Ydinturvallisuus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden varmistamisessa laitostekniikka ja turvallisuuskulttuuri kulkevat käsi kädessä. Samalla kun teknisen suunnittelun myötä varmistumme laitoksen turvallisuudesta, kehitämme pitkäjänteisesti turvallisuuskulttuuria hankkeen yhteisten turvallisuusperiaatteiden mukaiseksi.

Varmistumme laitoksen turvallisuudesta suunnitteluvaiheessa ennen rakentamisen aloittamista. Alla yhteenveto vuoden 2020 turvallisuusarviointien keskeisistä tuloksista. Lisätietoa edistymisestämme STUKin alustavassa turvallisuusarviossa esiin nostetuissa kysymyksissä löydät Fennovoiman vuosi 2020 -raportistamme. 

Keskeiset turvallisuusarvioinnit

Olemme arvioineet laitoksen järjestelmiä ja sijoitussuunnittelua systemaattisesti turvallisuusnäkökulmasta huomioiden niin ydin-, säteily- kuin työturvallisuuden. Arvioinneilla varmistamme, että laitos on turvallinen ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Seuraavassa yhteenveto tärkeimmistä arvioinneista.

Sijoitussuunnittelun turvallisuusarviointi

Aloitimme sijoitussuunnittelun turvallisuuden arvioinnin vuoden 2019 lopussa. Tarkastelemme sijoitussuunnittelua 31 arviointikriteeriä vasten. Kriteerit liittyvät seuraaviin arviointialueisiin: turvallisuustoimintojen kohdentaminen ja luokittelu, suojautuminen uhkatekijöiltä, ympäristöolosuhteet, säteilyturvallisuus, turvallisuus ja turvatoimet, laitoksen käyttö, ylläpito, käytettävyys ja työturvallisuus, suunnittelun eheys, paloturvallisuus ja pelastustoiminnot, rakennesuunnittelu, sijoitus- ja arkkitehtuurisuunnittelu, käytöstäpoisto ja radioaktiivisen jätteen hallinta.

Vuonna 2020 arvioimme rakennukset, jotka ovat turvallisuusmerkitykseltään kriittisiä tai merkittäviä. Näiden lisäksi arvoimme myös ne rakennukset ja rakenteet, jotka ovat tärkeitä laitoksen käytettävyydelle. Arviointi tehtiin saatavilla olevan ensimmäisen katselmointivaiheen perussuunnitteluaineiston, laitoksen 3D-mallin, konseptitason dokumentaation ja teknisten arkkitehtuurien pohjalta. Keskeiset havaitsemamme avoimet asiat ydin- ja säteilyturvallisuuden osalta liittyivät reaktorirakennukseen, turvallisuusrakennukseen, apurakennukseen ja yhteen dieselgeneraattorirakennuksista. Valvomorakennus jäi tällä erää arvioinnin ulkopuolelle, sillä sen suunnittelu oli kesken.

Välitimme tekemämme havainnot laitostoimittajalle. Toteutamme tarkastelun uudestaan, kun perussuunnitteluaineisto, laitoksen 3D-malli ja alustavan turvallisuusselosteen rakennuskuvaukset on saatu viimeisteltyä ja toimitettua meille. Hyödynnämme sijoitussuunnittelun turvallisuusarviota luvanhaltijan turvallisuusarviossa, joka on osa rakentamislupaa varten tarvittavaa luvitusaineistoa.

Järjestelmien turvallisuusarviointi

Olemme suorittaneet lähes kaikkien laitoksen järjestelmien ensimmäisen katselmointivaiheen arvioinnin lukuun ottamatta automaatiojärjestelmiä. Vuoden 2020 aikana hyväksyimme ehdollisesti ensisijaiset onnettomuuden hallintajärjestelmät, erilaisuusperiaatteen toteuttavat turvallisuusjärjestelmät ja turbiinijärjestelmät. Toimitimme niitä käsittelevän aineiston Säteilyturvallisuuskeskukselle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Merkittävät turvallisuusparannukset

Valvomorakennus on suunniteltu vuonna 2020 kokonaan uusiksi. Näin on saatu aiempaa selkeämpi turvallisuusjärjestelmien erottelu ja suojautuminen ulkoisia ja sisäisiä uhkia vastaan. Valvomorakennuksen suunnittelussa on nyt rakenteellisesti eristetty suojakuori, jolla taataan järjestelmien ja valvomon toimivuus suuren liikennelentokoneen törmäyksen sattuessa. Lisäksi järjestelmät on eroteltu selkeästi erotteluperiaatteen mukaisesti.

Ruhjevyöhyke ja laitoksen sijoittaminen laitospaikalle

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueella on kallioperässä merkittäviä ruhjevyöhykkeitä. Maaperän mahdollisia hitaita, jääkauden jälkeiseen maannousuun liittyviä ja seismisten tapahtumien aiheuttamia liikkeitä ruhjevyöhykkeissä on tarkasteltu kattavilla tutkimuksilla vuodesta 2018 lähtien. Tutkimusten johtopäätöksenä on todettu, että mahdolliset liikkeet, jos niitä on lainkaan, ovat ydinturvallisuuden ja rakennettavuuden kannalta merkityksettömiä.

Vuonna 2020 toteutetut geologiset tutkimukset eivät muuttaneet aikaisempaa kuvaa alueen geologisista olosuhteista mutta terävöittivät sitä.

Kaikkien tutkimusten ja arviointien perusteella laitoksen nykyinen sijainti Hanhikiven niemellä on turvallinen ja toimiva. Tulemme seuraamaan kallioperän liikkeitä laitosalueella koko laitoksen elinkaaren ajan monitorointiohjelman mukaisesti. Lisäksi kallioperän ominaisuudet otetaan huomioon rakennusten suunnittelussa. Ruhjevyöhykeasia ja laitoksen sijoittaminen laitospaikalle käsitellään alustavassa turvallisuusarviossa.