Ydinturvallisuus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden varmistamisessa laitostekniikka ja turvallisuuskulttuuri kulkevat käsi kädessä. Samalla kun teknisen suunnittelun myötä varmistumme laitoksen turvallisuudesta, kehitämme pitkäjänteisesti turvallisuuskulttuuria hankkeen yhteisten turvallisuusperiaatteiden mukaiseksi.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen turvallisuus varmistetaan suunnitteluvaiheessa. Olemme arvioineet laitoksen turvallisuuden kannalta keskeiset järjestelmät ja sijoitussuunnittelun systemaattisesti ja kokonaisuudessaan. Varmistamme arviointien avulla, että laitos on turvallinen ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Alla yhteenveto vuoden 2021 turvallisuusarviointien keskeisistä tuloksista.

Turvallisuusarvioinnit

Fennovoiman omat turvallisuusarvioinnit voidaan jakaa neljään ryhmään: järjestelmien turvallisuusarviointi, sijoitussuunnittelun turvallisuusarviointi, keskeiset turvallisuusarvioinnit sekä luvanhaltijan turvallisuusarvio.

Järjestelmien turvallisuusarviointi

Saimme Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen järjestelmien katselmoinnin päätökseen vuoden 2022 alussa. Arvioimme jokaisen järjestelmän turvallisuuden erikseen ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Käytännössä järjestelmäsuunnittelun turvallisuus on osoitettu, eikä järjestelmien suunnittelussa ole merkittäviä avoimia turvallisuuskysymyksiä, jotka vaatisivat myöhemmin olennaisia suunnittelumuutoksia. Jatkamme vielä avoinna olevien asioiden ratkaisemista.

Sijoitussuunnittelun turvallisuusarviointi

Alustavan turvallisuusselosteen rakennuskuvauksiin perustuvat sijoitussuunnittelun turvallisuusarviot valmistuivat vuonna 2021. Arvioimme jokaisen turvallisuusluokitellun rakennuksen ja rakenteen turvallisuuden ja suunnittelun erikseen ennalta määriteltyjen kriteereiden mukaisesti. Yhteenvetona voimme todeta, että sijoitussuunnittelussa ei ole sellaisia avoimia turvallisuuskysymyksiä, jotka edellyttäisivät merkittäviä muutoksia laitoksen sijoitussuunnitteluun. Suurin osa avoinna olleista asioista on ratkaistu vuoden 2021 aikana ja työ saadaan päätökseen vuoden 2022 aikana.

Keskeiset turvallisuusarvioinnit

Laitostason arvioinnit ovat tärkeä osa luvanhaltijan turvallisuusarviota. Fennovoima on toteuttanut laitostason turvallisuusarviointeja keskeisille kokonaisuuksille. Näihin kuuluvat:

  • Reaktorin ja primääripiirin periaatteen arviointi
  • Suojarakennuksen toiminnallinen arviointi
  • Toiminnallisen syvyyssuuntaisen puolustuksen ja erilaisuusperiaatteen toteutumisen arviointi
  • Ulkoisilta ja sisäisiltä uhkilta suojautumisen arviointi
  • Säteilyturvallisuuden arviointi
  • Automaation laitostason arviointi
  • Suunnitteluperusteinen uhkien arviointi

Seuraamme systemaattisesti keskeisissä turvallisuusarvioinneissa esiin nousseiden avoimien asioiden kehitystä ja varmistamme, että ne ratkaistaan oikea-aikaisesti. Myös STUK tarkastaa arvioinnit ja niiden tulokset.

Luvanhaltijan turvallisuusarvio

Luvanhaltijan turvallisuusarvio on osa rakentamislupaan vaadittavaa luvitusaineistoa. Se kokoaa yhteen Fennovoiman arvion laitoksen turvallisuuden toteutumisesta, ja koostuu pääosin perussuunnittelun ja alustavan turvallisuusselosteen katselmointien yhteydessä tehdyistä arvioinneista. Luvanhaltijan turvallisuusarvio sisältää esimerkiksi laitostason arvioinnit, järjestelmien ja rakennusten turvallisuusarvioinnit sekä yhteenvedot niiden perusteluista.

Laadimme luvanhaltijan turvallisuusarvion ensimmäisen version syksyllä 2021. Se sisälsi ja nosti esiin useita avoimia kysymyksiä johtuen lähinnä suunnitteluratkaisujen perustelujen puuttumisesta. Olemme päivittäneet turvallisuusarviota alustavan turvallisuusselosteen katselmointien edistymisen ja laitoksen laajuisten arvioiden kehittymisen myötä. Viimeistelemme luvanhakijan turvallisuusarvion, kun olemme saaneet alustavan turvallisuusselosteen katselmoinnit ja koko laitoksen kattavat turvallisuusarvioinnit päätökseen.

Automaatio

Tarkastimme automaatioarkkitehtuurin ja -järjestelmät vuoden 2021 lopulla. Arvioinnit perustuivat ennalta määriteltyihin kriteereihin ja sisälsivät laitostason arvioinnin ja automaatiojärjestelmien järjestelmäkohtaiset turvallisuusarvioinnit. Tunnistetut avoimet asiat liittyvät esimerkiksi vikasietoisuuteen, rinnakkaisuuteen, riippumattomuuteen ja erotteluperiaatteen toteutumiseen. Jatkamme avoimien asioiden ratkaisemista vuonna 2022.

Fennovoiman omat turvallisuusanalyysit

Deterministinen turvallisuusanalyysi

Varmistamme determinististen turvallisuusanalyysien avulla, että Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos täyttää turvallisuustehtävänsä, ja että laitoksen rakenteet, järjestelmät ja komponentit pitävät tehokkaasti radioaktiivisten aineiden päästöt hyväksyttävien rajojen alapuolella.

RAOS Project työsti determinististen analyysien yhteenvetoa vuoden 2021 aikana. Hyväksyimme aineiston vuoden loppuun mennessä ja toimitimme sen STUKin tarkastettavaksi. Toimitimme osan analyyseistä STUKille ensimmäistä kertaa. Näitä ovat esimerkiksi vakavien onnettomuuksien ja suojarakennuksen analyysit sekä Fennovoiman yhteenveto säteilyannosten arvioinnista.

Jatkoimme myös laitostoimittajan analyysejä vertailevien ja omien determinististen analyysiemme tekemistä, ja toimitimme niistä tiivistelmän STUKille. Vertailevien ja omien arviointiemme keskeisin tehtävä on tukea luvanhaltijan turvallisuusarviota.

Todennäköisyysperusteinen riskiarviointi

Todennäköisyysperusteinen riskiarviointi on systemaattinen ja kattava menetelmä, jonka avulla arvioidaan ulkoisiin ja sisäisiin uhkiin liittyviä riskejä, tapahtumaketjujen todennäköisyyksiä ja vaikutuksia. Vastaanotimme RAOS Projectilta päivitetyn todennäköisyysperusteisen riskiarvioinnin aineiston ja suunnitteluvaiheen mallin lokakuun lopussa 2021. Aloitimme sen katselmoinnin, ja saamme sen valmiiksi vuoden 2022 alussa.

Vikasietoisuusanalyysit

Vikasietoisuudella tarkoitetaan sitä, että järjestelmä täyttää turvallisuusvaatimukset ja toimii moitteetta, vaikka jotkin sen osat olisivat vioittuneet. Saimme RAOS Projectilta tarkistettavaksi päivitetyn vikasietoisuusanalyysin aineiston ja mallin suunnitteluvaiheeseen lokakuun lopussa 2021. Viimeistelemme katselmoinnin vuoden 2022 alussa.

Hasardianalyysit

Hasardianalyysien avulla tarkastelemme sitä, miten erilaiset uhkatilanteet toteutuessaan vaikuttaisivat Hanhikivi 1 -laitoksen toimintaan ja turvallisuuteen. Varmistamme niiden avulla, että turvallisuutta ja sähköntuotantoa uhkaavat sisäiset ja ulkoiset uhkat huomioidaan kattavasti laitoksen suunnittelussa.
Vastaanotimme päivitetyt hasardianalyysit RAOS Projectilta syksyllä 2021, ja niiden arvioinnit valmistuivat pääosin vuoden 2021 aikana. Analyysit osoittavat, että laitos sietää hyvin erilaisia uhkatilanteita. Tunnistimme myös joitain parannuskohteita tulosten dokumentoinnissa ja analyysien laajuudessa. Jäljellä olevien avoimien kohtien ratkaiseminen ja analyysien tulosten vieminen laitossuunnitteluun jatkuu vuonna 2022.

Säteilyturvallisuus

Olemme toimittaneet STUKille radioaktiivisen jätteen käsittelyyn ja säteilysuojeluun liittyvät aineistot ja saaneet heidän päätöksensä niihin liittyen. Myös päästölähdeparametrien kehittäminen ja tarkistaminen sekä poikkeavien tilanteiden ja onnettomuustilanteiden aiheuttamien säteilyannosten arviointi jatkuivat vuonna 2021. Toimitimme aineiston STUKille joulukuussa 2021.

Ympäristön säteilyn perustilatutkimus jatkui vuonna 2021 tutkimusohjelman mukaisesti. Päivitimme ohjelman aikataulun ja sisällytimme käytetyn polttoaineen välivaraston ohjelmaan. Toimitimme ohjelman kuudennen version STUKille joulukuussa 2021. Myös laitosalueen säämittausjärjestelmät on otettu käyttöön ja ympäristön radioaktiivisuuden annosnopeusmittausasemat on asennettu ja otettu käyttöön.

Päivitetty viimeksi 16.3.2022.