Vastuullisuusohjelma

Teemme töitä puhtaan sähköntuotannon puolesta. Rakennamme Suomeen lisää hiilidioksidineutraalia sähköntuotantoa yhteiskuntaa, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.

Vastuullisuuden perusperiaatteet on kirjattu Fennovoiman yhtiöpolitiikkaan ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Vastuullisuusohjelma tukee näiden periaatteiden toteutumista sekä Fennovoiman ja koko Hanhikivi 1 -hankkeen kestävää kehitystä.

Näihin keskitymme

  • Vastuulliset toimintatavat: Haluamme tehdä Fennovoimasta huippuluokan ydinvoimayhtiön, jossa hyvä turvallisuuskulttuuri ja oikeudenmukaisuus korostuvat. Lakien, määräysten ja eettisten toimintaohjeidemme noudattamisella turvaamme kykymme toimia suomalaisessa yhteiskunnassa.
  • Taloudellinen vastuu: Rakennamme Hanhikivi 1 -laitoksen, koska omistajamme tarvitsevat luotettavaa, vakaahintaista ja päästötöntä sähköä voidakseen toimia ja menestyä Suomessa. Mittavan investoinnin kansantaloudelliset vaikutukset ulottuvat laajalle.
  • Ydinturvallisuus: Varmistamme ydinturvallisuuden laitoksen kaikissa elinkaaren vaiheissa.
  • Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa: Varmistamme, että meillä on käytettävissä riittävä asiantuntijuus ja osaaminen hankkeen kaikissa vaiheissa. Tarjoamme henkilöstölle työpaikan, jossa on hyvä olla ja menestyä.
  • Toimitusketjun hallinta: Edellytämme kaikilta alihankkijoilta sitoutumista ydinturvallisuuteen ja eettisiin toimintatapoihin.
  • Työterveys ja -turvallisuus: Kenenkään hyvinvointi tai turvallisuus ei saa vaarantua Hanhikivi 1 -hankkeessa.
  • Ympäristövaikutusten hallinta: Ydinvoiman elinkaaren aikainen ekologinen jalanjälki on pieni. Varmistamme, että myös rakentamisesta syntyvät paikalliset haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
  • Tehokas Hanhikivi 1 -hankkeen hallinta: Onnistunut hanke vaatii toimivia prosesseja, systemaattisia toimintatapoja ja toimivan johtamisjärjestelmän, jotka tukevat myös Hanhikivi 1 -hankkeen toteuttamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
  • Sidosryhmäyhteistyö: Luottamus ja läpinäkyvyys luovat pohjan sidosryhmäyhteistyöllemme, siksi olemme vahvasti läsnä myös Pyhäjoella.

Keskeisten osa-alueiden tunnistaminen

Fennovoiman vastuullisuudelle merkittävien osa-alueiden tunnistamiseksi tehtiin henkilöstökysely, haastatteluja sekä järjestettiin ylimmän johdon työpaja ulkopuolisen konsultin avustamana vuonna 2014. Tarkastelussa esiin nousseet teemat luovat pohjan Fennovoiman yhtiöstrategiaa ja -politiikkaa tukevalle vastuullisuusohjelmalle. Vuonna 2017 ryhmittelimme matriisin osa-alueita uudelleen esitystavan selkeyttämiseksi. Myös ilmastonmuutos on nostettu mukaan matriisiin.

Fennovoiman olennaisuusmatriisi

Vastuullisuuden johtaminen ja seuranta

Vastuullisuusohjelmamme on osa yhtiön toiminnot kattavaa johtamisjärjestelmää. Varmistamme järjestelmän avulla, että toimintamme on ydinturvallisuusvaatimusten, lakien ja hyvän hallintotavan mukaista, ja että ympäristö ja työturvallisuus huomioidaan yhtiön toiminnoissa. Johtamisjärjestelmä täyttää ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -standardien laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset.

Fennovoiman hallitus hyväksyy yhtiön toimintaa ohjaavat politiikat ja periaatteet ja johtoryhmä hyväksyy vastuullisuusohjelman ja siihen sisältyvät tavoitteet. Toimitusjohtaja hyväksyy vuosittain julkaistavan vastuullisuusraportin.

Vastuullisuusohjelman käytännön toteutumisesta, kehittämisestä ja tulosten seurannasta vastaavat ensisijaisesti kunkin osa-alueen vastuuosastot ja -yksiköt, jotka raportoivat toimitusjohtajalle kuukausittain. Ohjelman tavoitteet tarkastetaan ja päivitetään vuosittain vuosisuunnitelmien päivittämisen yhteydessä. Vastuullisuusohjelman ja -raportoinnin toteutusta koordinoi nimetty henkilö.