Vastuullisuusraportti 2017

GRI-sisältöindeksi

Tämä raportti sisältää Global Reporting Initiative (GRI) Standardi-ohjeiston mukaista perussisältöä ja Fennovoiman omia toiminnan vastuullisuuden tasoa kuvaavia indikaattoreita.

Ulkoinen varmennus on kohdistunut asteriskilla (*) merkittyihin tietoihin.

 

Raportoitavat tiedot

  Sijainti raportissa ja kommentit poikkeamat GRI-ohjeistuksesta

GRI 102 Perussisältö 2016

ORGANISAATION PROFIILI
102-1* Organisaation nimi Fennovoima   
102-2* Toiminta, brändit, tuotteet ja palvelut Taloudellinen kannattavuus   
102-3* Pääkonttorin sijainti Taloudellinen kannattavuus  
102-4* Toimintojen sijainti Taloudellinen kannattavuus  
102-5* Omistusmuoto ja yhtiöjärjestys Osakeyhtiö   
102-6* Markkinat joilla yhtiö toimii Taloudellinen kannattavuus  
102-7* Organisaation koko

Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa

 
102-8* Henkilöstötiedot Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa  
102-9* Toimitusketju Raportointiperiaatteet  
102-10* Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa Toimitusketjun hallinta, Raportointiperiaatteet  
102-11* Varovaisuusperiaatteet ja -lähestymistapa Vastuullisuusohjelma  
102-12* Ulkoiset aloitteet Kestävän energiantuotannon puolesta, Vastuullisuusohjelma  
102-13* Jäsenyydet järjestöissä tai edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmäyhteistyö  
STRATEGIA  
102-14* Toimitusjohtajan katsaus Kestävän energiantuotannon puolesta  
102-15* Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Kestävän energiantuotannon puolesta, Vastuullisuusohjelma  

LIIKETOIMINNAN EETTISYYS JA INTEGRITEETTI

 
102-16* Arvot, periaatteet, standardit ja käyttäytymistavat Vastuullisuusohjelma Vastuulliset toimintatavat, Ydinturvallisuus, Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa  
102-17* Menettelytavat, joiden avulla voidaan hakea neuvoa toiminnan eettisyyteen Vastuulliset toimintatavat  

HALLINTO

 
102-18* Hallintorakenne Tietoja yrityksestä  

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

 
102-40* Lista sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö  
102-41* Työehtosopimusten kattavuus Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa  
102-42* Sidosryhmien tunnistaminen ja valitseminen Sidosryhmäyhteistyö  
       
102-43* Lähestymistapa sidosryhmäyhteistyöhön Sidosryhmäyhteistyö  
102-44* Keskeiset aiheet ja huolet Ympäristövaikutusten hallinta, Sidosryhmäyhteistyö  
       

RAPORTOINTIPERIAATTEET

 
102-45* Tilinpäätöksessä mukana olevat yksiköt Fennovoima ja Fennovoima Rus  
102-46* Raportointisisällön ja -rajojen määrittäminen Raportointiperiaatteet  
102-47* Lista olennaisista aiheista Vastuullisuusohjelma, GRI-sisältöindeksi  
102-48* Oikaisuja aiempiin raportteihin Ei  
102-49* Muutoksia raportoinnissa Ei  
102-50* Reportointikausi 1.1.-31.12.2017  
102-51* Viimeisimmän raportin päiväys 4.4.2017  
102-52* Reportointisykli Vuosittain  
102-53* Yhteystiedot Takakansi  
102-54* GRI Standardin -mukaisuus Raportointiperiaatteet  
102-55* GRI-indeksi GRI-sisältöindeksi  
102-56* Ulkoinen varmennus Raportointiperiaatteet  

 

 

Olennaiset aiheet   Sijainti raportissa ja kommentit poikkeamat GRI-ohjeistuksesta

TALOUDELLINEN SUORIUTUMINEN

 
GRI 201 Taloudellinen suoriutuminen 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Taloudellinen kannattavuus  
201-1 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakaminen Taloudellinen kannattavuus  

EPÄSUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

 
GRI 203 Epäsuorat taloudelliset vaikutukset 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Taloudellinen kannattavuus  
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Taloudellinen kannattavuus  
KORRUPTIONVASTAISUUS  
GRI 205 Korruptionvastaisuus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Vastuulliset toimintatavat  
205-1* Korruptioon liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneet toiminnot ja tunnistetut merkittävät riskit Vastuulliset toimintatavat  
205-2* Korruptionvastaisten politiikkojen ja menettelytapojen viestintä ja koulutus Vastuulliset toimintatavat Hallituksen jäsenten, liiketoimintakumppanien ja muiden vastaavien osalta tietoa ei ole kerätty.
205-3* Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Vastuulliset toimintatavat  
Fennovoiman indikaattori Harmaa talous Toimitusketjun hallinta. Tavoitteemme ovat: ei harmaan talouden tapauksia ja, että kaikkien työmaalla toimivien yritysten ja siellä työskentelevien henkilöiden tiedot ovat kunnossa.  
VESI  
GRI 303 VESI 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Ympäristövaikutusten hallinta  
Fennovoiman indikaattori* Sameusseuranta Ympäristövaikutusten hallinta. Tavoitteemme vuonna 2017 oli, että sameusseuranta aloitetetaan aina ennen töiden aloittamista.  
LUONNON MONIMUOTOISUUS  
GRI 304 Luonnon monimuotoisuus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Ympäristövaikutusten hallinta. Fennovoiman YVA 2014 luku 7  
304-1 Toimipaikkojen läheisyydessä sijaitsevat suojellut tai korkean biodiversiteettiarvon alueet Ympäristövaikutusten hallinta, Fennovoiman YVA 2014 luku 7.6  
304-2* Merkittävät vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle Ympäristövaikutusten hallinta, Fennovoiman YVA 2014 luku 7  
304-3 Suojellut tai kunnostetut alueet Ympäristövaikutusten hallinta, Fennovoiman YVA 2014 luku 7.6  
304-4 Uhanalaiset tai harvinaiset lajit joita esiintyy toimipaikkojen vaikutusalueella Ympäristövaikutusten hallinta, Fennovoiman YVA 2014 luku 7.6.4.5  
Fennovoiman indikaattori* Melu- ja pölyseuranta Ympäristövaikutusten hallinta, Fennovoiman YVA 2014 luku 7.3. Tavoitteemme vuonna 2017 oli, että melu- ja pölyseuranta toteutetaan suunnitellusti.  
JÄTEVEDET JA JÄTTEET  
GRI 306 Jätevedet ja jätteet 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Ympäristövaikutusten hallinta  
306-1* Päästöt vesistöön kohteen ja päästölajien mukaan Ympäristövaikutusten hallinta  
306-2* Jätteet jätelajeittain ja käsittelytavan mukaan Ympäristövaikutusten hallinta Jätetietoja ei ole raportoitu kaikkien käsittelytapojen mukaan, koska kaikkia tietoja ei ollut saatavilla. Vaarallisen jätteen osuus kaikesta jätteestä on 7 %. Tiedot on raportoitu samassa taulukossa muiden jätetietojen kanssa.
306-3* Merkittävät vuodot Ympäristövaikutusten hallinta  
Fennovoiman indikaattori* Rakennusjätteen hyödyntäminen materiaalina tai energiana Ympäristövaikutusten hallinta. Tieto rakennusjätteen hyödyntämisestä kerätty jätehuolintakumppaneilta ja urakoitsijoilta. Tavoitteemme vuonna 2017 oli, että 85 % rakennusjätteestä hyödynnetään joko energiana tai materiaalina.  
YMPÄRISTÖVAATIMUSTENMUKAISUUS  
GRI 307 Ympäristövaatimustenmukaisuus 2016   
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Ympäristövaikutusten hallinta  
307-1* Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säädösten rikkomuksiin liittyvät sakot tai sanktiot Ympäristövaikutusten hallinta  
Fennovoiman indikaattori Ympäristö- ja vesilupien noudattaminen Ympäristövaikutusten hallinta. Tavoitteenamme on, että Hanhikivi 1 -työmaalla ei esiinny lupaehtojen ylityksiä.  
Fennovoiman indikaattori Ympäristöhavainnot Ympäristövaikutusten hallinta. Tavoitteemme vuodelle 2017 oli 50 Hanhikivi 1 -työmaalla tehtyä ympäristöhavaintoa.  
HENKILÖSTÖ  
GRI 401 Henkilöstö 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa  
401-1* Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa  
401-2 Kokoaikaisille työntekijöille annetut edut, jotka eivät koske määräaikaisia Määräaikaiset työntekijät alle 6kk sopimuksilla (esim. kesätyöntekijät)  saavat lounaskupongit ja matkapuhelimen työpuheluita varten. Yli 6kk sopimuksella olevat määräaikaiset tai jatkuvassa työsuhteessa olevat työntekijät saavat Smartum-lounaskortin ja puhelinedun.  
Fennovoiman indikaattori* Party ja Pulse -tutkimusten tulokset Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa. Tavoitteemme Party-tutkimuksen indeksituloksille on 14. Vuonna 2017 Pulse-tutkimuksen tavoite oli 4.5. Pulse-tutkimus korvataan uudella vuonna 2018.  
TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS  
GRI 403 Työterveys ja -turvallisuus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa Työterveys ja -turvallisuus  
403-1 Työntekijöiden edustus johdon ja työntekijöiden yhteisissä työsuojelutoimikunnissa Fennovoiman työsuojelukomitea edustaa kaikkia työntekijöitä.  
403-2* Tapaturmatyypit ja -taajuus, työperäiset sairaudet, menetetyt työpäivät ja poissaolot, kuolemanapaukset Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa Työterveys ja -turvallisuus  
403-3* Työntekijät joihin kohdistuu korkea onnettomuus- tai ammattitautiriski Työterveys ja -turvallisuus  
403-4 Työterveys ja -turvallisuusasiat, jotka katettu ammattiliittojen kanssa tehdyissä virallisissa sopimuksissa Fennovoima on solminut Rosatomin ja työmarkkinajärjestöjen kanssa työmaasopimuksen, jonka mukaan kaikkien Hanhikivi 1 -työmaalla toimivien tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Lisäksi työmarkkinajärjestöt  saavat nimetä työmaalle yhteisen luottamushenkilön ja yhteisen työterveys ja -turvallisuushenkilön.  
Fennovoiman indikaattori* Työturvallisuushavainnot, tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkiminen sekä ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden toteutus Työterveys ja -turvallisuus. Tavoitteenamme on yli kaksi Fennovoiman henkilökunnan tekemää työturvallisuushuomiota Hanhikivi 1 -työmaalla vuosittain. Tavoitteenamme on, että jokainen huomio otetaan käsittelyyn kahden päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta, toimintasuunnitelma laaditaan seitsemän päivän kuluessa ja korjaavat toimenpiteet toteutetaan sovitussa aikataulussa.  
Fennovoiman indikaattori* TR ja MVR -indeksi Työterveys ja -turvallisuus.Tavoitteenamme on, että asettamamme TR ja MVR -indeksien minimivaatimuustaso 90 % ylitetään kaikissa mittauksissa.  
Fennovoiman indikaattori* Henkilöstön sairaspoissaolot Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa. Tavoitteemme on, että sairaspoissaoloja on alle 2,5 %.  
KOULUTUS  
GRI 404 Koulutus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa  
404-1* Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa  
404-2* Henkilöstön kehittämisohjelmat ja siirtymävaiheen ohjelmat Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa Siirtymävaiheen ohjelmista ei kerätty tietoa. Tietojen raportointia kehitetään vuodelle 2018.
404-3* Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa  
MONIMUOTOISUUS JA TASA-ARVOISUUS  
GRI 405 Monimuotoisuus ja tasa-arvoisuus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Vastuulliset toimintatavat, Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa  
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa, Tietoja yrityksestä Raportoitu henkilöstön sukupuoli- ja ikäkauma, hallituksen ja johtoryhmän osalta raportoitu kansalaisuus.
SYRJIMÄTTÖMYYS  
GRI 406 Syrjimättömyys 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa  
406-1* Syrjintätapaukst ja korjaavat toimenpiteet Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa  
       
       

PAIKALLISYHTEISÖT

 
GRI 413 Paikallisyhteisöt 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Taloudellinen kannattavuus, Sidosryhmäyhteistyö  
413-1 Paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusten arviointi ja kehitysohjelmat Taloudellinen kannattavuus, Sidosryhmäyhteistyö Kvantitatiivista dataa ei ole saatavilla.
Fennovoiman indikaattori Mainetutkimus Sidosryhmäyhteistyö. Tavoitteemme on myönteinen trendi mainetutkimuksen tuloksissa.  
Fennovoiman indikaattori* Mielipidetutkimus Sidosryhmäyhteistyö. Tavoitteemme on myönteinen trendi mielipidekyselyn tuloksissa.  

 SOSIAALISTALOUDELLINEN MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS

 
491 Sosiaalistaloudellinen määräystenmukaisuus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Vastuulliset toimintatavat  
419-1* Merkittävät lainsäädännön ja -säädösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot Vastuulliset toimintatavat  
TURVALLISUUS      
GRI 103 Johtamistavan kuvaus Ydinturvallisuus  
Fennovoiman indikaattori Turvallisuushuomiot Ydinturvallisuus. Turvallisuushuomioista seuraamme niiden laatua ja sitä, että huomioita tehdään. Määrälle ei ole asetettu numeerista tavoitetta.

Vastuullisuusraportti pdf-muodossa