Ydinturvallisuus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden varmistamisessa laitostekniikka ja turvallisuuskulttuuri kulkevat käsi kädessä. Samalla kun teknisen suunnittelun myötä varmistumme laitoksen turvallisuudesta, kehitämme pitkäjänteisesti turvallisuuskulttuuria hankkeen yhteisten turvallisuusperiaatteiden mukaiseksi.

Varmistumme laitoksen turvallisuudesta suunnitteluvaiheessa ennen rakentamisen aloittamista. Etenemme laitoksen turvallisuuden arvioinnissa hyvää vauhtia. Olemme katselmoineet kaikki merkittävät turvallisuusjärjestelmät ja tunnistaneet teknisiä kysymyksiä, joita parhaillaan ratkomme. 

Alla yhteenveto vuoden 2019 keskeisistä tuloksista. Lisätietoa edistymisestämme STUKin alustavassa turvallisuusarviossa esiinnostettuissa kysymyksissä löydät Fennovoiman vuosi 2019 -raportistamme. 

Ruhjevyöhyke ja laitoksen sijoittaminen laitospaikalle

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueella on kallioperässä merkittäviä ruhjevyöhykkeitä. Maaperän mahdollisia hitaita jääkauden jälkeiseen maannousuun liittyviä ja seismisten tapahtumien aiheuttamia liikkeitä ruhjevyöhykkeissä on tarkasteltu kattavilla tutkimuksilla, joista ensimmäiset toteutettiin jo vuonna 2018. Tutkimuksia laajennettiin kattamaan kahdeksan uutta osa-aluetta. Niihin sisältyi esimerkiksi kallioperätutkimuksia laitosalueella sekä arviointeja Olkiluodossa tai ruotsalaisissa laitoksissa havaituista maaperän liikunnoista.

Tutkimusten johtopäätöksenä todettiin, että mahdolliset liikkeet, jos niitä on ollenkaan, ovat ydinturvallisuuden ja rakennettavuuden kannalta merkityksettömiä. Kaikkien tutkimusten ja arviointien perusteella laitoksen nykyistä sijaintia pidetään hyväksyttävänä. Tulemme kuitenkin seuraamaan kallioperän liikkeitä laitosalueella koko laitoksen elinkaaren ajan. Lisäksi kallioperän ominaisuudet otetaan huomioon rakennusten suunnittelussa. Jatkamme keskustelua aiheesta laitostoimittajan kanssa vuoden 2020 alkupuolella.

Keskeiset arvioinnit vuonna 2019

Perustimme vuoden 2019 alussa sisäisiä eri tekniikan alojen asiantuntijoista koostuvia fokusryhmiä tarkastelemaan laitostason suunnittelua ja siihen liittyviä huolenaiheita, haasteita ja avoimia asioita. Alla yhteenveto arviointien keskeisistä tuloksista.

Laitostason rakennusten sijoitussuunnittelun arviointi

Painotimme arvioinnissa etenkin niitä turvallisuussuunnitteluominaisuuksia, joilla voi olla suuri vaikutus laitoksen suunnitteluun ja rakenteiden suunnitteluun. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi voimalaitoksen rakennusten ulkomittoihin vaikuttavat asiat, kuten rakenteelliset palosuojausjärjestelyt, kulkureittien ja tilojen säteilyturvallisuus sekä fyysinen suojaus.

Arviointi paljasti puutteita esimerkiksi joidenkin järjestelmien erotteluperiaatteiden toteutumisessa. Erityisesti valvomorakennuksessa nämä periaatteet eivät toteutuneet tai niiden toteutuminen ei käynyt suunnitteluaineistosta riittävän selväksi. Lisäksi arvioinnissa korostui tarve niiden rakennusten ja tilojen kattavalle tutkimukselle, joissa erotteluperiaatteet eivät toteudu pelkästään rakenteellisella erottelulla. Suunnitteludokumentaatiossa esitetty toiminnallisen suunnittelun kuvaus ei ollut vielä riittävän yksityiskohtaista, jotta tukitoimintoja olisi voitu arvioida perusteellisesti. Näin oli etenkin jäähdytys- ja ilmastointitoimintojen osalta.

Arviointitulosten lisäksi toimitimme laitostoimittajalle ja pääsuunnittelijalle konkreettisia muutostarpeita ja selvityspyyntöjä, joista osa on jo huomioitu laitoksen suunnittelussa. Olemme lisäksi perustaneet erillisen valvontarakennuksen suunnittelun arviointiin keskittyvän fokusryhmän. Laitostason arviointi oli myös tehokas tapa selventää Fennovoiman sisäisiä tarkastusprosesseja ja -perusteita.

Reaktori ja primääripiiri

Arvioinnin tarkoituksena oli luoda käsitys ydinvoimalaitoksen reaktorin ja primääripiirin toiminnasta leviämisesteinä. Polttoaineen, reaktorisydämen ja primääripiirin ominaisuuksia tarkasteltiin erikseen. Arvioinnin perusteella kriittiset suunnitteluun liittyvät avoimet asiat koskevat esimerkiksi polttoaineen käyttökokemusta, reaktorisydämen mittauksia ja primääripiirin suunnittelun vaikutusta laitoksen käyttökertoimeen. Lisäksi analyyseissä ja dokumentaatiossa havaittiin täydennys- ja päivitystarpeita.

Säteilyturvallisuuden arviointi

Arvioinnin avulla pyrimme varmistamaan, että meillä on selkeä käsitys kaikista säteilyturvallisuuteen vaikuttavista asioista laitoksessa. Lisäksi tunnistamme mahdolliset laitoksen suunnittelussa olevat avoimet asiat, joita tulisi muuttaa tai ainakin perustella tarkemmin suunnittelussa. Työ aloitettiin vuonna 2019 ja jatkuu vuonna 2020, ensin keskusteluilla laitostoimittajan kanssa ja sen jälkeen tulokset tullaan esittämään STUKille.

Turvallisuuskulttuurin itsearviointi

Toteutimme alkuvuodesta 2019 Fennovoiman ensimmäisen turvallisuuskulttuurin itsearvioinnin.Käyttämämme arviointimenetelmä perustuu kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n turvallisuuskulttuurikehykseen ja Fennovoiman omiin turvallisuuskulttuuriperiaatteisiin.

Arvioinnissa tunnistettiin sekä kehityskohteita että vahvuuksia. Kehityskohteiksi lukeutuivat esimerkiksi tarve selkeyttää tehtäviä ja vastuita, vahvistaa turvallisuusjohtamista sekä parantaa yhteistyötä ja tiedonkulkua organisaation sisällä. Organisaation vahvuuksiksi tunnistettiin mahdollisuus ilmoittaa havainnoista ja siten parantaa organisaation oppimista, Fennovoima Reprogrammed -kehitysohjelmaan liittyvät mahdollisuudet, hyvä työilmapiiri ja erityisesti työntekijöiden osaamisen kehittämiseen tarjottu tuki.

Tulosten perusteella pystyimme toteamaan, että Fennovoiman turvallisuuskulttuurissa on havaittavissa lievää kehitystä sitten VTT:n vuonna 2017 toteuttaman riippumattoman arvioinnin. VTT:n arviossa Fennovoiman turvallisuuskulttuurin todettiin olevan riittävällä tasolla.

Turvallisuuskulttuurin kehittämistä ja sen arviointia jatketaan koko hankkeen elinkaaren ajan. Muutoksia ei tapahdu yhdessä yössä, vaan ne vievät aikaa. Tärkeintä on, että turvallisuuskulttuuri ei ole päälle liimattua vaan osa organisaation jokapäiväistä toimintaa ja johtamista.