Säteilyn perustilaa selvitetään Hanhikiven niemellä

Radioaktiivinen säteily on luonnonilmiö. Luonnossa siis säteilee aina, ja säteilyä aiheuttavien radioaktiivisten aineiden määrä vaihtelee eri paikoissa ja eri ajankohtina. Säteilyturvakeskus mittaa radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia ympäri Suomea. Tutkimuksia on suorittanut Säteilyturvakeskuksen Ympäristön säteilyvalvonta -osasto.

Hanhikiven niemellä luonnossa esiintyvää säteilyä on tutkittu vuodesta 2013 lähtien. Hanhikiven niemellä säteilyn perustilan selvitys aloitettiin ensin vesialueella, jossa näytteitä on otettu merivedestä, meren pohjan pintamateriaaleista, pohjaeläimistä, vesikasveista ja alueella yleisesti kalastettavista ja syötävistä kaloista. Alueella mitatut säteilypitoisuudet ovat olleet samaa tasoa kuin muutoinkin Suomessa.

Merialueella säteilytasoja seurataan lukuisista kohteista:

  • merivesi ja pohjasedimentti
  • pohjaeläimet: kilkki
  • kalat: esimerkiksi siika, ahven ja lohi
  • Vesikasvit: esimerkiksi ahvenvita, näkinparta ja merikaisla

Tulevina vuosina säteilyn perustilaa tutkitaan myös maalla. Kesällä 2016 Hanhikiven niemellä kartoitetaan näytteenottoon sopivien kasvien ja sienien kasvustoja ja ensimmäiset näytteet kerätään kesällä 2017. Näytteitä tullaan ottamaan kasvien, syötävien marjojen ja sienien lisäksi riistasta ja myös lähialueen maataloustuotteista kuten maito-, liha- ja viljatuotteista.

Säännöllinen säteilytarkkailuohjelma aloitetaan maaympäristössä noin kolme vuotta ennen laitoksen käynnistymistä, ja sitä jatketaan vuosittain ydinvoimalaitoksen koko käyttöiän ajan.

Laitoksen käydessä alueen säteilytasoja seurataan jatkuvasti myös reaaliaikaisin mittauksin. Säteilyseurantaa varten laitoksen läheisyyteen tullaan sijoittamaan mittareita, jotka välittävät ajantasaista tietoa alueen säteilytasosta. Vastaavia mittareita on sijoitettu ympäri Suomea tällä hetkellä lähes 300 kappaletta, ja Säteilyturvakeskuksen ylläpitämien mittareiden keräämää tietoa säteilytasoista eri puolilla Suomea voi tarkastella reaaliaikaisesti Säteilyturvakeskuksen sivuilla.

Säteilyn perustila selvitetään, jotta ydinvoimalasta vapautuvien radioaktiivisten aineiden määrää voidaan tarkkailla. Radioaktiivisten aineiden määrä on hyvin pieni. Koko sinä aikana, kun Suomessa on ollut ydinvoimaloita, niiden ympäristön asukkaille aiheuttama suurin säteilyannos on ollut alle 0,005 millisievertiä (mSv). Keskimäärin suomalainen saa vuodessa 3,2 mSv säteilyannoksen, joka aiheutuu pääosin luonnon radioaktiivisista aineista ja avaruudesta tulevasta säteilystä. Röntgentutkimukset ja sädehoidot aiheuttavat lähes koko loppuannoksen.

Lisätietoa taustasäteilystä löytyy muun muassa Säteilyturvakeskuksen sivuilta.