Vastuullisuusraportti 2017

Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on keskeinen voimavaramme.

Toimintatapamme

Fennovoima varmistaa, että sillä on käytettävissa riittävä asiantuntijuus ja osaaminen hankkeen kaikissa vaiheissa, ja kiinnittää paljon huomiota organisaation kehittämiseen.

Henkilöstöresurssien suunnittelu ja osaamisen kehittäminen ovat keskeisiä menestystekijöitä Fennovoimalle. Fennovoiman organisaatiokulttuuria ja siihen liittyviä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti hyvän ja tasa-arvoisen työympäristön ylläpitämiseksi. Fennovoiman henkilöstöresurssimanuaali ja organisaatiomanuaali sekä niihin liittyvät prosessit ja suunnitelmat on integroitu osaksi Fennovoiman johtamisjärjestelmää. Fennovoima toteuttaa henkilöstöhallintoaan yhtiöpolitiikan mukaisesti ja noudattaa YK:n Global Compactin periaatteita.

Fennovoima on asettanut vastuullisuusohjelmassa seuraavat tavoitteet organisaation kehittämiselle ja siinä työskentelemiselle: organisaatio ja sen osaaminen vastaavat kullekin projektivaiheelle asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia, jatkuva osaamisen ja pätevyyden kehittäminen, tehokas koulutus, hyvä johtaminen, vahva organisaatiokulttuuri sekä sitoutunut henkilöstö ja hyvinvoiva henkilöstö.


Organisaatio ja sen osaaminen vastaavat kullekin projektivaiheelle asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia

Tämän hetken tärkein tavoitteemme on kehittää Fennovoiman organisaatiota ja sen osaamista ydinvoimalan rakentamisvaiheelle asetettujen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Rekrytointipäätökset perustuvat hakijan osaamiseen, pätevyyteen, motivaatioon ja soveltuvuuteen kyseessä olevaan tehtävään. Hakijan sukupuoli, ikä tai kansallisuus eivät vaikuta päätökseen. Vuonna 2017 Fennovoima rekrytoi uusia työntekijöitä seitsemässä rekrytointiaallossa. Lisäksi teimme täydentäviä rekrytointeja. Rekrytointiemme painopiste pysyi laaja-alaisesti eri tekniikan alojen, voimalaitos- ja turbiiniteknologian sekä projektinhallinnan ja ydinturvallisuuden vahvistamisessa.

Joitakin vuodelle 2017 suunniteltuja rekrytointeja siirrettiin myöhäisempään ajankohtaan hankeaikataulun päivityksen takia. Meillä oli jonkin verran haasteita löytää osaavia ja sopivia kandidaatteja sähkötekniikan ja automaatiosuunnittelun tehtäviin, mutta tilanne parani selkeästi ennen vuoden loppua.

Organisaation resurssien ja osaamisen kehittäminen jatkuu myös vuonna 2018, jolloin pyrimme rekrytoimaan yli 50 uutta työntekijää. Rekrytointien painopiste pysyy aiempien vuosien tapaan tekniikan, projektinhallinnan ja ydinturvallisuuden aloilla.

HENKILÖSTÖ 2017 2016
Henkilöstön määrä 303 270
Muutos henkilöstön määrässä +33 +55
Työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus 100 % 100 %
Henkilökohtaiset kehityskeskustelut 98 % 97 %

 

TYÖNTEKIJÄT

Vakituiset    

 

Määräaikaiset       Yhteensä  
 

Helsinki

 

Pyhäjoki

 

Helsinki

 

Pyhäjoki

     

Sopimustyypin, sukupuolen ja alueen mukaan jaoteltuna

Naiset

Miehet

Naiset

Miehet

Naiset

Miehet

Naiset

Miehet

Naiset

Miehet

Kokoaikainen 71 189 10 17 3 5 1 1 85 208
Osa-aikainen 1 3 0 0 1 1 0 0 2 8
Yhteensä 72 192 10 17 4 6 1 1 87 216

Naisten osuus työntekijöistä on 28,7 %.Fennovoima tekee pääasiassa vakituisia työsopimuksia. Määräaikaisia työsopimuksia tehdään esimerkiksi sijaisuuksissa, kuten työntekijän jäädessä vanhempainvapaalle tai opintovapaalle, kesätyöntekijöille tai projektin tarpeisiin liittyvien lyhytaikaisten työtarpeiden ollessa kyseessä. Mahdollisuutta tehdä lyhennettyä työaikaa on käytetty useimmiten osa-aikaista hoitovapaata varten.

 

UUDET TYÖNTEKIJÄT    

Helsinki

 

 

 

Pyhäjoki

 

 

 

Yhteensä

 

 
Ikäryhmä                                   Naiset   Miehet    Naiset   Miehet   lkm   %
Alle 30-vuotiaat 2               7   0                3   12   16,0 %
30-39 -vuotiaat 9   17   3   5   34   45,3 %
40-49 -vuotiaat 5   10   0   0   15   20,0 %
50-59 -vuotiaat 0   12   0     0      12   16,0 %
Yli 60-vuotiaat 1   1   0   0   2   2,7 %
Yhteensä (lkm) 17   47   3   8   75    

Vuonna 2017 Fennovoimassa aloitti yhteensä 75 uutta työntekijää. Luvussa on mukana yksitoista kesätyöntekijää. Vuonna 2016 aloittaneiden määrä oli 84 (sisältäen kesätyöntekijät).


Jatkuva pätevyyden ja osaamisen kehittäminen – tehokas koulutus

Koulutuksia järjestetään Fennovoimassa vuosisuunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti, jotta se vastaa Fennovoiman organisaation ja henkilöstön sekä koko Hanhikivi 1 -hankkeen kehitystarpeita ja lakisääteisiä vaatimuksia.

Vuonna 2017 koulutustoiminta jatkui tiiviinä ja koulutustarjonta laajeni useilla uusilla kursseilla. Koulutusten hallintamenettelyjä kehitettiin edelleen.

Kaikille työntekijöille tarjotaan koulutusta säännöllisesti ja koulutussuunnitelma sisältää useita pakollisia koulutuksia kuten uusien työntekijöiden perehdytyskoulutuksen, VVER-laitosteknologiaa, YVL-ohjeita, turvallisuuskulttuuria, Compliance & Ethics -ohjelmaa ja Fennovoiman johtamisjärjestelmää koskevat koulutukset.

Kuluvana vuonna pitkän aikavälin koulutussuunitelmaa kehitetään edelleen ja huomiota kiinnitetään erityisesti RAOS Projectin kanssa yhteistyössä tehtävän laitostoimittajakoulutuksen kehittämiseen. Aiomme lisäksi vaihtaa asteittain nykyisen HR-järjestelmämme uuteen osaamisenhallintajärjestelmään, jotta voimme vastata nykyistä paremmin osaamisen hallinnan vaatimuksiin. Kehitämme myös osaamismallia ja työtehtävien kuvauksia edelleen.

KESKIMÄÄRÄISET KOULUTUSTUNNIT         

Naiset

2017

Naiset 

2016

Miehet

2017

Miehet

2016

Yhteensä

2017

Johtoryhmä 45,3 13 43,5 38 44,1
Esimiehet 50,1 40 48,5 37 48,8
Työntekijät 54,6 44 77,9 50 77

Vuonna 2017 henkilöstölle kertyi keskimäärin 72,8 koulutustuntia (46 tuntia vuonna 2016). Eri ryhmien välisiä eroja koulutustunneissa selittää uusien työntekijöiden osallistumisena perehdytyskoulutukseen sekä insinöörien osallistuminen heille suunnattuun VVER-laitosteknologiakoulutukseen.

 


Hyvä johtaminen

Fennovoima kehittää johtamiskulttuuriaan ja painottaa hyvien johtamistaitojen tärkeyttä. Ylimmälle johdolle ja esimiehille suunnatun johtamisen kehittämisohjelman avulla hiomme johtamistapoja ja varmistamme tapojen yhdenmukaisuuden organisaatiossa. Ohjelma koostuu erilaisista koulutuksista, ryhmä- ja yksilövalmennuksesta sekä mentoroinnista.

Vuonna 2017 esimiehet ja yrityksen ylin johto osallistuivat kehittämisohjelmaan suunnitellusti.

Kesäkuussa toteutetun henkilöstötutkimuksen mukaan johtamiskulttuurin kehitys Fennovoimassa on ollut myönteistä. Väittämän ”Esimieheni kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti” tulokset nousivat arvosanasta 4,88 arvosanaan 5,04 kuuden kuukauden ajanjaksolla. Olemme asettaneet vuodelle 2018 uusia johtamisen laatua kuvaavia mittareita, joiden avulla parannamme kehityksen seurantaa tällä alueella.


Vahva organisaatiokulttuuri ja sitoutunut henkilöstö

Organisaatiokultuurimme mukaiset Fennoway-kulmakivet otettiin käyttöön vuonna 2017. Kehitimme  ja otimme käyttöön uusia toimintatapoja esimerkiksi kokouskäytäntöihimme: Näin varmistamme, että työtapamme vastaavat organisaatiokulttuuriamme.

Fennowayn kulmakivien mukaiset toimintatavat edistävät henkilöstön hyvinvointia, työntekijöiden sitoutumista, yhtäläistä ja oikeudenmukaista kohtelua, monimuotoisuutta sekä työelämän tasapainoa.

Lisäksi organisaatiokulttuurissamme korostuvat selkeiden työroolien ja vastuunkannon tärkeys, laadukas johtajuus ja työntekijyys sekä koko organisaation motivoituneisuus ja ammattitaito.

Yrityskulttuuri on toimiva, kun se konkretisoituu jokapäiväisessä työssämme. Vuoden 2017 aikana palkitsimme työntekijöitä Fennowayn periaatteiden mukaisesta toiminnasta. Yrityskulttuurin kehittäminen jatkuu tulevina vuosina.

Fennowayn kulmakivet.

 

VAPAAEHTOINEN LÄHTÖVAIHTUVUUS

Helsinki

 

Pyhäjoki

 

Yhteensä

 
Ikäryhmä Naiset Miehet Naiset Miehet lkm

%

alle 30-vuotiaat 0 0 0 0 0  
30-39 -vuotiaat 2 8 1 1 12  
40-49 -vuotiaat 3 3 1 0 7  
50-59 -vuotiaat 2 6 0 0 8  
Yli 60-vuotiaat 1 1 0 0 2  
Yhteensä 8 18 2 1 29 9,57 %

*Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus: vapaaehtoisesti irtisanoutuneet/työntekijöiden lukumäärä 31.12.2017 × 100. Vuonna 2017 koko organisaation vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus oli 9,57 prosenttia (7,04 prosenttia vuonna 2016).

Hyvinvoiva henkilöstö

Hyvät johtamistaidot ja koulutus

Haluamme, että Fennovoima on hyvä työpaikka meille kaikille. Työhyvinvointi koostuu monista eri asioista. Hyvät johtamistaidot ovat avainasemassa työpaikan hyvinvoinnissa, ja kiinnitämme huomiota johtamiskulttuuriin ja -käytäntöihin. Fennovoima tarjoaa henkilöstölle laaja-alaisesti koulutus- ja urakehitysmahdollisuuksia.

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut järjestetään vuosittain kaikille työntekijöille. Kehityskeskusteluissa läpikäytäviä osa-alueita ovat henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta, työhyvinvointi, palautekeskustelu, osaamisen arviointi ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen.

Tuemme hyvinvointia

Tuemme työnhyvinvointia monin eri keinoin kuten erilaisilla työaika- ja työjärjestelyillä, esimiehiä valmentamalla ja järjestämällä henkilöstön hyvinvointipäiviä. Henkilöstöllemme on tarjolla Fennovoiman urheilu- ja kulttuurikerhojen toimintaa ja nuorille ammattilaisille Young Professionals -klubitoimintaa. Lisäksi osallistumme yhdessä erilaisiin urheilukampanjoihin.

Työhyvinvoinnin seuranta

Työhyvinvointia seurataan joka toinen vuosi Työterveyslaitoksen ParTy®-kyselytutkimuksen avulla. Tutkimus toteutetaan jälleen vuonna 2018. Viime vuonna työhyvinvoinnin Pulse-tutkimus toteutettiin kerran. Tutkimustulosten mukaan työhyvinvointi on Fennovoimassa hyvällä tolalla. Pulse-tutkimus tullaan korvaamaan toisella seurantatyökalulla vuonna 2018.

Syrjimätön ja tasa-arvoinen työympäristö

Fennovoiman johtoryhmä ja esimiehet ovat vastuussa tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä oman työnsä kautta. Heidän vastuullaan on myös tasa-arvon ja syrjimättömyyden toteutumisen seuraaminen. Jokaisella fennovoimalaisella on niin ikään velvollisuus edistää tasa-arvon ja syrjimättömyyden toteutumista omassa työympäristössään.

Vuonna 2017 tietoomme ei tullut tapauksia, joissa työntekijämme olisi kokenut syrjintää.

Työterveys ja -turvallisuus

Fennovoiman työterveyshuolto on kattavampi kuin mitä lakisääteisesti edellytetään.  Fennovoimalla on käytössä varhaisen välittämisen toimintamalli työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi hyvällä tasolla. Mallin mukaisesti sairaspoissaoloja seurataan ja niihin reagoidaan nopeasti, jotta ratkaisua vaativiin tilanteisiin voidaan pureutua ajoissa.

Vuonna 2017 Salmisaaren pääkonttorilla tai matkalla töihin tai kotiin tapahtui yhteensä 5 työtapaturmaa (seitsemän vuonna 2016). Nämä tapaturmat eivät kuitenkaan johtaneet työpoissaoloihin.

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

2017

2016

Henkilöstön sairaspoissaolot (tavoite: alle 2,5 %) 1,63 % 2,07 %
Pulse-hyvinvointi-indeksi (skaala 0–6, keskiarvo 4,53, tavoite: 4,5) 4,59 4,76 ja 4,63
Party-tutkimus (skaala 0–20, teollisen toimialan keskiarvo 13,9, tavoite: 14) Seuraava tutkimus tehdään 2018. 14,5
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat toimistoissa 0 Kaksi työtapaturmaa, joista toisesta aiheutui 14 menetettyä työpäivää

Hyvä ja jatkuvasti parantuva työnantajakuva

Hyvä työnantajamielikuva on tärkeä tekijä organisaation onnistuneessa kehittämisessä. Fennovoima on saanut hyvää palautetta rekrytointikampanjoistaan.

Työnantajakuvatutkimus suoritettiin viimeksi vuonna 2016, ja se toteutetaan uudelleen vuonna 2018.


 

Vastuullisuusraportti pdf-muodossa