. Myös laitostoimittaja RAOS Project ja pääurakoitsija Titan-2 noudattavat vastaavia riskiarviointi- ja hallintamenettelyjä.

Projektialueella keskeisiä riskejä ovat muun muassa räjäytys- ja louhintatyöt, nostotyöt, korkealla työskentely, työskentely talviolosuhteissa ja tiedonkulku eri toimijoiden välillä. Korkealla työskentelyn riskit ovat viimeisen vuoden aikana korostuneet, kun esimerkiksi Fennovoiman hallintorakennuksen rakentamisessa edettiin harjakorkeuteen.

Projektialueen työkohteiden riskit arvioidaan ennen jokaista työtä. Tunnistetut riskit ja parhaat käytännöt niiden välttämiseksi viestitään kaikille työmaalla toimiville urakoitsijoille ja rakentajille. Kaikilla Fennovoimassa ja Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevillä on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä. 

Varmistamme työturvallisuuskoulutuksilla ja työlupakäytännöillä, että kaikilla Fennovoimassa ja Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevillä henkilöillä on turvalliseen työskentelyyn vaadittavat tiedot ja taidot oikeista työskentelytavoista ja turvallisuuskäytännöistä.

Tarkastukset työmaalla auttavat toiminnan kehittämisessä

Seuraamme työturvallisuuden toteutumista sekä menetelmätasolla että käytännön töissä. Seurannan tavoitteena on toimintatapojen jatkuva kehittäminen ja havaittuihin epäkohtiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa, ennen kuin mitään vahinkoa pääsee tapahtumaan.

Turvallisuusrikkomukset käsitellään tavanomaisen turvallisuushuomio tai onnettomuustutkintamenettelyn mukaisesti. Fennovoimalla on nollatoleranssi alkoholin vaikutuksen alaisena työskentelylle, ja suoritamme työmaalla alkoholitestausta useita kertoja viikossa.

Työtapaturmat

Vuonna 2021 Fennovoiman henkilöstölle ei sattunut työtapaturmia. Hanhikiven niemen työmaalla sattui kaiken kaikkiaan kuusi työtapaturmaa:

 • Työntekijä liukastui kiivetessään kurottajan kyytiin ja hänen olkapäänsä revähti. Tapaturmasta aiheutui 10 työpäivän sairasloma. 
 • Työntekijä liukastui kaapelisuojaan ja vahingoitti nilkkansa seurauksena kolmen työpäivän sairasloma. 
 • Työntekijä kompastui ja satutti ranteensa, seurauksena 10 työpäivän sairasloma. 
 • Työntekijän kämmen puristui kahden metallipalkin väliin asennustilanteessa. Työntekijän kämmeneen laitettiin neljä tikkiä ja määrättiin kolme työpäivää sairaslomaa. 
 • Työntekijä kompastui rappusissa ja satutti nilkkansa. Tapaturman seurauksena kolmen työpäivän sairasloma. 
 • Työntekijä purki muottikalustoa kuljetushäkistä, kun kuljetushäkkiä vasten nojannut muotin osa, noin 1,2 m metallipalkki, kaatui työntekijän jalan päälle. Tapaturman seurauksena työntekijälle koitui kolmen työpäivän sairausloma. 

Yksikin onnettomuus on liikaa. Vuonna 2021 koetut työturvallisuushaasteet keskittyivät tiettyjen urakoitsijoiden toimintaan. Kiinnitämme erityistä huomita heidän ohjaamiseensa.

Alla esitetty taulukko sisältää kaikkien Hanhikiven niemen projektialueella työskentelevien urakoitsijoiden tiedot. Läheltä piti -tilanteiden (*) määritystä on muutetty aiemmasta, jotta vakavia huomioita saadaan painotettua ja käsiteltyä tehokkaammin.

Hanhikivi 1 -projektialue 2021 2020
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat** 6 6
Menetetyt työpäivät 32 54
Tapaturmien keskimääräinen vakavuus työpäivinä 5,33 9
Tapaturmataajuus (LTIFR)*** 6,41 8,98
Läheltä piti -tilanteet* 70 1
Kuolemantapaukset 0 0
Vakavat onnettomuudet 0 0
Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkiminen Kuusi tapaturmaa, jotka kaikki tutkittu määräajassa. Läheltä piti -tilanteet Fennovoima 7/8 tutkittu tavoiteajassa, RAOS Project 62/62 tutkittu (ei aikatavoitteen seurantaa) Kuusi tapaturmaa ja yksi läheltä piti -tilanne, jotka kaikki tutkittu määräajassa.
Korkean riskin työt Sukellustyö alkanut vuoden 2021 aikana Ei
Työperäiset sairaudet Ei Ei
Tehdyt työtunnit 936 320 668 232

**Tapaturmia, jotka on voitu hoitaa ensiavun keinoin, ei ole laskettu mukaan. Menetetyllä työpäivällä tarkoitetaan kokonaista menetettyä työvuoroa. Päivillä tarkoitetaan sovittuja työpäiviä. Laskeminen alkaa tapaturmaa seuraavasta päivästä. Jos loukkaantunutta henkilöä hoidetaan samana päivänä, kun tapaturma on tapahtunut ja henkilö palaa takaisin töihin, se lasketaan ensiaputapaukseksi. *** LTIFR lasketaan jakamalla poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonalla työtunnilla.

Pävitetty viimeksi 16.3.2022.