Vastuullisuusraportti 2017

Vastuullisuusohjelma

Fennovoiman vastuullisuusohjelma tukee Fennovoiman ja koko Hanhikivi 1 -hankkeen kestävää kehitystä.

Vastuullisuusstrategia

Ydinvoima on, turvallinen, luotettava ja kustannustehokas sähköntuotantomuoto, ja siitä aiheutuu vain hyvin vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Ydinvoimalla on merkittävä osa Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan pyrkimyksessä kohti hiiletöntä yhteiskuntaa. Tällä hetkellä ydinvoimalla tuotetaan yli puolet Euroopan vähäpäästöisestä energiasta. Kuva: Ferry Design Agency.

Vastuullisuusohjelma

Fennovoiman vastuullisuusohjelma tukee Fennovoiman ja koko Hanhikivi 1 -hankkeen kestävää kehitystä. Vastuullisuusohjelmaa päivitettiin viimeksi vuonna 2017, jolloin tarkistimme, että kaikki YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteen tavoitteet on sisällytetty ohjelmaan.

Ohjelman avulla varmistamme, että Fennovoiman ja Hanhikivi 1 -rakennustyömaan toimintatavat ja tavoitteet ovat linjassa Fennovoiman sisäisten ja sidosryhmien meille asettamien vastuullisuusodotusten kanssa. Tämä Fennovoiman vuoden 2017 vastuullisuusraportti noudattaa vastuullisuusohjelman rakennetta. Vastuullisuustavoitteemme ja edistymisemme tavoitteiden saavuttamisessa on kuvattu seuraavilla sivuilla.

Tavoitteet

Vastuullisuusohjelman tehokas toteuttaminen edellyttää jatkuvia kehitystoimenpiteitä, tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa. Jotta pystymme vastaamaan toiminnalle asettamiimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteisiin, teemme muutoksia toimintatapoihimme aina tarpeen vaatiessa.

Vastuullisuusohjelman tavoitteet tarkastetaan vuosittain. Tavoitteiden saavuttamista seurataan Fennovoiman johtoryhmässä sekä tavoitteista vastaavissa osastoissa ja yksikköissä. Edistymisestä raportoidaan vuosittain Fennovoiman vastuullisuusraportissa.

Vastuullisuusohjelmamme tavoitteet on merkitty raportissa tällä merkillä.


Riskienhallinta

Fennovoima toimii ympäristössä, joka on erittäin tarkkaan valvottu niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Ydinturvallisuus on ensisijaista Fennovoiman kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

Riskienhallinnan näkökulmasta yritysvastuu liittyy niin toimivaan ja läpinäkyvään johtamiseen ja projektinhallintaan, ihmisiin, ydinturvallisuuteen kuin ympäristöön. Fennovoima on yhteiskunnan vastuullinen jäsen, ja sen riskinottohalukkuus on vähäinen – näin myös lakisääteiset vaatimukset ja Fennovoiman omat politiikat määräävät.

Fennovoiman riskienhallinnan tavoitteena on tukea toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä toimintaan kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia tunnistamalla riskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tekemällä aktiivisesti korjaavia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Riskienhallinnan avulla tehostamme turvallisuutta ja laatua, taloudellisen arvon luomista, yritysvastuuta ja sidosryhmäyhteistyötä.

Riskienhallinta kiinteä osa toimimntaa

Fennovoimassa strategisten, taloudellisten ja turvallisuusriskien hallinta on kiinteä osa toimintaa. Koko Fennovoiman organisaatio osallistuu riskienhallintaan, jota kuitenkin koordinoidaan keskitetysti. Näin organisaation käytössä on kutakin aihealuetta koskeva paras riskienhallinnan asiantuntemus ja osaaminen sekä systemaattiset menetelmät ja käytännöt. Lisäksi menettelyllä varmistetaan, että riskienhallinta on osa jatkuvaa toimintaa.

Koska laitostoimittaja kantaa merkittävän osa projektin riskeistä, Fennovoima valvoo, että laitostoimittajan riskienhallintaa johdetaan Fennovoiman asettamien vaatimusten mukaisesti.

Fennovoiman riskikartta

Tehokas riskienhallinta

Fennovoiman riskienhallinta kattaa kaikki Hanhikivi 1 -hankkeen vaiheet. Monitoroimalla riskejä varmistamme, että kaikki niin vanhat kuin uudet riskit ovat hallinnassa. Olemassa olevia riskejä ja niiden hallinnan onnistumista seurataan jatkuvasti osana Fennovoiman sisäistä kuukausiraportointia.

Ydin- ja säteilyturvallisuus: Ydin- ja säteilyturvallisuus asetetaan Fennovoimassa ensisijalle kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyviä asioita ovat turvallisuus, fyysinen turvallisuus, valmiusjärjestelyt ja ydinmateriaalivalvonta kaikissa ydinvoiman tuotannon vaiheissa. Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet) asettavat vaatimuksia todennäköisyyspohjaisen riskiarvion (Probabilistic Risk Assessment PRA) käyttämisestä ydinturvallisuuden arvioinnissa. Todennäköisyyspohjainen riskiarviointi on integroitu osaksi niin ydinturvallisuuteen liittyvien riskien arvioinnin kuin yleisen riskienhallinnan prosesseja. Sama käytäntö pätee myös säteilyturvallisuuden osalta.

Työturvallisuus: Fennovoima on asettanut työturvallisuudelle nolla työtapaturmaa -tavoitteen. Periaatteen mukaisesti työperäisiä onnettomuuksia ja sairauksia ennaltaehkäistään. Toimiva riskienhallinta on avainasemassa työturvallisuustavoitteen saavuttamisessa. Fennovoima pitää huolta siitä, että työturvallisuusriskit ovat hallinnassa, ja että rakentaminen tapahtuu turvallisesti kenenkään terveyttä vaarantamatta.

Ympäristö: Fennovoiman tavoitteena on, että toiminnan ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Riskienhallinta on osa kaikkea toimintaa, jolla voi olla ympäristövaikutuksia.

Laatu: Turvallisuuden takaamiseksi Fennovoima asettaa laatutavoitteensa korkealle. Toiminnan ja tuotteiden laatukriteerit asetetaan niiden turvallisuusmerkityksen mukaisesti. YVL-ohjeiden (esim. A.7 301) mukaisesti tiukimmat laatuvaatimukset koskevat niitä tuotteita ja toimia, joiden merkitys turvallisuudelle on kaikkein korkein. Siten myös riskienhallinta näkyy laatuvaatimuksissa.

Korkea laatu näkyy hankkeessa ennen kaikkea turvallisuutena ja teknisenä toimivuutena, mutta se vaikuttaa myös muihin laitoksen ominaisuuksiin sekä lisensioitavuuteen, hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin.

Yritysturvallisuus: Yritysturvallisuuteen kuuluu niin toiminnan turvaaminen, tietoturvallisuus, henkilöstö- ja fyysinen turvallisuus, rikosten ehkäiseminen kuin paloturvallisuus. Lisäksi liiketoiminnan jatkuminen ja kriisinhallinta ovat osa yritysturvallisuutta. YVL-ohjeiden (A.12) vaatimusten mukaisesti Fennovoimalla on tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka kattaa myös tietoturvariskien arvioimisen ja hallinnan.

 

Vastuullisuusraportti pdf-muodossa