Ympäristö

Hanhikivi 1 -laitos tuottaa käynnistyttyään sähköä vuosikymmenten ajan ilman ilmastolle haitallisia päästöjä. Ennen laitoksen käynnistymistä Fennovoiman suorat ympäristövaikutukset liittyvät pitkälti laitospaikalla tehtäviin rakennustöihin.

Valvomme, että Hanhikiven niemen projektialueella noudatetaan ympäristölainsäädäntöä ja lupaehtoja, ja että rakennustyöt suoritetaan ympäristön ja lähiseudun asukkaiden hyvinvointia kunnioittaen. Tässä työssä tärkeänä apuna meillä on ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä. 

Arvioimme ympäristöriskejä koko Hanhikivi 1 -projektialueen osalta ympäristövaikutusten, lainsäädännön ja lupaehtojen näkökulmista. Rakentamisen tässä vaiheessa keskeisiä ympäristöriskejä ovat esimerkiksi kemikaali- ja öljyvuodot, vesirakennustöistä johtuva sameuden leviäminen merialueella ja maanrakennustöistä aiheutuva meluhaitta. Päivitämme riskirekisteriä neljästi vuodessa.

Kaikki projektialueella työskentelevät urakoitsijat noudattavat kattavaa riskiarviointi- ja hallintamenettelyä. Lisäksi kaikkien projektialueella työskentelevien tulee olla tietoisia Hanhikiven niemen luonnon erityispiirteistä ja liikkumisen rajoituksista alueella sekä tuntea tarkasti työmaan ympäristöohjeet. 

Projektialuetta valvotaan tarkasti

Seuraamme urakoiden etenemistä yhdessä RAOS Projectin kanssa viikoittaisilla työmaakierroksilla ja ohjaamme urakoitsijoita parempaan ympäristöasioiden hallintaan. Lisäksi teemme kuukausittain kohdennettuja ympäristötarkastuksia, joissa keskitymme esimerkiksi polttoaineiden varastoinnin, öljyntorjuntavalmiuden tai pölyntorjuntamenetelmien tarkastamiseen. Myös viranomaiset tarkastavat toimintatapojamme säännöllisesti.

Ympäristövaikutusten seuranta

Hanhikiven niemellä sijaitsee laajoja suojeltuja merenrantaniittyjä, umpeen kasvavia matalia lahtia sekä merestä kuroutuneita vesialtaita eli kluuveja. Noin kahden kilometrin päässä laitosalueelta sijaitsee Natura 2000 -alue. Hanhikiven niemen edustan merialue on myös kalastollisesti ja kalataloudellisesti merkittävä. Luontoarvoiltaan tärkeät alueet on rajattu laitosalueen ulkopuolelle jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Tarkkailemme ympäristön tilaa RAOS Projectin kanssa yhteisesti sovitun ympäristötarkkailuohjelman mukaisesti. Lupaehtoisen ympäristötarkkailun lisäksi valvomme ympäristövaikutuksia myös omaehtoisesti.

YMPÄRISTÖTARKKAILU 2021

Kohde Tulokset 2021 Seurantatapa

Ilmanlaatu

Ei lisääntyneitä pölymääriä projektialueen ulkopuolella. Seuraamme ilmanlaatua etenkin luonnonsuojelualueiden läheisyydessä.

Kuusi tarkkailupistettä. Kivenmurskaustöiden takia olemme lisänneet yhden uuden tarkkailupisteen.

Melu

Yksi melurajan ylitys.

Seitsemän mittauspistettä, joista asutusta lähinnä oleva on noin 1 km etäisyydellä asutuksesta.

Meriveden laatu

Ei rakentamisesta aiheutuneita muutoksia vesinäytteissä. Vuonna 2021 vesirakentamistöitä tehtiin aiempia vuosia vähemmän. Siksi myös merialueen ympäristövaikutukset ovat olleet vähäisempiä.

Seurataan viisi kertaa vuodessa kymmenestä eri seurantapisteestä otettavien vesinäytteiden avulla.

Sameus

Seurannassa havaittiin jälleen kovan sateen ja myrskyjen seurauksena luonnollisesti kohonneita sameusarvoja. Arvot ylittivät 24 kertaa töiden keskeytysrajan, mutta tällöin vesirakennustöitä ei ollut käynnissä. Aallonmurtajat, silttiverho ja sameuden leviämisen estämiseksi mereen rakennettu suojavalli rajoittavat sameuden leviämistä rakennusalueelta.

Seurataan jatkuvatoimisin mittauksin. Mittauspisteitä on viisi Hanhikiven niemen ympärillä ja yksi meriläjitysalueella.

Kalasto

Sekä tarkkailu että vertailualueella ahven ja särkisaaliit kasvoivat edellisvuosista muiden lajien kustannuksella. Vesirakentamistöiden kalatalousvaikutusten arviointi valmistuu keväällä 2022.

Kalataloustarkkailututkimus: kaupallisen kalastuksen seuranta ja rannikkoverkkokoekalastus

Öljy- ja kemikaalivahingot

Projektialueella tapahtui kaksi merkittäväksi luokiteltua öljyvahinkoa. Merkittävä öljyvahinko on tapahtuma, josta olisi ilman oikeita toimenpiteitä koitunut vahinkoa ympäristölle. 1) 60 litraa polttoainetta valui maahan työkoneesta varastoalueella. 2) Yli 100 litraa dieselpolttoainetta valui rikkoutuneesta polttoainetankista kivikkoon. Molemmat vahingot hoidettiin, eikä niistä ole havaittu aiheutuneen vahinkoa ympäristölle.

Alihankkijat raportoivat vahingoista Fennovoimalle tai RAOS Projectille työmaavastuiden mukaisesti.

SUOJELLUT LAJIT JA SUOJELUALUEET

Kohde Tulokset 2021 Seurantatapa

Natura-suojelualueet 

Rakentamistoimien ei ole havaittu aiheuttaneen haittaa projektialueen läheisyydessä sijaitseville Natura-alueille.

Täydentävä selvitys ydinvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön aikaisista ympäristövaikutuksista
Merenrantaniityt Merenrantaniityillä kartoitettiin ruijanesikoiden tilaa. niiden määrän havaittiin vähenevän tietyillä paikoilla, mutta runsastuvan taas toisaalla sekä levittäytyvän luonnollisesti myös uusille alueille. Seurantatutkimus

Green field study: Hanhikiven niemen luontaisten alueiden nykytilan sekä luontotyyppien esiintymisen kartoituksen päivitys

Luontotyyppien tilassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia rakentamisalueiden ulkopuolella lukuunottamatta yksittäisiä, aidatun laitosalueen sisäpuolelle sijoittuvia kohteita, joissa puustoa on poistettu. Tutkimuksen osana kartoitettiin myös keltakurjenmiekkojen esiintymät. Niiden todettiin levinneen alueella. Luontotyyppikartoituksen tulokset vastaavat vuonna 2009 tehdyn kartoituksen tuloksia. 

Seurantatutkimus

Kluuvit

Yhden alueella olevan kluuvin vedenpinnan korkeudessa havaittiin rakennustöistä johtuvaa muutosta kolme kertaa. Veden pinnankorkeudet palautuivat luonnontilaan.

Vuosittainen seuranta

Rakennusjäte hyödynnetään energiana tai materiaalina 

Jätekuorman ympäristövaikutuksien hallinnassa tehokkaalla lajittelulla, kierrätyksellä ja asianmukaisella käsittelyllä on suuri merkitys. Ensisijaisena tavoitteenamme Hanhikivi 1 -projektialueella on hillitä rakennustöistä syntyvää jätekuormaa mahdollisimman tehokkaasti. Siihen liittyvistä vaatimuksista ja toimenpiteistä on sovittu laitostoimitussopimuksessa, ja vaatimukset kohdistuvat kaikkiin projektialueella toimiviin urakoitsijoihin. Esimerkiksi rakennustarvikkeiden oikeaoppinen säilyttäminen ja valumuottien uudelleenkäyttö vähentävät jätekuormaa.

Rakentamisesta syntyy kuitenkin väistämättä myös jätettä. Materiaalien kierrättäminen uudelleenkäyttöön säästää luonnonvaroja ja vähentää materiaalien käytöstä syntyvää jätekuormaa. Esimerkiksi kaivuu-, louhinta- ja ruoppaustöistä syntynyt kivimurske ja maa-aines hyödynnetään joko Hanhikivi 1 -projektialueella tai muissa kohteissa. Projektialueen syrjäinen sijainti ja pitkät kuljetusmatkat vaikeuttavat kuitenkin materiaalin kierrätystä. Seutukunnassa jätemateriaalin uudelleenkäyttö on vielä vähäistä. 
Energiajakeesta valmistettua kierrätyspolttoainetta hyödynnetään polttoaineena teollisuus- ja voimalaitoksissa. Pyrimme vähentämään poltettavan energiajakeen määrää, mutta esimerkiksi rakentamisesta syntyvän puujätteen kierrättämismahdollisuudet ovat Suomessa vielä toistaiseksi vähäiset.

Urakoitsijoiden tulee lajitella jätteet omissa työkohteissaan, ennen kuin he siirtävät ne projektialueen yhteisiin lajittelupisteisiin, ja huolehtia vaarallisten jätteiden käsittelystä ja varastoinnista säännösten mukaisesti. Ohjaamme urakoitsijoita viikoittaisilla työmaakierroksilla. Urakoitsijat ovat olleet pääsääntöisesti huolellisia jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa.

Hanhikivi 1 -projektialueen jätteet vuonna 2021

Hanhikivi 1 -projektialueella syntyi vuonna 2021 yhteensä 939 tonnia (t) jätettä, josta tavanomaista jätettä on 896 tonnia (t) ja vaarallista jätettä 43 tonnia (t). Tavoitteenamme on, että 70 % rakentamisjätteestä hyödynnetään materiaalina ja kaikkiaan 90 % rakennusjätteestä hyödynnetään joko materiaalina tai energiantuotannossa.

Vuonna 2021 saavutimme jätteen hyödyntämiselle asettamamme kokonaistavoitteen (hyödyntämisaste koko vuonna 93 %) mutta jäimme materiaalina hyödyntämisen tavoitteestamme (hyödyntämisaste koko vuonna 53 %). Tarkemmat jätetiedot löydät täältä (pdf): 

Hanhikivi 1 -projektialueen jätteet käsittelytavan mukaan vuonna 2021
Hanhikivi 1 -projektialueen jätteet käsittelytavan mukaan vuonna 2021.

Päivitetty viimeksi 16.3.2022.