Vastuullisuusraportti 2017

Työterveys ja -turvallisuus

Fennovoima noudattaa nolla tapaturmaa -periaatetta. Työturvallisuuskonseptimme kattaa koko toimitusketjun.

Toimintatapamme

Edellytämme kaikkien hankkeessa työskentelevien sitoutuvan nolla tapaturmaa -periaatteeseen. Työturvallisuus asetetaan aina etusijalle yhdessä ydinturvallisuuden kanssa.

Fennovoima on asettanut kolme tavoitetta työturvallisuuteen liittyen. Tavoitteet ovat hyvinvoiva ja turvallinen työympäristö, hyvä työturvallisuuskulttuuri ja tehokkaan riskienhallintajärjestelmän ylläpitäminen.

Työturvallisuuden hallinnan ja valvonnan vastuut jakautuvat Fennovoiman organisaation eri tasoille. Työterveyden- ja työturvallisuuden toteutumista valvoo työturvallisuuspäällikkö, joka raportoi viikoittain rakentamisjohtajalle ja kuukausittain Fennovoiman johtoryhmälle.Hyvinvoiva ja turvallinen työympäristö

Fennovoima hallinnoi ja valvoo työmaan turvallisuussääntöjä yhdessä laitostoimittajan ja rakennustyömaan päätoteuttajien kanssa. Vuoden 2017 aikana Fennovoiman, RAOS Projectin ja Titan-2:n välisiä päivittäisiä tehtäviä ja työturvallisuusvastuita täsmennettiin.

Keskityimme myös yhteistyökäytäntöjen kehittämiseen urakoitsijoiden kanssa ja hyvän turvallisuuskulttuurin luomiseen Hanhikivi 1 -työmaalla. Fennovoima edellyttää, että työmaan toimijat sitoutuvat jatkuvasti parantamaan työturvallisuutta.

OHSAS 18001 -sertifikaatti

Fennovoiman työturvallisuusjärjestelmälle myönnettiin OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifikaatti helmikuussa. Vuoden aikana järjestelmän toimivuutta ja luettavuutta parannettiin edelleen. Myös RAOS Projectin ja Titan-2:n Hanhikivi 1 -työmaan työturvallisuusjärjestelmille on myönnetty OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifikaatti. Vuoden 2018 aikana Fennovoiman työturvallisuusjärjestelmää kehitetään uuden ISO 45001 -standardin vaatimusten mukaiseksi.

Tarkastukset työmaalla

Rakennustyömaan päivittäisten käytäntöjen kehittäminen jatkui. Työmaalla otettiin käyttöön uusi Hazard Hunt -työturvallisuustarkastusmenettely. Hazard Hunt -tarkastuksilla tarkoitetaan kohdennettuja tarkastuksia, joissa keskitytään tarkastamaan yksi tietty osa-alue kerrallaan, kuten esimerkiksi kaikki työmaan nostoapuvälineet tai kemikaalivarastot.

Tarkastuksissa tehdyt havainnot raportoidaan ja urakoitsijoille osoitetaan vaadittavat korjaavat toimenpiteet. Lisäksi työmaalla otettiin käyttöön alkoholitestauskäytäntö ja työturvallisuusrikkomusten sanktiokäytäntö. Rikkomustapauksista seurauksena on ensin suullinen varoitus, tarpeen vaatiessa tätä seuraa kirjallinen varoitus ja viime kädessä kulkuluvan poistaminen joko määräajaksi tai kokonaan.

Urakoitsijoiden työturvallisuustarkastusten avulla varmistetaan, että urakoitsijat täyttävät lakisääteiset vaatimukset. Ensimmäiset tarkastukset suoritettiin vuonna 2016 ja tarkastuskäytäntö oli täysin käytössä vuoden 2017 alusta lähtien. Vuoden 2017 aikana viranomaiset suorittivat yhdeksän tarkastusta, joiden tuloksena raportoitiin yksi poikkeama urakoitsijan toimissa. Urakoitsija toteutti vaaditut korjaavat toimenpiteet, jonka jälkeen poikkeama suljettiin. Lisäksi Fennovoiman johtoryhmä teki työmaalla suunnitellusti kaksi työturvallisuustarkastusta.

Ei poissaoloon johtaneita tapaturmia

Vuonna 2017 työmaalla kirjattiin yhteensä 554 557 tehtyä työtuntia eikä siellä sattunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Neljä työntekijää sai ensiapua pienten tapaturmien takia, mutta nämä tapaturmat eivät aiheuttaneet poissaoloja.

Vaikka työturvallisuuskulttuuri on projektityömaalla hyvällä mallilla, toimintatapoja parannetaan vuoden 2018 aikana. Työmaalla tehdään lukuisia työturvallisuustarkastuksia ja työturvallisuusviestintää kehitetään ottamalla käyttöön extranet-järjestelmä ja infotauluja.

 

Työtapaturmat 2017 2016
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat* 0 3
Menetetyt työpäivät 0 9
Tapaturmien keskimääräinen vakavuus (työpäivinä) 0 3
Tapaturmataajuus (LTIFR)** 0 8,08
TR/MVR työturvallisuusindeksi (tavoite: Fennovoiman minimivaatimustaso 90 % saavutetaan 100 % mittauksista) Saavutettu 99 mittauksessa 105 mittauksesta (94 %) Saavutettu 123 mittauksessa 129 mittauksesta (95 %)
Kuolemantapaukset 0 0

* a) Tapaturmat, jotka on voitu hoitaa ensiavun keinoin ei ole laskettu IR:ään, b) kuolemantapaukset on laskettu mukaan IR:ään, c) menetetyllä työpäivällä tarkoitetaan kokonaista menetettyä työvuoroa, d) päivillä tarkoitetaan sovittuja työpäiviä, e) laskeminen alkaa työtapaturmaa seuraavana päivänä (1 kokonainen työvuoro). Jos loukkaantunutta henkilöä hoidetaan samana päivänä, kun tapaturma tapahtuu ja henkilö palaa takaisin töihin, tämä lasketaan ensiaputapaukseksi. ** LTIFR lasketaan jakamalla poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonalla työtunnilla. Poissaoloon johtaneeksi työtapaturmaksi lasketaan tapaturma, joka johtaa vähintään yhteen menetettyyn työvuoroon. 


Hyvä työturvallisuuskulttuuri

Varmistamme, että kaikilla Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevillä henkilöillä on turvalliseen työskentelyyn vaadittavat tiedot ja taidot oikeista työskentelytavoista ja turvallisuuskäytännöistä, ja että kaikki käyttävät työmaalla vaadittavaa suojavarustusta.

Työturvallisuutta edistetään Hanhikivi 1 -työmaalla erityisesti kouluttamalla urakoitsijoita. Vuonna 2017 järjestimme kolme työmaan päätoteuttajien työturvallisuuskoulutusta, julkaisimme yksitoista Toolbox Talk -koulutusmateriaalia ja kahdeksan Safety Flash -tiedotusmateriaalia.

Rakennustöiden alkamisesta lähtien yhteensä 2299 (791 vuonna 2017) henkilöä on käynyt työmaan tulokoulutuksen. Lisäksi työturvallisuuskoulutusta annetaan myös paikan päällä työmaalla.

Työturvallisuushuomiot

Työturvallisuushuomiot ovat työmaalla tehtyjä työturvallisuuteen liittyviä huomioita. Kannustamme henkilöstöämme tekemään ja raportoimaan huomiota työturvallisuuskulttuurin parantamiseksi.

Vuonna 2017 fennovoimalaisia työskenteli työmaalla keskimäärin 28 henkilöä. Tavoitteemme, joka oli kaksi työturvallisuushuomiota Fennovoiman työntekijää kohden, ylitettiin.

Työturvallisuushuomiot vaihtelivat liikenneruuhkista, sisäisiin palotarkastuksiin ja henkilösuojainten käyttöön. Myös myönteisiä huomioita tehtiin ja raportoitiin. Tavoitteenamme on, että jokainen huomio otetaan käsittelyyn kahden päivän kuluessa, toimintasuunnitelma laaditaan seitsemän päivän kuluessa ja korjaustoimenpiteet suoritetaan sovitussa aikataulussa. Tämä tavoite saavutettiin 57 kertana 75 kerrasta.

Vuoden 2018 aikana työturvallisuushuomiokäytäntöjä ja turvallisuushuomioiden analysointia kehitetään edelleen.

 

Työturvallisuushuomiot 2017 2016
Työmaalla raportoidut huomiot 627 huomiota, joista fennovoimalaiset raportoivat 102 (87 Fennovoiman toimituslaajuuteen ja 15 RAOS Projectin toimituslaajuuteen liittyen) 521
Fennovoiman henkilöstön raportoimat huomiot keskimäärin henkilöä kohden (tavoite vuonna 2017 yli 2 huomiota ja 2016 yli 1 huomio) 3,6 2,7

 


Tehokkaan riskienhallintajärjestelmän ylläpitäminen

Fennovoiman työterveyden- ja turvallisuuden valvonta- ja tarkastuskäytännöt ovat vakiintuneita, ja niitä kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti. Säännöllisesti tarkistetut ja kokonaisvaltaiset riskienhallintaprosessit sekä aktiivinen turvallisuushavaintojen raportointi ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevää työturvallisuuden hallintaa. Riskiarvioinnit suoritetaan ennen jokaista työtä.

Kaikki Fennovoiman toimituslaajuudessa työskentelevät urakoitsijat noudattavat Fennovoiman riskirekisteriin perustuvaa kattavaa riskiarviointi- ja hallintamenettelyä. Näin varmistetaan, että riskiarvioinnit ovat yhdenmukaisia, ja että ne täyttävät Fennovoman vaatimukset. Fennovoiman riskirekisteri päivitetään neljästi vuodessa.

Laitostoimittaja RAOS Projet ja pääurakoitsija Titan-2 noudattavat vastaavia riskiarviointi- ja hallintamenettelyjä.

Tunnistetut riskit viestitään kaikille urakoitsijoille ja rakentajille Toolbox Talk -opetusmateriaaleilla tai Safety Flash -tiedotusmateriaaleilla, joissa kuvataan tunnistettuja riskejä ja parhaita käytäntöjä näiden riskien välttämiseksi.

Riskienhallintamenettelyjen kehittäminen jatkuu myös vuonna 2018 osana toiminnan jatkuvaa parantamista.

 

Työturvallisuusriskien hallinta 2017 2016
Riskiarvio suoritettu ennen jokaista työtä 100% 100%
Työperäiset sairaudet Ei Ei
Työtapaturmien ja läheltä piti tilanteiden tutkiminen Ei tutkimuksia, koska ei poissaoloon johtaneita onnettomuuksia 100% työtapaturmista (3 kpl) tutkittu 7 päivän kuluessa.
Korkean riskin työt Ei Ei

 

 


 

Vastuullisuusraportti pdf-muodossa