Vastuullisuusraportti 2017

Vastuulliset toimintatavat

Lakien, säädösten ja eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen on edellytys hankkeen onnistumiselle.

Toimintatapamme

Fennovoima haluaa olla huippuluokan ydinvoimayhtiö, jonka toimintaa ohjaavat korkea turvallisuuskulttuuri sekä integriteetti. Lakien, säädösten ja eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen on edellytys hankkeen onnistumiselle.

Fennovoiman Compliance & Ethics -ohjelma liittää lakien, säädösten ja eettisten toimintaperiaatteiden noudattamiseen liittyvät asiat osaksi Fennovoiman strategiaprosessia, johtamisjärjestelmää ja siihen kuuluvaa riskirekisteriä. Compliance & Ethics -ohjelma on Fennovoiman hallituksen hyväksymä, ja sen toteutuminen on viime kädessä yhtiön toimitusjohtajan vastuulla.

Fennovoima on määrittänyt vastuullisuusohjelmassaan kolme tavoitetta vastuullisiin toimintatapoihin liittyen. Nämä tavoitteet ovat lainsäädännön vaatimusten noudattaminen, ihmisoikeuksien turvaaminen ja edistäminen sekä jatkuva toiminta korruption ehkäisemiseksi. Fennovoiman Compliance-yksikkö seuraa tavoitteiden saavuttamista.

Compliance-yksikkö on vastuussa Compliance & Ethics -ohjelman kehityksestä ja seurannasta, compliance-huolien käsittelystä sekä henkilöstön ohjeistamisesta ja kouluttamisesta compliance-asioihin liittyen. Yksikkö myös käsittelee compliance-epäilyt ja päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Keskeiset politiikkamme ja periaatteemme vastuullisiin toimintatapoihin liittyen ovat:

  • Fennovoima Code of Conduct (Toimintatapaohje, joka määrittää periaatteet, joita Fennovoimassa noudatetaan kaikessa toiminnassa.)
  • Company Policy (Yhtiöpolitiikka, joka määrittää tärkeimmät periaatteet laatuun, ydinturvallisuuteen, työterveyteen ja -turvallisuuteen, henkilöstöhallintoon, ympäristöasioihin, yritysturvallisuuteen ja viestintään liittyen.)
  • Ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi (Fennovoima noudattaa soveltuvia lakeja ja on sitoutunut kansainvälisiin standardeihin, joilla estetään rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.)
  • Ohjeet korruption ja lahjonnan estämiseksi (Fennovoima ei hyväksy korruptiota tai rahanpesua.)
  • YK:n Global Compact -periaatteet (Vapaaehtoinen vastuullisuusaloite, jonka periaatteita noudattamalla edistetään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta Fennovoiman toiminnassa.)

Lisätietoa Fennovoiman Compliance & Ethics -ohjelmasta löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta: Politiikat ja ohjeet


Lainsäädännön vaatimusten noudattaminen

Noudatamme lainsäädäntöä, suojelemme ihmisoikeuksia, olemme oikeudenmukaisia emmekä koskaan hyväksy lahjontaa tai korruptiota.

Fennovoimassa tehtiin vuonna 2016 kaikki yhtiön toiminnot kattava vaatimustenmukaisuusriskien kartoitus. Tärkeimmiksi riskialueiksi tunnistettiin korruption, asiattoman vaikuttamisen ja eturistiriitojen mahdollisuus, alihankintaketjuun liittyvät riskit sekä lakien noudattamatta jättämiseen liittyvät riskit. Vuonna 2017 toteutetun seuranta-arvioinnin mukaan Fennovoiman Compliance & Ethics -ohjelma kattaa tunnistetut riskialueet. Myös Fennovoiman toimitusketjun hallintamenetelmiä on kehitetty vaatimustenmukaisuuden hallinnan ja -valvonnan osalta (lisätietoa tämän raportin luvussa Toimitusketjun hallinta).

Compliance and ethics -koulutus

Kaikki työntekijämme samoin kuin talossa toimivat konsultit käyvät pakollisen Compliance & Ethics -koulutuksen. Näin varmistamme, että kaikilla työntekijöillä on riittävät tiedot lainsäädännöstä ja asianmukaisista toimintatavoista. Vuoden 2017 loppuun mennessä yli 88 prosenttia henkilöstöstä ja talossa toimivista konsulteista oli suorittanut Compliance & Ethics -koulutuksen. Koulutus jatkuu vuonna 2018 osana perehdytyskoulutusta ja aloitamme myös kohdennetut ryhmäkoulutukset.

Lainsäädännön vaatimusten noudattamiseen liittyvien huomioiden raportointi

Ensisijaisesti vaatimustenmukaisuuteen liittyvät huomiot raportoidaan Fennovoimassa omalle esimiehelle tai Compliance-yksikölle. Yksikkö kannustaa työntekijöitä lähestymään heitä kysymyksin, tuomaan esiin huomioitaan ja puhumaan epäilemistään rikkomuksista avoimesti.

Fennovoimassa on lisäksi käytössä raportointityökalu, joka mahdollistaa kaikkien vaatimustenmukaisuuteen liittyvien huomioiden raportoinnin myös anonyymisti. Työkalu on kaikkien fennovoimalaisten käytettävissä. Compliance-yksikkö arvioi kaikki raportoidut rikkomusepäilyt ja varmistaa, että asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhdytään. Vuonna 2017 raportoidut huomiot eivät antaneet aihetta jatkotoimenpiteisiin.

MERKITTÄVÄT LAINSÄÄDÄNNÖN JA SÄÄDÖSTEN RIKKOMUKSET 2017 2016
Rikkomuksiin liittyvät sakot ja sanktiot 0 0

Ihmisoikeuksien edistäminen ja turvaaminen

Suomen perustuslain mukaan Suomessa noudatetaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Fennovoiman toimintatapaohjeessa (Code of Conduct) korostetaan toiminnan lakien ja säädösten mukaisuutta ja muun muassa ihmisoikeuksien turvaamisen tärkeyttä hankintaketjussa. Osana hankintasopimuksia edellytämme kaikkien Fennovoiman uusien sopimuskumppaneiden noudattavan Fennovoiman toimintatapaohjeen periaatteita. Vuonna 2017 uudistimme yhtiön sopimuspohjat. Yhtiön uudet sopimuspohjat sisältävät sitoutumisen Fennovoiman Code of Conductiin.

Vuoden 2018 kuluessa pyrimme tarkistamaan kaikki aiemmin tehdyt sopimukset tältä osin.

Compliance and ethics -arvioinnit otetaan käyttöön osana Fennovoiman hankinta- ja toimitusketjun hallintamenettelyjä vuoden 2018 aikana. Lisäksi olemme perustaneet ohjausryhmän, jonka tehtävänä on analysoida hankintaketjun esivalintavaiheessa ja tarkastuksissa tehdyt compliance-huomiot sekä päättää tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ja seurauksista.


Jatkuva toiminta korruption estämiseksi

Fennovoima ei hyväksy lahjontaa eikä korruptiota missään muodossa. Fennovoiman kaikille toiminnoille suoritettiin korruptioriskiarvio vuonna 2016 tehdyn riippumattoman vaatimustenmukaisuusriskien kartoituksen yhteydessä. Compliance & Ethics -ohjelma sisältää korruption vastaiset ohjeet, henkilöstön koulutuksen sekä toimintatavat ja menettelyt korruptioepäilysten ja -rikkomusten käsittelemiseksi. Vuonna 2017 ei tullut esiin Fennovoiman henkilöstöön liittyviä korruptiotapauksia.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi Fennovoimassa on käytössä asianmukaiset riskiarviointiin perustuvat tunnistamiskäytännöt ja due diligence -prosessit alihankkijoiden ja muiden sopimuskumppaneiden arvioimiseksi.

Korruption vastainen koulutus on osa Fennovoiman Compliance & Ethics -koulutusta, joka on pakollinen kaikille fennovoimalaisille ja talossa toimiville konsulteille. Korruptionvastaiset toimintaohjeet ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla intranetissä.

Fennovoiman Compliance-yksikkö ohjeistaa henkilöstöä ja huolehtii siitä, että kaikki vaatimustenmukaisuuteen liittyvät epäilyt käsitellään asianmukaisesti. Kaikkiin esitettyihin huoliin suhtaudutaan vakavasti ja ne käsitellään luottamuksellisesti.

Vuonna 2017 ei ollut tapauksia, joissa Fennovoiman henkilöstöä oltaisiin epäilty korruptiosta.

KORRUPTIO 2017 2016
Vahvistuneet korruptiotapaukset 0 0

 

Vastuullisuusraportti pdf-muodossa