Vastuullisuusraportti 2017

Tehokas Hanhikivi 1 -hankkeen hallinta

Vastuullinen toiminta Hanhikivi 1 -hankkeessa edellyttää Fennovoiman sisäisten toimintojen sujuvuutta.

Toimintatapamme

Tehokas hankkeen hallinta vaatii ennen kaikkea toimivia prosesseja ja systemaattisia toimintatapoja sekä toimivan johtamisjärjestelmän.

Fennovoiman johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan, että ydin- ja säteilyturvallisuutta pidetään aina ensisijaisena kaikessa toiminnassa, Fennovoiman toiminta on lakien ja hyvän hallintotavan mukaista, luvanhaltijan velvollisuudet täyttyvät, ja että Fennovoiman toiminta on osakkaiden etujen mukaista.

Fennovoiman tavoitteena on toimiva johtamisjärjestelmä, joka täyttää kullekin hankkeen vaiheelle asetetut lakisääteiset vaatimukset sekä ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien vaatimukset.


Lakisääteiset vaatimukset sekä ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien vaatimukset täyttävä johtamisjärjestelmä

Vuonna 2017 Fennovoiman johtamisjärjestelmän kehitys jatkui koko organisaation voimin. Järjestelmän teknistä käytettävyyttä parannettiin ja sen käyttöä tehostettiin mm. järjestämällä koko organisaatiolle koulutusta tarkastus- ja hyväksyntämenettelyistä. Myös sisäistä viestintää kehitettiin organisaation sisäisen tiedonkulun vahvistamiseksi. Fennovoiman johtamisjärjestelmälle myönnettiin OHSAS 18001 -työturvallisuussertifikaatti vuoden 2017 alussa, ja siihen liittyvä seuranta-auditointi suoritettiin vuoden 2017 lopulla.

Fennovoiman ympäristöhallintajärjestelmä arvioitiin ISO 14001:2015 standardin mukaisesti vuoden 2017 lopussa ja järjestelmälle myönnettiin ympäristösertifikaatti vuoden 2018 alussa. Fennovoiman laatujärjestelmä arvioitiin uuden standardirevision ISO 9001:2015 mukaan ja sertifikaatti myönnettiin vuoden 2018 alussa.

Vuonna 2018 keskitymme parantamaan prosessiperusteisen johtamisjärjestelmän tehokkuutta mm. ottamalla käyttöön prosessien seurantakäytäntöjä ja järjestämällä koulutuksia. Järjestelmässä otetaan käyttöön myös luokiteltu lähestymistapa turvallisuuden kannalta merkittävien toimintojen tunnistamisen helpottamiseksi.

Johtamisjärjestelmän implementointi tapahtuu intranetin kautta avautuvan käyttöliittymän, koulutuksen ja sisäisen viestinnän avulla.

Johtamisjärjestelmän arvioinnit

Fennovoiman kaiken toiminnan tulee olla ydinturvallisuusvaatimusten mukaista. Johtamisjärjestelmän kykyä vastata hankkeen elinkaaren kunkin vaiheen erityistarpeisiin arvioidaan objektiivisesti ja seurataan järjestelmällisesti. Järjestelmän kehityksestä raportoidaan kuukausittain.

Johdon katselmukset

Kahdesti vuodessa järjestettävät johdon katselmukset ovat tavanomaisia arviointeja, joissa arvioidaan johtamisjärjestelmän kehityssuunnitelman toteutumista ja tarvittaessa päätetään uusista kehityssuunnista.

Lisäksi suoritamme itsearviointeja ja kehitämme menetelmiä, joiden avulla edistämme henkilöstön sitoutumista johtamisjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

Sisäiset auditoinnit

Fennovoima suorittaa säännöllisesti sisäisiä auditointeja voimassaolevan auditointiohjelman mukaisesti. Auditoinneissa tarkastellaan niin johtamisjärjestelmää kuin siihen sisältyvien prosessien ja ohjeiden noudattamista sekä tunnistetaan kehityskohteita.

Vuonna 2017 tehtiin yhteensä 19 sisäistä auditointia. Kolme suunniteltua auditointia siirrettiin vuodelle 2018. Myös vuosien 2018–2020 sisäinen auditointiohjelma on kattava.


 

Vastuullisuusraportti pdf-muodossa