Vastuullisuusraportti 2017

Sidosryhmäyhteistyö

Hanhikivi 1 -hanke on mittava, verkottunut ja yhteiskunnallisesti vaikuttava hanke.

Toimintatapamme

Fennovoima toimii yhteistyössä lukuisten sidosryhmien kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Fennovoiman yhtiöstrategiassa sidosryhmiksi on määritetty ne organisaatiot ja tahot, joilla on vaikutusta Hanhikivi 1 -hankkeeseen ja joihin hanke vaikuttaa.

Fennovoiman keskeiset sidosryhmät ovat henkilöstö, osakkaat, Pyhäjoen seutu, laitostoimittaja ja urakoitsijat, alihankkijat, viranomaiset ja päättäjät, ydinenergia-alan toimijat ja -järjestöt, työmarkkinajärjestöt, alan oppilaitokset, media, suuri yleisö ja kansalaisjärjestöt.

Vastuullisuusohjelmassa Fennovoima on asettanut kolme sidosryhmäyhteistyöhön liittyvää tavoitetta, jotka ovat avoin ja ennakoiva viestintä, jatkuvan yhteistyön ylläpitäminen keskeisten sidosryhmien kanssa sekä hyvä maine organisaatiossa ja ulkoisten sidosryhmien keskuudessa.


Avoin ja ennakoiva viestintä

Luottamus ja läpinäkyvyys luovat pohjan sidosryhmäyhteistyölle. Viestimme hankkeesta ennakoivasti ja ajantasaisesti sekä avoimesti ja rehellisesti kaikissa tilanteissa.

Fennovoiman johto on sitoutunut varmistamaan, että täytämme keskeisten sidosryhmiemme odotukset. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua ja teemme yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa.

Fennovoima julkaisi neljä lehdistötiedotetta ja 25 uutista vuonna 2017. Media seuraa Hanhikivi 1 -hanketta tiiviisti. Vuonna 2017 lehtiartikkeleissa käsiteltiin laajasti erilaisia Fennovoimaan ja Hanhikivi 1 -hankkeeseen liittyviä aiheita. Pääaiheita olivat hankkeen aikataulu ja rakentamislupaprosessin eteneminen, rakentamistyöt laitosalueella, Hanhikivi 1 -hankkeen taloudelliset ja työllisyysvaikutukset sekä suomalaisten omistajien osallistuminen hankkeeseen.   

Tutustu tarkemmin sidosryhmäyhteistyöhömme verkkosivuillamme.

Ilmaston puolesta

Olemme huolissamme ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista yhteiselle planeetallemme.

Kampanjoimalla ilmastonmuutoksesta ja vähäpäästöisestä sähköntuotannosta Fennovoima pyrkii lisäämään ilmastotietoisuutta ja tukemaan yhtiötä missiossaan kohti hiilineutraalia Suomea. Myös Fennovoiman viestintäkanavissa, kuten sidosryhmälehti Fennosessa, jaetaan tietoa kestävästä kehityksestä ja ilmastoasioista.


Jatkuvan yhteistyön ylläpitäminen keskeisten sidosryhmien kanssa

Fennovoima toimii yhteistyössä lukuisten sidosryhmien kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Sidosryhmien erilaiset tarpeet huomioidaan yhteistyötä ja viestintää suunniteltaessa.

Virallisten raporttien, kokousten ja päivittäisen viestinnän lisäksi Fennovoima jakaa tietoa hankkeesta yhtiön verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa, järjestää tapahtumia eri sidosryhmille, julkaisee sidosryhmälehteä ja vastaa kysymyksiin ja tiedusteluihin niin Pyhäjoella kuin Helsingissä.

Vuonna 2017 pidimme yli sata hanke-esittelyä ja järjestimme yli 70 työmaavierailua eri sidosryhmillemme.

KUMPPANUUDET JA JÄSENYYDET

Energiateollisuus, European Nuclear Society (ENS), FIBS ry, FinNuclear, Foratom, Helsingin seudun kauppakamari, International Atomic Energy Agency (IAEA), Oulun Kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaa, Projektiyhdistys ry, PSK Standardisointi, Suomalaisen työn liitto, Suomen yrittäjät, Teollisuuslakimiesten yhdistys ry, Veronmaksajain keskusliitto, World Association of Nuclear Operators (WANO), World Energy Council (WEC), World Nuclear Association (WNA)


Paikallinen yhteistyö

Haluamme olla helposti lähestyttävä ja hyvä naapuri pyhäjokisille. Meille on tärkeää tavata pyhäjokisia ja lähikuntien asukkaita ja käydä avointa keskustelua hankkeesta. Fennovoiman Pyhäjoen toimisto palvelee paikallisia asukkaita ja yrityksiä, ja vastaamme kysymyksiin ja tarjoamme tietoa hankkeesta ja työmaalla käynnissä olevista rakennustöistä.

Tuotamme säännöllisesti uutiskirjeen Pyhäjoen ajankohtaisista aiheista, ja julkaisemme omaa lehteä, Fennosta, joka jaetaan 130 000 kotitalouteen alueella kahdesti vuodessa ja on saatavilla myös sähköisessä muodossa.

Tapahtumia ja tilaisuuksia

Lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia paikallisille asukkaille. Vuonna 2017 järjestimme esimerkiksi energia-iltoja, joissa keskusteltiin muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, Suomen sähköntuotannon tulevaisuuden näkymistä, sekä ydinvoiman roolista energiantuotannossa nyt ja tulevaisuudessa.

Hanhikivi 1 -työmaalla järjestetty avoimien ovien päivä keräsi paikalle 2500 hankkeesta kiinnostunutta vierailijaa. Juhlimme Fennovoiman kymmenvuotispäiviä kesäkuussa järjestämällä julkisen konsertin Pyhäjoella.

Paikallisten hankkeiden ja toiminnan tukeminen

Paikallistoiminnan tukeminen on meille arvokasta yhteistyötä. Fennovoiman sponsorointia koskevien sääntöjen mukaisesti tuemme urheilua, kulttuuria ja yleishyödyllisiä hankkeita Pyhäjoella ja sen lähialueilla. Erityisesti tuemme lasten ja nuorten hyvinvointiin keskittyviä hankkeita. Vuonna 2017 suurimmat taloudelliset lahjoitukset myönnettiin Pyhäjoen jäähallin valaistuksen uudistamiseen ja Parhalahden kalasataman ruoppaukseen.

Yhteensä Fennovoima tuki paikallista toimintaa ja tapahtumia 146 000 eurolla (2016: 168 000 €). Sponsorointipäätökset tehdään vuosittain avoimien hakemusten perusteella.Hyvä maine oman organisaation ja ulkoisten sidosryhmien keskuudessa

Kyselyjä ja tutkimuksia

Haluamme varmistaa, että tiedämme mitä sidosryhmämme ajattelevat Hanhikivi 1 -hankkeesta. Edistämme avointa vuoropuhelua ja toteutamme kyselyjä tärkeimpien sidosryhmiemme keskuudessa näkemysten selvittämiseksi. Kyselyt tehdään yhdelle valitulle sidosryhmälle kerrallaan.

Vuonna 2017 Fennovoima teetti sidosryhmätutkimuksen suuren yleisön keskuudessa. Tutkimustulosten mukaan suuri yleisö pitää Fennovoiman toiminnalle tärkeinä ominaisuuksina vastuullisia liiketoimintatapoja, läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä ennakoivaa viestintää. Lisäksi suuri yleisö odottaa Fennovoiman lunastavan lupauksensa tuottaa vähäpäästöistä sähköä vakaaseen hintaan tulevaisuudessa, lisätä kotimaista energiantuotantoa ja energiaomavaraisuutta sekä turvata suomalaisen teollisuuden ja talouden kilpailukykyä.

Hankkeella vahva paikallinen tuki

Paikallinen tuki Fennovoiman ydinvoimahankkeelle kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Saavutetun luottamuksen säilyttäminen ja parantaminen vaatii aitoa osallistumista ja sitoutumista, kasvokkaista vuorovaikutusta ja avointa vuoropuhelua paikallisten asukkaiden kanssa.

Joulukuussa 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan 75,0 % pyhäjokisista kannattaa Hanhikivi 1 -hanketta (2016: 67,4 %). Hankkeen kannatus vahvistui myös koko tutkimusalueella. Pyhäjoen, Kalajoen, Merijärven, Oulaisten ja Raahen asukkaista 71,9 % kannattaa hanketta (2016: 62,0 %).

Hankkeen kannatus Pyhäjoella 12/2017 (Norstat Finland Oy).

Kiinnostuksen kohteet

Paikallisten asukkaiden kiinnostuksen aiheet ovat suurelta osin pysyneet ennallaan verrattuna edellisiin vuosiin. Tutkimustulosten ja paikallisten asukkaiden kanssa käymiemme keskusteluiden perusteella alueen asukkaat haluavat saada tietoa hankkeen vaikutuksista asukkaiden elämään, työllistymismahdollisuuksista, ympäristövaikutuksista ja turvallisuudesta. Paikalliset asukkaat haluavat tietoa myös käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta, loppusijoituslaitoksen sijoituspaikan valinnasta, Hanhikivi 1 -hankkeen aikataulusta, hankkeen etenemisestä, kannattavuudesta ja rahoituksesta sekä venäläisen laitostoimittajan osallistumisesta hankkeeseen.


 

Vastuullisuusraportti pdf-muodossa