Vastuullisuusohjelma

Fennovoiman vastuullisuusohjelma tukee Fennovoiman ja koko Hanhikivi 1 -hankkeen kestävää kehitystä. Ohjelman avulla varmistamme, että Fennovoiman ja Hanhikivi 1 -rakennustyömaan toimintatavat ja tavoitteet ovat linjassa Fennovoiman sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien meille asettamien vastuullisuusodotusten kanssa.

Keskitymme Fennovoiman toiminnalle keskeisiin vastuullisuuden osa-alueisiin, jotka ovat:

 1. Vastuulliset toimintatavat
 2. Tehokas Hanhikivi 1 -hankkeen hallinta
 3. Taloudellinen kannattavuus
 4. Ydinturvallisuus
 5. Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa
 6. Toimitusketjun hallinta
 7. Työterveys ja -turvallisuus
 8. Ympäristövaikutusten hallinta
 9. Sidosryhmäyhteistyö

YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteen tavoitteet on sisällytetty ohjelmaan.

Teemme muutoksia toimintatapoihimme aina tarpeen vaatiessa, jotta pystymme vastaamaan toiminnalle asettamiimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteisiin.

Ohjelman tavoitteet tarkastetaan vuosittain. Tavoitteiden saavuttamista seurataan Fennovoiman johtoryhmässä sekä tavoitteista vastaavissa osastoissa ja yksiköissä. Edistymisestä raportoidaan vuosittain Fennovoiman vastuullisuusraportissa.

Vastuulliset toimintatavat

Fennovoima haluaa olla huippuluokan ydinvoimayhtiö, jonka toimintaa ohjaavat korkea turvallisuuskulttuuri sekä integriteetti. Lakien, säädösten ja eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen on edellytys hankkeen onnistumiselle.

Fennovoiman Compliance & Ethics -ohjelma liittää lakien, säädösten ja eettisten toimintaperiaatteiden noudattamiseen liittyvät asiat osaksi Fennovoiman strategiaprosessia, johtamisjärjestelmää ja riskien hallintaa. Compliance & Ethics -ohjelma on Fennovoiman hallituksen hyväksymä, ja sen toteutuminen on viime kädessä yhtiön toimitusjohtajan vastuulla.

Fennovoima on määrittänyt vastuullisuusohjelmassaan kolme tavoitetta vastuullisiin toimintatapoihin liittyen. Nämä tavoitteet ovat lainsäädännön vaatimusten noudattaminen, ihmisoikeuksien turvaaminen ja edistäminen sekä jatkuva toiminta korruption ehkäisemiseksi. Fennovoiman Compliance-yksikkö seuraa tavoitteiden saavuttamista.

Keskeiset politiikkamme ja periaatteemme vastuullisiin toimintatapoihin liittyen ovat:

 • Fennovoima Code of Conduct (Toimintatapaohje, joka määrittää periaatteet, joita Fennovoimassa noudatetaan kaikessa toiminnassa.)
 • Company Policy (Yhtiöpolitiikka, joka määrittää tärkeimmät periaatteet laatuun, ydinturvallisuuteen, työterveyteen ja -turvallisuuteen, henkilöstöhallintoon, ympäristöasioihin, yritysturvallisuuteen ja viestintään liittyen.)
 • Ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi (Fennovoima noudattaa soveltuvia lakeja ja on sitoutunut kansainvälisiin standardeihin, joilla estetään rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.)
 • Ohjeet korruption ja lahjonnan estämiseksi (Fennovoima ei hyväksy korruptiota tai rahanpesua.)
 • YK:n Global Compact -periaatteet (Vapaaehtoinen vastuullisuusaloite, jonka periaatteita noudattamalla edistetään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta Fennovoiman toiminnassa.)

Tehokas Hanhikivi 1 -hankkeen hallinta

Tehokas hankkeen hallinta vaatii ennen kaikkea toimivia prosesseja ja systemaattisia toimintatapoja sekä toimivan johtamisjärjestelmän.

Varmistamme johtamisjärjestelmän avulla, että ydin- ja säteilyturvallisuutta pidetään aina ensisijaisena kaikessa toiminnassa, Fennovoiman toiminta on lakien ja hyvän hallintotavan mukaista, luvanhaltijan velvollisuudet täyttyvät, ja että Fennovoiman toiminta on osakkaiden etujen mukaista.

Johtamisjärjestelmän tulee täyttää kullekin hankkeen vaiheelle asetetut lakisääteiset vaatimukset sekä ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien vaatimukset.

Taloudellinen kannattavuus

Taloudellinen vastuu tarkoittaa Fennovoimalla pitkän aikavälin arvontuottoa osakkaille sekä hankkeen myönteisiä taloudellisia vaikutuksia suomalaiselle yhteiskunnalle.

Fennovoima tukee hankkeen myönteisten taloudellisten vaikutusten syntymistä monin tavoin ja on asettanut seuraavan tavoitteen: Hanhikivi 1 -hankkeella on merkittävä myönteinen vaikutus alueellisesti ja kansallisesti.

Ydinturvallisuus

Fennovoimassa turvallisuus asetetaan aina etusijalle. Fennovoiman työntekijöiden tulee ymmärtää oman toimintansa merkitys turvallisuudelle ja kantaa turvallisuudesta vastuuta.

Omista ja muiden kokemuksista oppiminen ja yhteistyökumppaneiden kannustaminen turvalliseen toimintaan ovat niin ikään tärkeitä toimintaperiaatteita.

Koko Hanhikivi 1 -hankkeen yhtenäisen turvallisuusajattelun varmistamiseksi olemme sopineet turvallisuuskulttuuriperiaatteista, joita edellytämme kaikkien hankkeessa mukana olevien tahojen noudattavan. Turvallisuusperiaatteiden jatkuva huomioiminen kaikessa toiminnassa on keskeinen edellytys Fennovoiman ydinvoimalaitoksen turvallisuudelle sen rakentamisen aikana sekä käyttö- ja käytöstäpoistovaiheissa.

Vastuullisuusohjelmassa Fennovoima on asettanut kolme ydinturvallisuuteen liittyvää tavoitetta, jotka ovat vahva turvallisuuskulttuuri, korkein mahdollinen ydinturvallisuuden taso ja korkein mahdollinen säteilyturvallisuuden taso. Turvallisuuskulttuuriohjelmamme tukee näiden periaatteiden toteutumista ja turvallisuuskulttuurin jatkuvaa kehittämistä Hanhikivi 1 -hankkeessa.

Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa

Fennovoima varmistaa, että sillä on käytettävissä riittävä asiantuntijuus ja osaaminen hankkeen kaikissa vaiheissa. Organisaatiota kehitetään jatkuvasti.

Henkilöstöresurssien suunnittelu ja osaamisen kehittäminen ovat keskeisiä menestystekijöitä Fennovoimalle. Fennovoiman organisaatiokulttuuria ja siihen liittyviä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti hyvän ja tasa-arvoisen työympäristön ylläpitämiseksi.

Vastuullisuustavoitteemme organisaation kehittämiselle ja yhtiössä työskentelemiselle ovat seuraavat: organisaatio ja sen osaaminen vastaavat kullekin projektivaiheelle asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia, jatkuva osaamisen ja pätevyyden kehittäminen,monipuolinen koulutus, hyvä johtaminen, vahva organisaatiokulttuuri sekä sitoutunut henkilöstö ja hyvinvoiva henkilöstö.

Toimitusketjun hallinta

Sujuva toimitusketjun hallinta edellyttää asianmukaisia sopimuksia, kokenutta ja pätevää henkilöstöä sekä johtamisjärjestelmän ja prosessien asianmukaisia kuvauksia. Myös toimivat suhteet alihankkijoihin, hankintaketjun aktiivinen seuranta ja ohjaaminen sekä välitön puuttuminen poikkeamatilanteisiin ovat edellytyksiä toimivalle toimitusketjun hallinnalle.

Tarkastamme mahdolliset alihankkijayritykset kattavasti. Vain ne toimittajat, joilla on edellytykset vaatimusten mukaiseen toimintaan ja käytössään selkeät laadunhallintaa ja -varmistusta koskevat menettelytavat, voivat osallistua turvallisuuden kannalta merkittäviin toimituksiin.

Vastuullisuustavoitteemme toimitusketjun hallinnalle ja työvoimakäytännöille ovat hyväksytty ja toimiva toimitusketju, harmaan talouden tehokas torjuminen sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen ja oikeudenmukaisuus työvoimakäytännöissä.

Työterveys ja -turvallisuus

Työturvallisuus asetetaan aina etusijalle yhdessä ydinturvallisuuden kanssa.

Fennovoima hallinnoi ja valvoo työmaan turvallisuutta yhdessä laitostoimittajan ja rakennustyömaan päätoteuttajien kanssa. Edellytämme kaikkien hankkeessa työskentelevien sitoutuvan nolla tapaturmaa -periaatteeseen.

Fennovoiman työturvallisuusjärjestelmälle myönnettiin OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifikaatti vuoden 2017 alussa. Myös laitostoimittaja RAOS Projectin ja pääurakoitsija Titan-2:n Hanhikivi 1 -työmaan työturvallisuusjärjestelmille on myönnetty OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifikaatti.

Vastuullisuusavoitteemme työterveyden ja -turvallisuuden osalta ovat hyvinvoiva ja turvallinen työympäristö, hyvä työturvallisuuskulttuuri ja tehokkaan riskienhallintajärjestelmän ylläpitäminen.

Ympäristövaikutusten hallinta

Varmistamme, että kaikissa rakentamisen vaiheissa vaikutukset ympäröivään luontoon ovat mahdollisimman vähäiset. Kartoitamme ympäristöriskejä ja valvomme ympäristön tilaa.

Periaatteidemme mukaisesti rakennustyöt tulee toteuttaa turvallisesti ja kaikkia asiaankuuluvia ympäristöjärjestelmän käytäntöjä ja ohjeita noudattaen.

Fennovoiman ympäristöjärjestelmälle myönnettiin vuoden 2018 alussa ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti. Laitostoimittaja RAOS Projectilla on käytössä oma ympäristöjärjestelmä, jolle myönnettiin ISO 14001:2015 -sertifikaatti vuonna 2017.

Fennovoiman viisi ympäristötavoitetta ovat hankkeen ympäristövaikutusten ennakoiva estäminen ja vähentäminen, suojeltujen lajien ja suojelualueiden säilyttäminen, ympäristö- ja vesilupien noudattaminen kaikessa toiminnassa, rakennustyömaan tehokkaan jätehuollon varmistaminen sekä sujuva ja ajantasainen tiedonkulku ympäristöviranomaisille ja muille ulkoisille sidosryhmille.

Sidosryhmäyhteistyö

Toimimme yhteistyössä lukuisten sidosryhmien kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Fennovoiman yhtiöstrategiassa sidosryhmiksi on määritetty ne organisaatiot ja tahot, joilla on vaikutusta Hanhikivi 1 -hankkeeseen ja joihin hanke vaikuttaa.

Fennovoiman keskeiset sidosryhmät ovat henkilöstö, osakkaat, Pyhäjoen seutu, laitostoimittaja ja urakoitsijat, alihankkijat, viranomaiset ja päättäjät, ydinenergia-alan toimijat ja -järjestöt, työmarkkinajärjestöt, alan oppilaitokset, media, suuri yleisö ja kansalaisjärjestöt.

Sidosryhmäyhteistyöhön liittyvävät vastuullisuustavoitetteemme ovat avoin ja ennakoiva viestintä, jatkuvan yhteistyön ylläpitäminen keskeisten sidosryhmien kanssa sekä hyvä maine organisaatiossa ja ulkoisten sidosryhmien keskuudessa.