Ympäristö

Hanhikivi 1 -hanke on ilmastoteko, jonka vaikutukset realisoituvat, kun laitos käynnistyttyään tuottaa sähköä vuosikymmenien ajan ilman ilmastolle haitallisia päästöjä. Ennen laitoksen käynnistymistä Fennovoiman suorat ympäristövaikutukset liittyvät pitkälti laitospaikalla tehtäviin rakennustöihin.

Valvomme, että Hanhikiven niemen projektialueella noudatetaan ympäristölainsäädäntöä ja lupaehtoja, ja että rakennustyöt suoritetaan ympäristön ja lähiseudun asukkaiden hyvinvointia kunnioittaen. Tässä työssä tärkeänä apuna meillä on ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä. 

Arvioimme ympäristöriskejä koko Hanhikivi 1 -projektialueen osalta ympäristövaikutusten, lainsäädännön ja lupaehtojen näkökulmista. Rakentamisen tässä vaiheessa keskeisiä ympäristöriskejä ovat esimerkiksi kemikaali- ja öljyvuodot, sameuden leviäminen merialueella ja räjäytystöistä aiheutuva meluhaitta. Päivitämme riskirekisteriä neljästi vuodessa.

Kaikki projektialueella työskentelevät urakoitsijat noudattavat kattavaa riskiarviointi- ja hallintamenettelyä. Lisäksi kaikkien projektialueella työskentelevien tulee olla tietoisia Hanhikiven niemen luonnon erityispiirteistä ja liikkumisen rajoituksista alueella sekä tuntea tarkasti työmaan ympäristöohjeet. 

Projektialuetta valvotaan tarkasti

Seuraamme urakoiden etenemistä yhdessä RAOS Projectin kanssa viikoittaisilla työmaakierroksilla ja ohjaamme urakoitsijoita parempaan ympäristöasioiden hallintaan. Lisäksi teemme kuukausittain kohdennettuja ympäristötarkastuksia, joissa keskitymme esimerkiksi polttoaineiden varastoinnin, öljyntorjuntavalmiuden tai pölyntorjuntamenetelmien tarkastamiseen. Myös viranomaiset tarkastavat toimintatapojamme säännöllisesti.

Ympäristövaikutusten seuranta

Hanhikiven niemellä sijaitsee laajoja suojeltuja merenrantaniittyjä, umpeen kasvavia matalia lahtia sekä merestä kuroutuneita vesialtaita eli kluuveja. Noin kahden kilometrin päässä laitosalueelta sijaitsee Natura 2000 -alue. Luontoarvoiltaan tärkeät alueet on rajattu laitosalueen ulkopuolelle jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Tarkkailemme ympäristön tilaa RAOS Projectin kanssa yhteisesti sovitun ympäristötarkkailuohjelman mukaisesti. Lupaehtoisen ympäristötarkkailun lisäksi valvomme ympäristövaikutuksia myös omaehtoisesti.

YMPÄRISTÖTARKKAILU 2020

Ilmanlaatu

Ei lisääntyneitä pölymääriä projektialueen ulkopuolella. Seuraamme ilmanlaatua etenkin luonnonsuojelualueiden läheisyydessä.

Melu

Yksi melurajan ylitys.

Meriveden laatu

Ei rakentamisesta aiheutuneita muutoksia vesinäytteissä.

Sameus

Seurannassa havaittiin jälleen kovan sateen ja myrskyjen seurauksena luonnollisesti kohonneita sameusarvoja. Arvot ylittivät 12 kertaa töiden keskeytysrajan, mutta tällöin vesirakennustöitä ei ollut käynnissä. Aallonmurtajat ja sameuden leviämisen estämiseksi mereen rakennettu suojavalli rajoittavat sameuden leviämistä rakennusalueelta.

Kalasto

Seurannassa tarkkailtiin siian,muikun ja silakan poikastuotantoa. Selkeitä vesirakentamisen vaikutuksiksi tulkittavia poikastuotannon muutoksia ei kerätystä aineistosta kyetty havaitsemaan.

Öljy- ja kemikaalivahingot

Projektialueella tapahtui neljä merkittäväksi luokiteltua öljyvahinkoa. Merkittävä öljyvahinko on tapahtuma, josta olisi ilman oikeita toimenpiteitä koitunut vahinkoa ympäristölle. 

SUOJELLUT LAJIT JA SUOJELUALUEET

Merenrantaniityt 

Merenrantaniityille ei tehty seurantatarkkailua vuonna 2020. Sen sijaan merenrantaniityillä esiintyvälle ruojanesikolle tehtiin tarkempi tarkkailu. Ruijanesikon määrän havaitiin vähenevän tietyillä paikoilla, mutta runsastuvan taas toisaalla sekä levittyvän luonnollisesti myös uusille alueille.

Kluuvit

Selkeytysaltaan tutkimusten aikaan tehdyt turvatoimet pettivät, minkä takia läntisen kluuvin vedenpinta nousi normaalia korkeammalle.

Siirretyt lajit

Tutkimuksissa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Viitasammakoita esiintyy edelleen hankealueella. Keltakurjenmiekkojen siirto on onnistunut hyvin ja ne alkavat sekoittua jo alkuperäisiin keltakurjenmiekkaryhmiin.

Rakennusjäte hyödynnetään energiana tai materiaalina 

Jätekuorman ympäristövaikutuksien hallinnassa tehokkaalla lajittelulla, kierrätyksellä ja asianmukaisella käsittelyllä on suuri merkitys. Urakoitsijoiden tulee lajitella jätteet omissa työkohteissaan ennen niiden siirtoa projektialueen yhteisiin lajittelupisteisiin ja huolehtia vaarallisten jätteiden käsittelystä ja varastoinnista säännösten mukaisesti.

Suurin osa työmaalla kertyvästä jätteestä on tavanomaista rakennusjätettä eli metallia, puuta, betonia, kiviä, biojätettä, paperia, pahvia, lasia tai sähkö- ja elektroniikkajätettä. Tavoitteenamme on, että 70 % rakentamisjätteestä hyödynnetään materiaalina ja kaikkiaan 90 % rakennusjätteestä hyödynnetään joko materiaalina tai energiantuotannossa.