Vastuullisuusraportti 2017

Toimitusketjun hallinta

Fennovoiman toimitusketjun hallinta kattaa koko Hanhikivi 1 -hankkeen alihankintaverkoston hallinnan, valvonnan ja kehittämisen.

Toimintatapamme

Sujuva toimitusketjun hallinta edellyttää asianmukaisia sopimuksia, kokenutta ja pätevää henkilöstöä sekä johtamisjärjestelmän ja prosessien asianmukaisia kuvauksia. Myös läheiset suhteet alihankkijoihin, hankintaketjun aktiivinen seuranta ja ohjaaminen sekä välitön puuttuminen poikkeamatilanteisiin ovat edellytyksiä toimivalle toimitusketjun hallinnalle.

Turvallisuusvaatimusten täyttäminen on edellytyksenä Hanhikivi 1 -hankkeessa alihankkijana toimimiselle. Fennovoima varmistaa, että vain ne toimittajat, joilla on edellytykset vaatimusten mukaiseen toimintaan ja käytössään selkeät laadunhallintaa ja -varmistusta koskevat menettelytavat, voivat osallistua turvallisuuden kannalta merkittäviin toimituksiin.

Fennovoima on asettanut vastuullisuusohjelmassa kolme tavoitetta toimitusketjun hallinnalle ja työvoimakäytännöille. Tavoitteet ovat: hyväksytty ja toimiva toimitusketju, harmaan talouden tehokas torjuminen sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen ja oikeudenmukaisuus työvoimakäytännöissä.

Fennovoima tarkastaa mahdolliset alihankkijayritykset kattavasti. Tärkeitä valintaperusteita ovat muun muassa yrityksen tekninen ja taloudellinen kyky toimia tavaran tai palveluntoimittajana, yrityksen omien alihankkijoiden valvontaan liittyvät toimintatavat, Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten noudattaminen, sopimusvelvoitteiden noudattaminen sekä työturvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttyminen OHSAS 18001 ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Turvallisuuden kannalta merkittävien tuotteiden toimittajilla tulee lisäksi olla sertifioitu (esim. ISO 9001) tai puolueettomasti kolmannen osapuolen arvioima laadunhallintajärjestelmä sekä menetelmät omien alihankkijoiden toiminnan valvomiseen. Edellä mainittujen ehtojen lisäksi, Fennovoima edellyttää alihankkijoidensa noudattavan Fennovoiman Code of Conductin eettisiä vaatimuksia ja valvovan oman toimitusketjunsa vaatimustenmukaisuutta.

Fennovoiman Code of Conduct edellyttää toimitusketjun

  • Noudattavan kaikkia soveltuvia lakeja
  • Kieltävän kaiken korruptiivisen toiminnan
  • Turvaavan työturvallisuuden kaikessa toiminnassaan
  • Kunnioittavan ihmisoikeuksia, mukaan lukien lapsi- ja orjatyövoiman kieltäminen
  • Noudattavan ympäristövaatimuksia ja edistävän toimenpiteitä, joilla pyritään kestävään kehitykseen ja
  • Tukevan Fennovoiman Code of Conductin mukaista toimintaa sidosryhmien ja etenkin alihankkijoiden keskuudessa.

 

Hyväksytty ja toimiva toimitusketju

Ydinvoimalaitoksen onnistunut käyttöönotto edellyttää pätevää ja toimivaa toimitusketjua laitoksen rakentamisvaiheessa.

Vuonna 2017 RAOS Projectin ja Fennvoiman toimitusketjuihin hyväksyttiin yhteensä 331 uutta alihankkijaa.

GE Alstom Power Systems valittiin turbiinigeneraattorin toimittajaksi. Lisäksi Titan-2 ja Rolls-Royce allekirjoittivat marraskuussa sopimuksen suojausautomaation lisensioinnin tuesta. Titan-2 käy neuvotteluja lopullisesta suojausautomaation toimitussopimuksesta.

Fennovoiman RAOS Projectin yhteinen toimitusketjun hallinnan työryhmä kokoontuu kuukausittain käsittelemään toimitusketjun kehittämiseen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmä järjestää tarvittaessa keskeisiä aiheita (esim. konedirektiivi) käsitteleviä työpajoja.

Toimitusketjun arviointi- ja hyväksyntämenettelyjä kehitettiin edelleen vuoden 2017 aikana. Erityisesti huomiota kiinnitettiin sen varmistamiseen, että alihankkijoilla on tarvittava osaaminen ja ymmärrys Hanhikivi 1 -hankkeen lakisääteisistä ja sopimusvaatimuksista.

Myös alihankkijoiden esivalintamenettelyjä ja compliance & ethics -arviointimenetelmiä kehitettiin. Menettelyihin sisällytettiin käytäntöjä compliance-hallintaan ja -seurantaan. Uudet toimintatavat otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana.

Vaatimusten ja sopimusehtojen täyttyminen sekä alihankkijoiden kyvykkyys tuottaa tuotteita tai palveluita, joita heiltä on tilattu, varmistetaan toimitusketjun auditoinneilla.

 

Fennovoiman toimituslaajuus 2017 2016
Alihankkijoita yhteensä 184 158
Alihankkijat maittain    
Suomi 84 % 89 %
Ruotsi 9 % 5 %
Is-Britannia 1,5 % 2 %
USA 1,5 % 0 %
Muut (Tsekki, Tanska, Saksa, Etelä-Afrikka, Sveitsi) 4 % 4 %

Fennovoiman toimitusketjuun kuului 184 yritystä, joista 84 prosenttia oli Suomesta. (12/2017)

 

Raos projectin toimituslaajuus 2017 2016
Alihankkijoita yhteensä 524 210
Alihankkijat maittain    
Suomi 80 % 72 %
Venäjä 15 % 23 %
Viro 1 % <0,5 %
Ranska 1 % 1 %
Alankomaat 0,5 % 1 %
Is-Britannia 0,5 % 1 %
Muut (Bulgaria, Tsekki, Saksa, Unkari, Latvia, Ruotsi, Ukraina) 2 % 2 %

RAOS Projectin toimitusketjuun kuului 524 yritystä, joista 80 prosenttia oli Suomesta (12/2017).

 

Toimitusketjun auditoinnit

Fennovoiman auditointiohjelma kattaa kaikki ydinturvallisuuden kannalta merkittävät Hanhikivi 1 -hankkeen alihankkijat. Vuonna 2017 Fennovoima suoritti yhteensä 35 auditointia omassa ja laitostoimittajan toimitusketjussa.

Laitostoimittaja auditoi kaikki omaan Hanhikivi 1 -hankkeen toimitusketjuunsa kuuluvat alihankkijat. Fennovoiman ja RAOS Projectin suorittamien auditointien lisäksi alihankkijat, ulkoiset auditoijat ja STUK suorittavat auditointeja ja tarkastuksia hankkeen eri vaiheissa. STUKilla on oikeus osallistua kaikkiin suoritettuihin auditointeihin.

Auditointi- ja arviointivaatimukset on määritetty YVL-ohjeissa. Lisäksi Fennovoiman vastuullisuusohjelma ja Compliance & Ethics -ohjelma asettavat vaatimuksia toimitusketjun arvioinneille.

Vuonna 2017 auditoinneissa keskityttiin erityisesti johtamisjärjestelmien toimivuuteen, turvallisuuskulttuuriin, suunnitteluprosesseihin, vaatimusten hallintaan sekä valmiuksiin toimittaa pitkän toimitusajan vaativia komponentteja. Suurin osa toimitusketjun auditoinneissa tehdyistä huomioista liittyivät puutteellisiin toimintatapoihin ja dokumentoitujen käytäntöjen riittämättömään toimeenpanoon.

Fennovoima auditoi myös laitostoimittaja RAOS Projectin ja sen pääurakoitsija Titan 2:n ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät. Lisäksi osallistuimme tarkkailijana lähes kaikkiin laitostoimittajan ja sen alihankkijoiden suorittamiin auditointeihin.

Vuonna 2018 keskitymme erityisesti selventämään laitostoimitussopimuksen ja YVL-ohjeiden asettamia vaatimuksia toimitusketjulle. Myös turvallisuuden kannalta merkittävien laitteiden valmistuksen alkaminen vaikuttaa auditointien laajuuteen. Tulevissa auditoinneissa painotamme entistä enemmän turvallisuuskulttuurin, vaatimusten hallinnan, konfiguraatiohallinnan ja suunnittelun arviointiprosessien arviointia.

 


Harmaata taloutta torjutaan tehokkaasti

Fennovoima on sitoutunut torjumaan tehokkaasti harmaata taloutta ja varmistamaan suomalaisen työlainsäädännön noudattamisen Hanhikivi 1 -rakennustyömaalla. Fennovoima kiinnittää huomiota työvoimakäytäntöihin, sillä haluamme varmistaa, että käytettävät työvoimakäytännöt ovat vastuulliset ja rakennusvaihe toteutetaan myös näiltä osin onnistuneesti.

Yhteistyö työmarkkinajärjestöjen, viranomaisten ja laitostoimittajan kanssa on keskeistä toimitusketjun hallinnassa ja harmaan talouden torjunnassa. Fennovoiman rakentamisyksikkö vastaa siitä, että työmaasopimuksessa määritettyjä yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan, ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja harmaata taloutta torjutaan tehokkaasti työmaalla.

Keskeinen työkalu harmaan talouden torjunnassa on Fennovoiman työmaarekisteri, jonka avulla valvotaan, että kaikkien työmaalla toimivien alihankintaketjun yritysten ja työntekijöiden osalta vaadittavat tiedot ovat kunnossa, ja että työmaalla noudatetaan lakia. Vuonna 2017 työmaarekisterin toimintoja päivitettiin tilaajavastuulakiin liittyvän dokumentaation porrastetun seurannan parantamiseksi. Työmaarekisterin käytöstä järjestettiin myös koulutusta.

Vuonna 2017 kaikkien työmaalla toimivien yritysten ja siellä työskentelevien henkilöiden tiedot olivat vaadituilta osin kunnossa. Työmaarekisteriin rekisteröimättömille yrityksille tai työntekijöille ei myönnetty kulkulupia.


Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen, oikeudenmukaisuus työvoimakäytännöissä

Fennovoiman Compliance & Ethics -tarkastukset viedään osaksi Fennovoiman hankinta- ja toimitusketjun hallintamenettelyjä vuoden 2018 aikana.

Alihankkijoiden esivalintakyselyyn liitetään compliance & ethics -osuus ja se lähetetään Fennovoiman toimitusketjussa oleville alihankkijoille. Alihankkijoille suoritetaan lisäksi compliance & ethics -tarkastus, joka pohjautuu SA 8000 -standardiin, ISO 37001:2016 anti-bribery management systems -standardiin ja Fennovoiman Code of Conductiin. Ihmisoikeus- ja työvoimakäytännöt ovat tarkastuksiin sisältyviä osa-alueita.

Lisäksi Fennovoimaan on perustettu compliance & ethics -ohjausryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita sopimustenhallinnan, compliance-asioiden, hankinnan, laadun ja yritysvastuun osa-alueilta. Ohjausryhmä analysoi alihankkijoiden esivalinnassa ja tarkastuksissa ilmenneet compliance-huomiot ja päättää korjaavista toimenpiteistä ja seurauksista.

 


 

Vastuullisuusraportti pdf-muodossa