Tavoitteena toimiva ja luotettava hankintaketju

Noudatamme alihankkijoiden valinnassa reiluuden ja tasapuolisuuden periaatteita. Valinnat tapahtuvat objektiivisten kriteereiden mukaisesti muun muassa laatuun, luotettavuuteen ja hintaan perustuen.

Vaadimme että alihankkijamme noudattavat soveltuvaa suomalaista ja kansainvälistä lainsäädäntöä sekä täyttävät asetettujen viranomaisvaatimusten ja Fennovoiman projektiin liittyvien sopimusten ehdot. Edellytämme myös kaikkien kumppaniemme noudattavan liiketoiminnassaan eettisiä toimintatapoja, kunnioittavan ympäristöä ja ihmisoikeuksia sekä tarjoavan työntekijöilleen turvallisen ja oikeudenmukaisen työympäristön.

Alihankkijoita valittaessa turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Fennovoiman laatu- ja hankintaosastot tarkastavat alihankkijayritykset erittäin kattavasti. Kaikki alihankkijoiden tuottamat palvelut ja toiminnat luokitellaan niiden ydinturvallisuusmerkityksen mukaan.

Kaikki ydinturvallisuuden kannalta merkittävät toimittajat auditoidaan, ja korkeimman turvallisuusluokan tuotteiden toimittajat auditoidaan koko toimitusketjun loppuun asti. Myös esimerkiksi tietoturvakriittiset alihankkijat auditoidaan. Auditoinneilla varmistetaan lain, viranomaisvaatimusten ja sopimusehtojen täyttyminen sekä alihankkijan kyvykkyys tuottaa tuotteita tai palveluita, joita heiltä on tilattu.

Turvallisuuskriteereiden lisäksi alihankkijoiden valinnassa painotetaan lukuisia asioita. Tärkeitä valintaperusteita ovat muun muassa yrityksen tekninen ja taloudellinen kyky toimia tavaran tai palveluntoimittajana, yrityksen referenssihankkeet, yrityksen omien alihankkijoiden valvontaan liittyvät toimintatavat sekä työturvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttyminen OHSAS 18001 ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Laadunvarmistuksen tavoitteena on toimiva ja luotettava hankintaketju. Välillä tarkastuksissa ja auditoinneissa havaitaan toimintatapoja ja menettelyjä, jotka eivät vastaa asetettuja vaatimuksia eli niin kutsuttuja poikkeamia. Auditointi- ja poikkeamanhallintaprosessien avulla Fennovoima voi lakiin, viranomaisvaatimuksiin ja sopimusehtoihin viitaten huomauttaa alihankkijoille poikkeamista ja vaatia korjaustoimenpiteitä toimintatapoihin. Poikkeamatilanteissa alihankkijoiden on kyettävä todistamaan, että korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet on otettu käyttöön sovitussa aikataulussa ennen kuin toimintaa voidaan hyväksytysti jatkaa.