Ympäristö huomioidaan huolellisella suunnittelulla

Suuri rakennusprojekti, kuten ydinvoimalan rakentaminen, aiheuttaa väistämättä muutoksia sijoitusalueen ympäristölle. Fennovoiman tavoitteena on säilyttää sijoituspaikan ympäristö mahdollisimman koskemattomana niillä alueilla, joihin ydinvoimalaa, alueen muita rakennuksia ja tarvittavaa infrastruktuuria ei rakenneta.

Niemen alueen luontokohteet ja -lajit on kartoitettu kattavissa selvityksissä, joiden tuloksia hyödynnetään maankäytön huolellisessa suunnittelussa, esimerkiksi rakennusten, teiden ja voimalinjan sijoittelussa. 

Alueen rannat pidetään mahdollisimman koskemattomina satamalaiturin ja jäähdytysveden otto- ja purkupaikkojen alueita lukuun ottamatta.

Parhaillaan selvityksiä laajennetaan entisestään muun muassa geologisilla, meteorologisilla, pohjavesi- ja vesistötutkimuksilla. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään mm. laitoksen prosessien ja rakenteiden suunnittelussa sekä tarvittavissa lupaprosesseissa.

Laitoksen rakentamisen ja käytön aikaisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.

Fennovoima seuraa niemen luonnon tilaa säännöllisesti ja ryhtyy tarvittaessa ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin kohteiden elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla mm. arvokkaiden merenrantaniittyjen umpeenkasvun estäminen. 

Ympäristövaikutusten arviointi

Niemen luonnon tilaa seurataan säännöllisesti sen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.