Vastuullinen johtaminen

Vastuullinen johtaminen tarkoittaa meillä päätöksenteon turvallisuusvaikutusten sekä sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöasioiden jatkuvaa puntarointia ja Suomen lainsäädännön ehdotonta noudattamista.

Fennovoiman kaltaisessa jättihankkeessa projektijohtamisella ja laadunhallinnalla on suuri merkitys. Kaiken päätöksenteon on oltava tarkkaan harkittua. Fennovoiman hallintotapa perustuu avoimuuteen ja vastuun kantamiseen niin johdossa, hallinnossa, taloudessa kuin muussakin toiminnassa.

Fennovoimalla on käytössä johtamisjärjestelmä, joka tukee vastuullista päätöksentekoa organisaatiossa. Johtamisjärjestelmä kokoaa kaikki yhtiön toiminnot yhdeksi integroiduksi tasapainoiseksi kokonaisuudeksi, ja sen tehtävänä on varmistaa että ydin- ja säteilyturvallisuutta pidetään aina ensisijaisena kaikessa toiminnassa. Fennovoiman johtamisjärjestelmää kehitetään jatkuvasti.

Luvanhaltijana meillä on jakamaton vastuu laitoksen turvallisuudesta. Tehokkaan projektin- ja laadunhallinnan avulla varmistamme hankkeen turvallisuuden, suunnitelmien mukaisen toteutuksen ja hankkeen pysymisen budjetissaan ja aikataulussaan. Koko organisaation on työskenneltävä saumattomasti yhteisiä tavoitteita kohti.

Fennovoiman organisaatio on voimakkaassa kasvuvaiheessa. Hyvä valmistautuminen organisaation kasvuun tekee siitä hallittua ja tehokasta. On tärkeää, että uudet työntekijämme löytävät paikkansa organisaatiossa mahdollisimman nopeasti. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota tiedon ja tietämyksen hallintaan ja panostamme henkilöstön koulutukseen. Selkeä organisaatiorakenne, toimivat johtamiskäytännöt ja vastuujaot sekä kattava johtamisjärjestelmä helpottavat organisaatiomuutokseen liittyvien riskien hallintaa ja organisaation hallittua kasvua.

Liiketoimintatapa

Fennovoima noudattaa hyvän hallintotavan ja kirjanpidon periaatteita.

Fennovoiman eri osastojen tehtävät ja vastuualueet on selvästi määritelty. Asemasta riippumatta kukaan Fennovoimassa ei saa edellyttää eikä sallia lainvastaista toimintaa. Korruptio ja lahjonta on kielletty kaikessa Fennovoiman toiminnassa.

Yritysrakenne 

Fennovoimassa lopullinen vastuu yhtiöstä on osakkeenomistajien yhtiökokouksella. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Yhtiötä johtaa toimitusjohtaja, jota avustaa yhtiön johtamisessa johtoryhmä.

Fennovoiman toiminnot on jaettu osastoihin, joista jokaista johtaa yksi johtoryhmän jäsen. Hän puolestaan raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle. Hallitus valvoo, että sen valitsema toimitusjohtaja hoitaa velvollisuutensa sovellettavien sääntöjen ja säädösten mukaisesti ja toimii yhtiön parhaaksi.